Bir­git­ta Mä­ki­ta­lo

Lu­cin­da Ri­ley: Au­rin­gon si­sar. Suo­men­nos Hilk­ka Pek­ka­nen. Ba­zar 2020

Elä­mää voi ym­mär­tää vain kat­so­mal­la taak­se­päin, mut­ta sitä on elet­tä­vä kat­so­mal­la eteen­päin. Tä­män lau­seen Seit­se­män si­sa­ruk­sen sa­la­pe­räi­nen isä­hah­mo, mil­jo­nää­ri Papa Salt jät­ti kuol­les­saan adop­ti­o­tyt­tä­rel­leen Elect­ral­le.

Lu­cin­da Ri­ley on ir­lan­ti­lais­syn­tyi­nen su­per­suo­sit­tu kir­jai­li­ja, joka ter­veys­syis­tä sa­ne­lee ta­ri­nan­sa kir­joit­ta­mi­sen si­jaan. Hä­nen kir­jo­jaan on kään­net­ty yli kol­mel­le­kym­me­nel­le kie­lel­le ja nii­tä on myy­ty kym­me­niä mil­joo­nia kap­pa­lei­ta

Ri­leyl­lä on us­ko­ma­ton mie­li­ku­vi­tus. Maa­il­man­me­nes­tyk­seen yl­tä­nyt kir­ja­sar­ja Seit­se­män si­sar­ta pe­rus­tuu Ple­ja­dien täh­ti­ku­vi­on an­tii­kin ai­kai­seen my­to­lo­gi­aan. Sar­jan Sveit­siin adop­toi­duil­la sis­kok­sil­la on juu­ret ym­pä­ri maa­il­maa, jon­ka myö­tä lu­ki­ja pää­see mie­len­kiin­toi­sil­le no­ja­tuo­li­mat­koil­le. Kir­jois­sa koh­da­taan ny­ky­päi­vän haas­tei­ta ja syök­sy­tään his­to­ri­an syö­ve­rei­hin. En­sim­mäi­ses­sä kir­jas­sa pääs­tiin tu­ris­ti­na tu­tuk­si tul­leen Kris­tus-pat­saan syn­ty­män ai­kai­seen Rio de Ja­nei­roon Bra­si­li­aan, toi­ses­sa pur­jeh­dit­tiin myrs­ky­ä­vil­lä me­ril­lä ja mat­kat­tiin Ed­vard Grie­gin ja­lan­jäl­jil­lä Nor­jaan. Eng­lan­nin veh­reä maa­seu­tu ja Lon­toon seu­ra­pii­rien kuo­hut tu­li­vat tu­tuk­si Var­jon si­sa­ren ta­ri­nas­sa. Hel­men si­sa­ren ta­ri­na vei tro­pii­kin sa­met­ti­siin öi­hin ja Aust­ra­li­an polt­ta­van paah­tei­sil­le ta­ka­mail­le abo­ri­gi­naa­li­kult­tuu­rin yti­meen. Al­ku­vuon­na reis­sa­sim­me Kuun si­sa­ren mat­kas­sa us­ko­mat­to­mil­ta Skot­lan­nin ylän­göil­tä Es­pan­jan Gra­na­daan ja siel­tä New Yor­kin par­ras­va­loi­hin.

Tänä syk­sy­nä il­mes­ty­nees­sä Au­rin­gon si­sar -ni­mi­ses­sä te­ok­ses­sa ku­van­kau­nis huip­pu­mal­li viet­tää hui­ke­aa, mut­ta on­ne­ton­ta elä­mää Man­hat­ta­nil­la. It­ses­tään epä­var­ma Elect­ra on per­heen sä­hi­käi­nen, joka ha­kee apua päih­teis­tä häl­ven­tääk­seen ki­pei­tä tun­tei­ta ja mie­les­tään adop­ti­oi­sän kuo­le­man. Men­nei­syys tun­keu­tuu Elect­ran elä­mään ja uu­sim­man kir­jan mat­kas­sa pää­sem­me ruuh­kai­ses­ta ny­ky­päi­vän New Yor­kis­ta toi­sen maa­il­man­so­dan alun ke­syt­tö­män Af­ri­kan ava­ril­le, kuu­mil­le ta­san­goil­le.

Noin 900-si­vui­sen kir­jan pak­suus oli saa­da mi­nut en­sin pa­ko­kau­hun val­taan odo­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. Ta­ri­na tem­paa kui­ten­kin mu­kaan­sa jo en­si leh­dil­tä ja ker­ron­ta on Ri­leyn ta­paan su­ju­vaa ja viih­teel­lis­tä.

Suo­mes­sa on jul­kais­tu sar­jan kaik­ki tä­hän men­nes­sä kir­joi­te­tut kuu­si osaa. Adop­ti­oi­sä jät­tää kuol­les­saan pe­rin­nök­si jo­kai­sel­le vih­jeen tä­män taus­tas­ta. Jo­kai­ses­sa kir­jas­sa seu­ra­taan yh­den si­sa­ren ta­ri­na. Ta­ri­nois­sa pääs­tään ko­ke­maan in­to­hi­mois­ta ja vah­vaa rak­kaut­ta, mut­ta vä­lil­lä hy­vin­kin tus­kai­sia vai­hei­ta. Si­sa­ret ovat vah­vo­ja it­se­näi­siä nai­sia, jois­ta jo­kai­sel­la on oma mie­len­kiin­toi­nen ta­ri­nan­sa. Vä­hin­tään yh­tä mie­len­kiin­toi­sia ovat hei­dän esi­äi­tien­sä ta­ri­nat.

Sar­jan seit­se­mät­tä si­sar­ta ei ole vie­lä löy­ty­nyt, mut­ta kos­ka kai­kil­la sa­lai­suuk­sil­la on tai­pu­mus pal­jas­tua, us­kon kir­jai­li­ja Ri­leyn ole­van jo hy­väs­sä vauh­dis­sa. Tus­kin mal­tan odot­taa sel­vi­ää­kö vas­taus, mik­si juu­ri nämä ty­töt on adop­toi­tu ja mitä pal­jas­tuu ka­dok­sis­sa ole­van si­sa­ren myö­tä. Suo­sit­te­len kai­ke­ni­käi­sil­le nai­sil­le, mut­ta aloit­ta­maan sar­jan en­sim­mäi­ses­tä osas­ta. Myös Seit­se­mäs­tä si­sa­res­ta teh­tä­viä Hol­ly­wood-elo­ku­via odo­tel­les­sa.