Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Suo­men eu­ro­vii­su­e­dus­ta­ja Kää­ri­jä jat­kaa odo­te­tus­ti Eu­ro­vii­su­jen fi­naa­liin kil­pai­lun en­sim­mäi­ses­tä se­mi­fi­naa­lis­ta kap­pa­leel­laan Cha cha cha.

Se­mi­fi­naa­lin vii­mei­se­nä esiin­ty­nyt Kää­ri­jä eli Jere Pöy­hö­nen liet­soi ener­gi­sel­lä la­va­e­si­tyk­sel­lään ylei­sön val­ta­viin ap­lo­dei­hin Li­ver­poo­lin vii­su­a­ree­nal­la.

En­sim­mäi­ses­tä se­mi­fi­naa­lis­ta fi­naa­liin jat­kaa yh­teen­sä kym­me­nen maa­ta, jot­ka ker­rot­tiin sa­tun­nai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Kun Suo­men fi­naa­li­paik­ka il­moi­tet­tiin, rie­haan­tui­vat sekä aree­nan ylei­sö et­tä Kää­ri­jä, joka tem­pai­si tun­nus­mer­kik­seen muo­dos­tu­neen vih­re­än bo­le­ron pääl­tään.

– Hyvä fii­lis. Tätä läh­det­tiin ha­ke­maan ja se saa­tiin, Pöy­hö­nen kom­men­toi suo­ma­lais­me­di­oil­le ää­ni­vies­til­lä se­mi­fi­naa­lin jäl­keen.

– Nyt vä­hän le­poa, li­sää tree­niä ja sit­ten lau­an­tai­na men­nään ja ote­taan poi­ka ko­tiin. Ei kai se ole sen kum­moi­sem­paa, ar­tis­ti suun­nit­te­li.

Se­mi­fi­naa­lin jäl­kei­ses­sä eng­lan­nin­kie­li­ses­sä leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa Kää­ri­jä ker­toi, et­tei muis­ta esi­tyk­ses­tään oi­kein mi­tään.

– Ha­lu­an vain pi­tää haus­kaa ja an­taa ener­gi­aa, voi­maa ja toi­voa ih­mi­sil­le.

Ar­tis­ti sa­noi yrit­tä­vän­sä py­syä ir­ti pai­neis­ta, mut­ta ker­toi, et­tei naut­ti­mi­nen ole ai­na help­poa.

– Jos­kus se on hy­vin vai­ke­aa, kos­ka kaik­ki ha­lu­a­vat jo­tain. "Tule tän­ne Kää­ri­jä, tule tän­ne." Ha­lu­an kes­kit­tyä oi­kei­siin asi­oi­hin, har­joit­te­luun ja tree­nei­hin.

Hä­nel­tä ky­syt­tiin myös, jäi­kö fi­naa­liin jo­tain pa­ran­net­ta­vaa.

– Eh­kä ei. Olen tääl­lä nyt ja sain fi­naa­li­pai­kan. Se on var­maan­kin hyvä asia. Me­nen ja teen par­haa­ni, kat­so­taan mitä ta­pah­tuu.

Suu­ria yl­lä­tyk­siä fi­na­lis­tien jouk­koon ei mah­tu­nut. Fi­naa­li­pai­kan var­mis­ti muun mu­as­sa en­nak­ko­suo­sik­ki Ruot­si, jota edus­taa en­ti­nen vii­su­voit­ta­ja Lo­reen.

Kes­ki­viik­ko­yö­nä ar­vot­tiin myös jat­koon pääs­sei­den esiin­ty­mis­puo­lis­kot fi­naa­lis­sa. Suo­men esiin­ty­mis­paik­ka on fi­naa­lin en­sim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la.

En­sim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la näh­dään myös muun mu­as­sa Ruot­si, Rans­ka ja Es­pan­ja, joil­le on kai­kil­le vei­kat­tu kor­kei­ta si­joi­tuk­sia fi­naa­lis­sa.

Ylei­ses­ti pa­rem­pa­na esiin­ty­mis­paik­ka­na ylei­sön mie­leen jää­mi­sen kan­nal­ta on pi­det­ty fi­naa­lin jäl­kim­mäis­tä puo­lis­koa.

Tark­ka esiin­ty­mis­jär­jes­tys jul­kis­te­taan tors­tain toi­sen se­mi­fi­naa­lin jäl­keen.

Fi­naa­liin tien­sä sel­vit­ti tiis­tai­na myös Nor­jan Ales­sand­ran vii­kin­ki­ku­nin­ga­tar­hen­ki­nen Qu­een of Kings, joka nou­si al­ku­vuo­des­ta hi­tik­si Tik­to­kis­sa. Is­ra­e­lis­sa su­per­täh­den ase­maa naut­ti­va Noa Ki­rel var­mis­ti myös odo­te­tus­ti jat­ko­pai­kan näyt­tä­vän tans­si­koh­tauk­sen si­säl­tä­väl­lä esi­tyk­sel­lään. Mo­lem­mil­le on vei­kat­tu vii­su­jen kär­ki­pään si­joi­tuk­sia.

Fi­naa­lis­sa näh­dään myös Kro­a­tia, Mol­do­va, Sveit­si, Tshek­ki, Por­tu­ga­li ja Ser­bia. Ran­nal­le jäi­vät Lat­via, Mal­ta, Ir­lan­ti, Azer­baidz­han ja Hol­lan­ti.

Tiis­tain se­mi­fi­naa­lia on pi­det­ty kah­des­ta se­mi­fi­naa­lis­ta ylei­ses­ti ko­va­ta­soi­sem­pa­na. Vii­mei­set fi­na­lis­tit rat­kais­taan tors­tain toi­ses­sa se­mi­fi­naa­lis­sa.

Eu­ro­vii­su­jen fi­naa­li ki­sa­taan lau­an­tai­na. Suo­raan fi­naa­liin pää­se­vät Eu­ro­vii­su­jen vii­si suu­rin­ta ra­hoit­ta­ja­maa­ta Bri­tan­nia, Es­pan­ja, Ita­lia, Rans­ka ja Sak­sa sekä vii­me vuo­den voit­ta­ja Uk­rai­na.