Se, pal­jon­ko näyt­te­li­jän it­sen­sä kä­si­a­la nä­kyy sket­si­hah­mos­sa, riip­puu Juu­so Köpi Kal­li­on mu­kaan näyt­te­li­jäs­tä it­ses­tään. MTV3:n Pu­touk­ses­sa de­byyt­ti­kaut­taan te­ke­vä po­ri­lais­koo­mik­ko on toi­mi­nut it­se oman sket­si­hah­mon­sa Kari Mu­ta­sen pää­ark­ki­teh­ti­na. Jak­so­jen ede­tes­sä kir­joi­tus­työ­tä on teh­ty myös yh­des­sä Pie­ta­ri Vi­hu­lai­sen ja Nii­na Lah­ti­sen kans­sa.

Ins­pi­raa­ti­o­ta Kari Mu­ta­sen hah­moon ei Kö­pin mu­kaan tar­vit­se ha­kea kau­kaa. Sitä löy­tyy in­ter­ne­tin kes­kus­te­lu­pals­toil­ta ja ta­val­li­sis­ta ih­mi­sis­tä ar­jen kes­kel­lä.

– Kari Mu­ta­sia on joka pai­kas­sa. Kari on pa­ro­di­aa kes­ki-ikäi­ses­tä suo­ma­lai­ses­ta mie­hes­tä, joka yrit­tää, tai ai­na­kin väit­tää yrit­tä­vän­sä py­syä ajas­sa kiin­ni, Köpi ker­too.

KUVA: MTV3/ATTE MÄLÄSKÄ

KUVA: MTV3/ATTE MÄLÄSKÄ

Pyr­kies­sään ole­maan nuo­re­kas ja ajas­sa kiin­ni Kari ve­tää tois­tu­vas­ti öve­rik­si, ja jou­tuu yleen­sä lo­pul­ta te­ke­mi­siin po­lii­sin kans­sa. Mut­ta ei se hait­taa, sil­lä ”tär­keint o, et kaik­ki käy suih­kus”.

– Se on sel­lai­nen klas­sik­ko, jon­ka tun­tee jo­kai­nen, joka on vä­hän­kin jo­tain jouk­ku­eur­hei­lua har­ras­ta­nut. Jos­sain koh­taa nuo­re­na kai­kil­la oli sel­lai­nen vai­he, et­tä suih­kus­sa käy­mi­nen lii­kun­ta­tun­nin tai har­joi­tus­ten jäl­keen ko­et­tiin jo­ten­kin vai­val­loi­se­na. Yri­tet­tiin kek­siä kaik­kea, et­tä ”on­ko pak­ko jos ei oo tul­lut hiki…” Sii­tä on jää­nyt se aja­tus, et­tä mil­lään muul­la ei ole mi­tään vä­liä, kun­han kaik­ki käy suih­kus.

Vii­si jak­soa Pu­tous­ta on jo ta­ka­na päin, ja tois­tai­sek­si po­ri­lai­nen kan­san­kynt­ti­lä Kari Mu­ta­nen on vie­lä ki­sas­sa mu­ka­na. Joko voi sa­noa, et­tä to­ril­la ta­va­taan?

– En vie­lä sano sitä, kun jak­so­ja on jäl­jel­lä. Mut­ta riip­puu tie­tys­ti teis­tä po­ri­lai­sis­ta, et­tä kuin­ka ah­ke­ras­ti ää­nes­tät­te! Jos ha­lu­at­te, et­tä Kari voit­taa, niin se on var­maan teh­tä­vis­sä pai­na­mal­la sitä ää­nes­tys­na­mis­kaa.

Lue li­sää: Köpi ker­too ou­doim­man ti­lan­teen, jos­sa fa­nit tu­le­vat jut­te­le­maan: "Ei­kä ole yk­si ei­kä kak­si ker­taa..."

Pu­tous on ol­lut pit­käl­ti sitä, mitä näyt­te­li­jä sen odot­ti­kin ole­van. Ra­di­o­työ­tä vuo­sien ajan teh­nee­nä hän tie­tää, mi­ten ti­lan­tei­ta kul­je­te­taan il­man kä­si­kir­joi­tus­ta. Pu­tous on kui­ten­kin tar­jon­nut hy­vän op­pi­kou­lun näyt­te­le­mi­sen maa­il­mas­ta. Köpi ker­too op­pi­neen­sa kol­le­goil­ta hy­viä työs­ken­te­ly­ta­po­ja, ku­ten esi­mer­kik­si kei­no­ja ope­tel­la vuo­ro­sa­nat ul­koa ly­hy­es­sä ajas­sa.

Suo­rat tv-lä­he­tyk­set puo­les­taan ovat opet­ta­neet luot­ta­maan sii­hen, et­tä joka ti­lan­tees­ta sel­vi­tään.

– Vä­lil­lä on ol­lut sel­lai­nen lau­an­tai, et­tä on tul­lut jo­tain vii­me het­ken muu­tok­sia, ja on ol­lut vä­hän epä­var­ma olo, et­tä muis­taa­ko kai­ken. Mut­ta täs­sä on ke­hit­ty­nyt sel­lai­nen luot­ta­mus sii­hen, et­tä kai­kes­ta sel­vi­tään. Pi­tää vaan pai­naa päät­tä­väi­ses­ti eteen­päin.

Li­veä Köpi ei koe eri­tyi­sen jän­nit­tä­vi­nä, vaan päin­vas­toin naut­tii ti­lan­tees­ta. Kun on koko viik­ko teh­ty töi­tä, ja al­ku­tun­na­rit pyö­räh­tä­vät käyn­tiin, vat­san­poh­jas­sa on sitä hy­vää jän­ni­tys­tä.

– Mut­ta kos­ka live on live, sii­nä on ai­na se one shot teh­dä asi­at. Jos on koko vii­kon har­joi­tel­lut jo­tain imi­taa­ti­o­ta, niin tot­ta kai sitä toi­voo, et­tä se me­ni­si koh­dil­leen juu­ri sii­nä esiin­ty­mis­ti­lan­tees­sa. Li­ves­sä on vain se yk­si mah­dol­li­suus, Köpi li­sää.

Pu­touk­sen 15. kau­den seu­raa­va jak­so näh­dään MTV3:lla lau­an­tai­na 25. hel­mi­kuu­ta kel­lo 19.30.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka