7. – 15. hei­nä­kuu­ta vie­tet­tä­vän Pori Jaz­zin fes­ti­vaa­li­oh­jel­ma on pää­kon­sert­tien osal­ta val­mis­tu­nut. Uu­sia kiin­ni­tyk­siä ovat muun mu­as­sa jaz­z­ba­sis­tit Dave Hol­land, Chris­ti­an Mc Bride sekä En­dea Owens. Jaz­zeil­la la­val­le nou­see myös muun mu­as­sa mo­der­nin fol­kin tai­ta­ja Rhi­an­non Gid­dens.

Ko­ti­mai­sen jaz­zin kär­ki­ni­mis­tä fes­ti­vaa­lil­la kuul­laan mm. ba­sis­ti Kai­sa Mä­en­si­vun Kai­sa's Mac­hi­ne -yh­ty­et­tä, jol­ta il­mes­tyy ke­säl­lä uu­si al­bu­mi. Kos­ke­tin­soit­ta­ja Tuo­mo Prät­tä­län ja ki­ta­ris­ti Mar­kus Nor­denst­ren­gin joh­ta­ma Tuo­mo & Mar­kus feat. Ver­ne­ri Poh­jo­la -ko­koon­pa­no yh­dis­te­lee mm. sou­lia, jaz­zia, fol­kia.

Pää­kon­sert­tien li­säk­si Pori Jaz­zin pää­sy­mak­sul­li­seen oh­jel­maan kuu­lu­vat myös Cafe Pori Jaz­zin il­ta­kon­ser­tit ja Keh­rää­mö Jam Ses­si­ons -il­ta­ja­mit. Cafe Pori Jaz­zin mak­sul­li­ses­sa oh­jel­mas­sa esiin­ty­vät muun mu­as­sa pa­luun te­ke­vä In­di­ca ja Suo­men Eu­ro­vii­su­e­dus­ta­ja Kää­ri­jä.

Li­sää Pori Jaz­zin uu­sim­mis­ta ar­tis­ti­jul­kai­suis­ta voit lu­kea tääl­tä.

Pori Jaz­zin ai­em­min jul­kais­tui­hin esiin­ty­jiin lu­keu­tu­vat mm. Tom Jo­nes, Sam Smith ja Rob­bie Wil­li­ams. Fes­ti­vaa­lin pää­sy­mak­su­ton oh­jel­ma jul­kais­taan ko­ko­nai­suu­des­saan lä­hi­viik­koi­na.