An­ni­na Ruo­kos­ki

Noor­mark­ku­lai­nen lau­la­ja Päi­vi Tuo­mi on mu­ka­na Tan­go­mark­ki­noi­den lau­lu­kil­pai­lun li­ve­kar­sin­nas­sa Lem­pää­län Ide­a­par­kis­sa en­si lau­an­tai­na 13. tou­ko­kuu­ta.

Lem­pää­läs­sä ku­kin lau­la­ja lau­laa yh­den kap­pa­leen taus­ta­nau­han kans­sa. Lem­pää­län li­ve­kar­sin­nan jäl­keen puo­let lau­la­jis­ta jat­kaa se­mi­fi­naa­liin Van­taal­le. Se­mi­fi­na­lis­tit va­li­taan puo­lik­si ylei­sö- ja puo­lik­si tuo­ma­ri­ää­nin. Ylei­sö voi ää­nes­tää suo­sik­ki­aan lau­an­tai­hin kel­lo 15 saak­ka. Se­mi­fi­naa­lis­sa lau­laa 20 so­lis­tia 27. tou­ko­kuu­ta. Se­mi­fi­naa­lis­ta jat­koon pääs­seet va­lit­see tuo­ma­ris­to, joka va­lit­see 8. hei­nä­kuu­ta Sei­nä­jo­el­la ki­sat­ta­vaan fi­naa­lin kym­me­nen lau­la­jaa, vii­si mies­tä ja vii­si nais­ta.

Tänä vuon­na tuo­ma­ris­toon kuu­lu­vat muun mu­as­sa Mar­ko Mau­nuk­se­la, Ei­ja Kan­to­la, Kat­ri Ylan­der ja Ant­ti Ke­to­nen.

– Läh­den kil­pai­luun in­nol­la, sil­lä tie­dän nyt, vä­hän mis­tä on kyse. Olin tan­go­kil­pai­lus­sa mu­ka­na en­sim­mäi­sen ker­ran vuo­na 2019. Sil­loin se jän­nit­ti ko­vas­ti. Sil­loin pu­to­sin se­mi­fi­naa­li­vai­hees­sa, Päi­vi Tuo­mi muis­te­lee.

Hän on vii­me vuo­si­na keik­kail­lut ah­ke­ras­ti, pal­jon tans­si­keik­ko­ja ja yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia.

– Nyt men­nään pal­jon ren­nom­mal­la fii­lik­sel­lä, aja­tuk­se­na on viih­dyt­tää ja it­se­kin viih­tyä, hän to­te­aa.

Tans­si­keik­ko­jen li­säk­si Päi­vi on käy­nyt muun mu­as­sa Voi­ce of Fin­lan­dis­sa.

– Kaik­ki täl­lai­nen te­kee hy­vää omal­le ke­hi­tyk­sel­le. Hyvä haas­taa it­se­ään.

Kaik­kein mie­luim­min Päi­vi Tuo­mi lau­laa kau­nii­ta bii­se­jä vä­lit­tä­mät­tä gen­res­tä.

– Tan­goa on iha­na lau­laa, vaik­ka ää­ne­ni ei eh­kä ole­kaan sel­lai­nen pe­rin­tei­nen ma­ta­la nai­sää­ni, vaan en­nem­min kuu­las, hän ku­vai­lee.

Tan­gon li­säk­si omal­le lau­lu­lis­tal­leen hän va­lit­si­si swin­giä ja lat­ta­rei­ta.

Sa­ta­kun­nas­ta Lem­pää­län li­ve­kar­sin­nas­sa lau­la­vat myös Pasi Flodst­röm Har­ja­val­las­ta, Kul­ler­vo Kauppi Sä­ky­läs­tä ja Aki Mäki Eu­ras­ta.