Lä­hes 6000 hen­keä ja lop­puun­myy­ty Mi­nis­pe­re sai vii­me ke­sä­nä naut­tia täy­sin rin­noin Kää­ri­jä-huu­mas­ta. Myös en­si ke­sän osal­ta jär­jes­tä­jien odo­tuk­set ovat kor­ke­al­la, sil­lä Suo­men tä­män het­ken suo­si­tuim­piin yh­ty­ei­siin lu­keu­tu­va KUU­MAA tu­lee täh­dit­tä­mään sun­nun­tai­na 4.8. Lok­ki­la­van alu­eel­la jär­jes­tet­tä­vää Mi­nis­pe­rea.

Mo­der­nin po­pin kär­ki­ni­mi KUU­MAA on nous­sut muu­ta­mas­sa vuo­des­sa yh­dek­si val­ta­kun­tam­me ve­to­voi­mai­sim­mis­ta ar­tis­teis­ta. Vuo­den yh­tye -pal­kin­to Em­ma Gaa­las­sa ja tuo­rein al­bu­mi Hy­vik­set ja pa­hik­set strii­ma­si ne­lin­ker­tais­ta pla­ti­naa. Yli­voi­mai­nen-kap­pa­le oli vuo­den 2023 soi­te­tuin ra­di­o­bii­si, ja vii­me elo­kuus­sa jul­kais­tu sing­le Täs­sä on kaik­ki hyp­pä­si heti Spo­ti­fyn yk­kös­si­jal­le.

Toi­nen Mi­nis­pe­ren mu­siik­ki­ar­tis­ti on nou­se­va ko­ti­mai­nen pop/soul-täh­ti Bee. Ar­tis­tin pit­kään odo­tet­tu de­byyt­ti­al­bu­mi jul­kais­tiin syys­kuus­sa 2023, ja se nou­si heti en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­laan Suo­men vi­ral­li­sen lis­tan kär­ki­pai­kal­le. Le­vyn me­nes­tys no­tee­rat­tiin myös Em­ma Gaa­las­sa, jos­sa Bee kah­mi yh­teen­sä kol­me eh­dok­kuut­ta.

Mu­sii­kin li­säk­si esiin­ty­mäs­sä näh­dään Yo­u­Tu­ben kes­to­suo­sik­ki Her­ba­lis­ti, po­si­tii­vi­sis­ta vi­de­ois­taan ja tie­to­kir­jois­taan tun­net­tu Zo­neVD, pe­li­vi­de­oi­ta te­ke­vä sir­ku­sar­tis­ti Tin­ke sekä yli vii­den mil­joo­nan seu­raa­jan Tik­Tok-ti­lil­tä tut­tu vat­sas­ta­pu­hu­ja Sari Aal­to. Näi­den vai­kut­ta­jien yh­teis­s­how si­säl­tää so­mes­ta tut­tu­ja haas­tei­ta sekä fes­ta­ri­tun­nel­maan so­pi­vaa heit­täy­ty­mis­tä ja haus­kan­pi­toa.

Mi­nis­pe­reen on tu­los­sa pe­rin­tei­seen ta­paan myös run­saas­ti eri­lais­ta alu­eoh­jel­maa pai­kal­lis­ten ur­hei­lu­seu­ro­jen sekä yh­tei­sö­jen ma­si­noi­ma­na. Uu­te­na in­no­vaa­ti­o­na ta­pah­tu­mas­sa lap­sil­le ja nuo­ril­le an­ne­taan mah­dol­li­suus ko­keil­la mu­sii­kin te­ke­mis­tä, tuot­ta­mis­ta ja räp­pää­mis­tä muu­sik­ko–tuot­ta­jien Tom­mis­hoc­kin ja MS OK:n joh­dol­la. Myös vai­kut­ta­jien meet & greet -ta­paa­mi­set ovat oh­jel­mas­sa tä­nä­kin vuon­na. Mi­nis­pe­ren oh­jel­maa on ol­lut ra­ken­ta­mas­sa Po­ris­pe­re-or­ga­ni­saa­ti­on li­säk­si Mi­nis­pe­ren mark­ki­noin­ti­kump­pa­ni Troot Fin­land Oy.

Mi­nis­pe­re to­teu­te­taan pe­rin­tei­sel­lä Lok­ki­la­van alu­eel­la ja ta­pah­tu­man tuo­tan­nos­ta vas­taa tut­tu Po­ris­pe­re-or­ga­ni­saa­tio.

Läh­de: Mi­nis­pe­ren tie­do­te