Pau­lii­na Vil­pak­ka

Syk­sy tar­jo­aa mo­nen­lais­ta ins­pi­raa­ti­o­ta tai­teil­jal­le: sii­nä mis­sä yh­tä ins­pi­roi vä­ri­lois­to, tois­ta ins­pi­roi pi­meys. Vä­re­jä, tum­muut­ta, sekä kaik­kea muu­ta tai­vaan ja maan vä­lil­tä kuu­luu Po­rin Nais­tai­tei­li­jat ry:n Syys­ki­ma­ra -ni­mi­seen näyt­te­lyyn, joka on esil­lä Ul­vi­lan kir­jas­ton Gal­le­ria Kui?:ssa 28. lo­ka­kuu­ta saak­ka.

Nai­set ker­to­vat, et­tä vaik­ka tois­ta­kym­men­tä tai­tei­li­jaa työs­ken­te­lee täy­sin va­paas­ti, yleen­sä näyt­te­lys­tä tu­lee ih­meel­li­sel­lä ta­val­la har­mo­ni­nen ko­ko­nai­suus, ja tau­lut löy­tä­vät paik­kan­sa. Esi­mer­kik­si Jen­ni Puu­ri­la sai näyt­te­lyyn ins­pi­raa­ti­o­ta syk­sy-tee­mas­ta, kun taas Vera Jou­kovs­kai­an näyt­te­ly­työt ei­vät ai­heen­sa puo­les­ta var­si­nai­ses­ti lii­ty syk­syyn, vaik­ka vä­ri­lois­toa niis­sä­kin riit­tää.

Puu­ri­la, Jou­kovs­kaia, Satu Nis­si ja Rit­va Ju­he­la ku­vai­le­vat Po­rin Nais­tai­tei­li­jat ry:n ole­van kuin iso, ko­toi­sa ka­ve­ri­po­ruk­ka, jon­ka kans­sa ai­na vä­lil­lä kah­vi­tel­laan. Yh­dis­tyk­ses­sä on täl­lä het­kel­lä 17 jä­sen­tä. Tai­de yh­dis­tää eri­lai­sia ja eri ikäi­siä ih­mi­siä. Eri­lai­suus on it­se­a­si­as­sa vain eduk­si, kun toi­nen kat­se­lee te­os­ta toi­sel­la nä­kö­kul­mal­la kuin toi­nen. Sa­mal­la tai­tei­li­jat op­pi­vat toi­nen toi­sil­taan.

Porin Naistaiteilijoihin kuuluu monenlaisia taiteilijoita, kuten grafiikan, savitöiden, mehiläisvahatöiden sekä öljy- ja akvarellimaalaamisen taitajia. Kuvassa Vera Joukovskaian teos.

Porin Naistaiteilijoihin kuuluu monenlaisia taiteilijoita, kuten grafiikan, savitöiden, mehiläisvahatöiden sekä öljy- ja akvarellimaalaamisen taitajia. Kuvassa Vera Joukovskaian teos.

Nai­set an­ta­vat toi­sil­leen myös kan­nus­ta­vaa pa­lau­tet­ta, sil­lä kri­tiik­kiä löy­tyy yleen­sä ai­van tar­peek­si jo tai­tei­li­jan omien kor­vien vä­lis­tä. Sii­tä ker­too se­kin, et­tä moni epä­röi ot­taa sitä en­sim­mäis­tä as­kel­ta ja ha­kea yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si.

Esi­mer­kik­si Puu­ri­la ker­too ke­rän­neen­sä roh­keut­ta sii­hen jopa pa­rin vuo­den ajan. Nyt hä­nel­lä on ta­ka­naan jo vuo­si­kym­men Po­rin Nais­tai­tei­li­jois­sa. Yh­dis­tyk­seen kuu­lu­mi­nen on an­ta­nut it­se­luot­ta­mus­ta ja pot­kua omaan te­ke­mi­seen. Näyt­te­ly­ä­kin on ma­ta­lam­pi kyn­nys jär­jes­tää, kun se teh­dään po­ru­kal­la.

Naistaiteilijat pohtivat, että kirjasto on hyvä paikka pitää näyttelyitä siitäkin syystä, että sinne voi poiketa sellainenkin henkilö, jonka ei muutoin tulisi näyttelyssä käytyä. Kuvassa Jenni Puurilan työ.

Naistaiteilijat pohtivat, että kirjasto on hyvä paikka pitää näyttelyitä siitäkin syystä, että sinne voi poiketa sellainenkin henkilö, jonka ei muutoin tulisi näyttelyssä käytyä. Kuvassa Jenni Puurilan työ.

Po­rin Nais­tai­tei­li­jat on ol­lut vuo­sien var­rel­la ah­ke­ra Gal­le­ria Kui?:n käyt­tä­jä, ja näyt­te­lyi­tä on pi­det­ty siel­lä lu­kui­sia. Tai­tei­li­jal­le näyt­te­lyn ri­pus­ta­mi­nen on ai­na jän­nit­tä­vä mut­ta sa­mal­la hie­no het­ki. Sil­loin muut­kin pää­se­vät nä­ke­mään töi­tä, joi­den pa­ris­sa tai­tei­li­ja on pa­ker­ta­nut tun­ti­kau­det.

Po­rin Nais­tai­tei­li­jat ry viet­tää en­si vuon­na 50-vuo­tis­juh­la­vuot­taan, ja sen kun­ni­ak­si pi­de­tään tie­ten­kin juh­la­näyt­te­ly. Tar­kem­min nai­set ei­vät vie­lä tu­le­vas­ta juh­la­näyt­te­lys­tään voi ker­toa, ja töi­den ai­heet­kin ovat vas­ta mie­len pe­räl­lä kyp­syt­te­le­mäs­sä.