Po­rin kan­sal­li­nen kau­pun­ki­puis­to on mu­ka­na uu­des­sa lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­na­tus­sa vi­de­o­sar­jas­sa, joka esit­te­lee suo­ma­lais­ten kan­sal­lis­ten kau­pun­ki­puis­to­jen ko­ko­nai­suut­ta ja nii­den tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia. Vi­de­o­sar­jan jul­kai­see Kan­sal­lis­ten Kau­pun­ki­puis­to­jen ver­kos­to. Vi­de­ois­sa seik­kail­laan kau­pun­kien kes­kus­tas­ta läh­te­vis­sä ur­baa­neis­sa kau­pun­ki­puis­tois­sa. Vi­de­o­sar­ja ko­ros­taa kau­pun­ki­puis­to­jen mo­nia mah­dol­li­suuk­sia ja lois­ta­vaa saa­vu­tet­ta­vuut­ta.

Kan­sal­lis­ten Kau­pun­ki­puis­to­jen ver­kos­ton #Kai­ken­Voi­Saa­da -so­me­kam­pan­ja esit­te­lee Suo­men kym­me­nes­tä kau­niis­ta kan­sal­li­ses­ta kau­pun­ki­puis­tos­ta jul­kais­ta­van vi­de­o­sar­jan, joka on suun­nat­tu lap­sen­mie­li­sil­le ur­baa­neil­le seik­kai­li­joil­le. Vi­de­ot näyt­tä­vät kur­kis­tuk­sia kau­pun­kien kau­pun­ki­kult­tuu­rin ja -luon­non ar­vok­kaa­seen pe­rin­töön.

– Vi­de­ot on teh­ty las­ten ja nuor­ten maa­il­maan is­tu­vik­si. Ne ku­vaa­vat hy­vin kau­pun­ki­puis­to­jen mo­nia ta­so­ja ja lois­ta­vaa si­jain­tia: kun toi­nen ha­lu­aa men­nä luon­toon ja toi­nen ha­lu­aa kult­tuu­ria. Vi­de­ois­sa näy­te­tään, kuin­ka tä­män kai­ken voi saa­da ja lä­hel­tä, sa­noo kau­pun­ki­puis­to­jen ver­kos­tos­ta oh­jaus­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Mari He­lin.

– Pori hy­väk­syt­tiin kan­sal­lis­ten kau­pun­ki­puis­to­jen jouk­koon kau­pun­gin ha­ke­muk­ses­ta vuon­na 2002, ja on si­ten yk­si kau­pun­ki­puis­to­jen pi­o­nee­ri­kau­pun­geis­ta. Olem­me ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä myös kan­sal­lis­ta ver­kos­toa, li­sää vas­taa­va asi­an­tun­ti­ja Vuok­ko Kemp­pi-Vie­no­la Po­rin kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta.

Po­rin vi­deo jul­kais­taan 1.11. Link­ki vi­de­oon löy­tyy kan­sal­li­set­kau­pun­ki­puis­tot.fi -si­vuil­ta.