Suo­ma­lai­sen is­kel­män kes­to­suo­sik­ki Mei­ju Su­vas läh­tee uran­sa en­sim­mäi­sel­le kon­sert­ti­sa­li­kier­tu­eel­le mar­ras­kuus­sa. Hän juh­lis­taa sa­mal­la Tää on­nea on -ni­mi­sel­lä nel­jän kon­ser­tin kier­tu­eel­laan 40-vuo­tis­tai­tei­li­ja­juh­laan­sa.

Tää on­nea on -kier­tue al­kaa 15. mar­ras­kuu­ta Po­rin Pro­me­na­di­kes­kuk­ses­ta ede­ten 16.11. Sa­loon, 17.11. Hä­meen­lin­naan ja päät­ty­en 26.11. Jy­väs­ky­lään. Kier­tu­een tuot­taa Mag­num­Li­ve.

Mei­ju Su­vak­sen ura al­koi jo 1980-lu­vul­la Fin­n­hit­sien ai­ka­kau­del­la. Hä­nen en­sim­mäi­nen dis­ko­sing­len­sä, Tah­don si­nut, kii­dät­ti Mei­jun täh­ti­tai­vaal­le. Hä­nen hit­ti­put­ken­sa on jat­ku­nut si­säl­tä­en lau­lut Pure mua, Kova duu­ni on ra­haa, Viet it­se­kont­rol­lin, Kau­no­tar ja Kul­ku­ri, Muu­ka­lai­nen, Ys­tä­vä­si ai­na ja mo­net muut.

– Ai­ka on ku­lu­nut niin no­pe­as­ti, et­tä tus­kin olen huo­man­nut ko­ko­nais­ten 40 vuo­den jo men­neen en­sim­mäi­sis­tä le­vy­tyk­sis­tä­ni. Eri­tyi­sen hie­noa on ol­lut saa­da huo­ma­ta, et­tä mo­net vuo­sien ta­kai­sis­ta lau­luis­ta­ni ovat yhä ylei­sön suo­sik­ke­ja. Nyt pää­sen vie­lä­pä lau­la­maan nii­tä en­sim­mäis­tä ker­taa kon­sert­ti­sa­leis­sa, Mei­ju Su­vas to­te­aa.

Su­vas on jul­kais­sut 13 al­bu­mia, jois­ta nel­jä on myy­nyt kul­taa ja kak­si pla­ti­naa. Vii­me syk­sy­nä Mei­ju lois­ti Vain elä­mää -oh­jel­mas­sa esit­tä­en muun mu­as­sa kap­pa­leet Ty­töt tah­too pi­tää haus­kaa ja Tääl on niin kuu­ma. Myös Täh­det täh­det -oh­jel­ma vii­me ke­vää­nä toi Su­vak­sen ruu­tui­hin.