SV San­na Jääs­ke­läi­nen

Pi­rit­ta Mä­ki­nen ker­too, kuin­ka vil­la ja huo­pa ovat ol­leet hä­nen elä­mäs­sään mu­ka­na jo vuo­sien ajan.

–  Sain en­si­kos­ke­tuk­sen vil­laan jo ar­te­saa­ni­o­pin­to­jen ai­ka­na 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­sä. Sen jäl­keen olen huo­vut­ta­nut enem­män tai vä­hem­män. Nyt se on pää­toi­me­ni, vil­la on läs­nä aa­mus­ta il­taan.

Mä­ki­nen on sit­tem­min val­mis­tu­nut ar­te­no­mik­si ja tai­teen mais­te­rik­si. Hän haki pit­kään vil­laa Keh­rää­mö Mus­ta­lam­paas­ta, joka si­jait­si ai­em­min Py­hä­ran­nas­sa.

– Sit­ten tuli mah­dol­li­suus os­taa keh­rää­mö it­sel­le. Vuon­na 2017 aloin keh­rää­möy­rit­tä­jäk­si, Mä­ki­nen ker­too.

Mus­ta­lam­mas muut­ti Po­rin Ka­ha­luo­toon.

Nyt Mä­ki­nen työs­tää raa­ka­vil­laa huo­vu­tus­vil­lak­si ja edel­leen huo­vak­si sa­tu­la­huo­vis­ta mat­toi­hin ja omik­si tuot­teik­si asus­teis­ta vaat­tei­siin ja tai­tee­seen.

Ma­te­ri­aa­lin hän os­taa pien­ti­loil­ta eri puo­lil­ta Suo­mea.

– It­sel­le­ni­kin on tä­hän tu­los­sa ke­säk­si lam­pai­ta, hän sa­noo.

Idea Huo­pa­fes­ta­reis­ta syn­tyi jo pari vuot­ta sit­ten. Tänä ke­vää­nä Mä­ki­nen lait­toi tuu­le­maan. Huo­pa­fes­ta­rit pi­de­tään tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na 8.-9. ke­sä­kuu­ta. Fes­ta­ri­paik­koi­na ovat Tou­ka­rin­ti­la, Hu­mi­se­van Har­jun al­pak­ka­ti­la ja Keh­rää­mö Mus­ta­lam­mas. Oh­jel­mas­sa on eri­lai­sia työ­pa­jo­ja, jois­sa huo­vu­te­taan hui­ve­ja, kuk­kia, saip­pu­aa ja hat­tu­ja, vär­jä­tään huo­paa ja vil­la­maa­la­taan neu­la­huo­vut­ta­mal­la. "Vil­lan kos­ke­tus" on sau­na­hoi­to, jon­ka ai­ka­na huo­vu­te­taan pe­su­kin­nas. Mys­ti­set pöl­löt -työ­pa­jas­sa teh­dään en­sin luon­to­ret­ki ja sen jäl­keen neu­la­huo­vu­te­taan oma pöl­lö.

– Tar­koi­tus on tuo­da ih­mi­sil­le vil­lan iloa, rie­mua ma­te­ri­aa­lin mo­ni­muo­toi­suu­des­ta, eri nä­kö­kul­mia. Tämä on oo­di vil­lal­le, Mä­ki­nen ku­vai­lee.

Hän tart­tui pu­he­li­meen ja soit­te­li tu­tuil­le te­ki­jöil­le. Fes­ti­vaa­lin ra­ken­ne muo­tou­tui hei­dän osaa­mi­sen­sa mu­kaan. Jo­kai­sel­la on omat työ­pa­jan­sa, mut­ta niis­tä toi­seen voi liik­kua. Voi esi­mer­kik­si huo­vut­taa ha­tun ja men­nä toi­seen pa­jaan maa­laa­maan sii­hen ku­vi­on. Fes­ta­reil­le voi myös men­nä vain kat­so­maan, lu­vas­sa on myös muun mu­as­sa eri­lai­sia esit­te­ly­jä ja myy­mä­lä-kah­vi­la.

– Yk­si fes­ti­vaa­lin nä­kö­kul­ma on vas­tuul­li­suus. Ko­ti­mai­nen vil­la on vas­tuul­li­nen ma­te­ri­aa­li, se tu­lee lä­hel­tä ja on lä­hel­lä ih­mis­tä ja elä­mää. Myös es­te­tiik­ka on vah­vas­ti mu­ka­na, Mä­ki­nen ker­too.

Mus­ta­lam­paas­sa on aloi­tet­tu vil­la­tuot­tei­den kier­to­ta­lou­teen pe­rus­tu­ta­va tuo­te­ke­hi­tys­han­ke, jol­loin myös vil­la­tuot­tei­den kier­rä­tys on pian mah­dol­lis­ta.

Huo­pa­fes­ta­reil­la on mu­ka­na usei­ta te­ki­jöi­tä. Kol­me heis­tä tuli Mus­ta­lam­paa­seen haas­tat­te­lun te­koon Mä­ki­sen kans­sa.

Jaa­na Mälk­ki on po­ri­lai­nen luon­to-opas, jon­ka joh­dol­la teh­dään fes­ta­reil­la mys­ti­siä pöl­lö­jä ja uni­siep­pa­rei­ta.

– Olen aloit­ta­nut huo­vut­ta­mi­sen jo 20 vuot­ta sit­ten, mut­ta luon­to on enem­män vie­nyt mi­nua men­nes­sään. Pöl­löis­sä voin yh­dis­tää luon­non, kä­si­työn ja hen­ki­syy­den.

Hän esit­te­lee Suo­men pöl­lö­la­je­ja, jot­ka löy­ty­vät myös huo­pa­pöl­löis­tä.

– Jo­kai­sel­la la­jil­la on oma mer­ki­tyk­sen­sä voi­ma­e­läi­me­nä. Esi­mer­kik­si huuh­ka­ja tuo voi­maa, hel­mi­pöl­lö on pie­ni ja pip­pu­ri­nen.

Ul­vi­las­ta ko­toi­sin ole­va He­le­na Hei­no­nen läh­ti opis­ke­le­maan teks­tii­li­ar­te­saa­nik­si muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Hän val­mis­tui vii­me ke­vää­nä ja pe­rus­ti He­la­na Art -yri­tyk­sen Rai­si­oon, mis­sä asuu ny­ky­ään.

– Olin Keh­rää­mö Mus­ta­lam­paas­sa työs­sä­op­pi­mas­sa vii­me vuo­den ke­vääl­lä. Tääl­lä oi­ke­as­taan hu­rah­din to­taa­li­ses­ti vil­laan ja se vei voi­ton muis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta. Sain ison kim­mok­keen vil­la­maa­lauk­seen, kun suun­nit­te­lim­me yh­des­sä Pi­rit­tan kans­sa vil­la­maa­laus­pa­ke­tin.

Sen jäl­keen He­le­na on eri­kois­tu­nut vil­la­maa­lauk­seen, hän te­kee muun mu­as­sa lem­mi­keis­tä muo­to­ku­via. Vil­la­maa­laus on tek­niik­ka, jos­sa teh­dään huo­pa- tai kan­gas­poh­jal­le neu­lal­la kui­va­huo­vut­ta­mal­la ku­via.

Po­ri­lai­nen Sirk­ka Ah­to­la meni vuon­na 2011 huo­pa­hat­tu­kurs­sil­le.

– Tie­sin heti, et­tä tämä on mi­nun jut­tu­ni! Sen jäl­keen olen teh­nyt sa­to­ja hat­tu­ja, ei­kä kah­ta sa­man­lais­ta ole. Ha­tun­te­ko on sa­mal­la oo­di ilol­le, tyk­kään käyt­tää iloi­sia vä­re­jä.

Hat­tu­ja on syn­ty­nyt niin ar­keen kuin juh­laan. Sirk­ka on myös pi­tä­nyt hat­tu­kurs­se­ja.

– Ha­tun voi lait­taa pää­hän­sä mi­hin vaan. Hat­tu on ar­jen kau­nis­tus. Kurs­seil­la teh­dään hat­tu omaan pää­hän so­pi­vak­si.

Huo­pa­fes­ta­reis­ta löy­tyy li­sää tie­toa: https://keh­raa­mo­mus­ta­lam­mas.fi/apu­si­vu/ajan­koh­tais­ta/

Li­sä­tie­toa myös Fa­ce­boo­kis­sa Keh­rää­mö Mus­ta­lam­paan si­vuil­ta. Il­moit­tau­tu­mi­nen kurs­seil­le 6.6. men­nes­sä.