San­na Jääs­ke­läi­nen

Vil­la­tai­teen näyt­te­ly Lei­ne­pe­ri Woo­lart bien­na­le avau­tui vii­me vii­kol­la Lei­ne­pe­rin ruu­kil­la Ul­vi­lan Kul­laal­la. Tämä on jo kol­mas ker­ta, kun vil­las­ta teh­tyä tai­det­ta näh­dään Lei­ne­pe­ris­sä näin laa­jal­la kat­tauk­sel­la. Näyt­te­lyn li­säk­si ruu­kin oh­jel­mas­sa on ke­sä­kuun toi­se­na vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­tä­vä VIL­LA­ruuk­ki-ta­pah­tu­ma, joka tuo vie­lä li­sää vil­laan kie­tou­tu­vaa tai­det­ta, työ­pa­jo­ja ja -näy­tök­siä sekä jopa muo­ti­näy­tök­sen Lei­ne­pe­riin.

Woo­lart bien­na­len ja VIL­LA­ruu­kin ta­ri­na al­kaa Tou­ka­rin ti­lal­ta Po­ris­ta. Siel­lä Keh­rää­mö Mus­ta­lam­paan Pi­rit­ta Mä­ki­nen jär­jes­ti en­sim­mäi­sen vil­la­fes­ti­vaa­lin. Sit­ten hän aloit­ti yh­teis­työn Lei­ne­pe­rin ruu­kin kans­sa. Työ­ryh­mäs­sä tä­män vuo­den näyt­te­lyä te­ke­mäs­sä ovat ol­leet Mä­ki­sen li­säk­si Ul­vi­lan kau­pun­gin ke­hi­tys­suun­nit­te­li­ja (si­jai­nen) Kai­sa Va­paa­la, Lei­ne­pe­ris­sä työs­ken­te­le­vä mo­dis­ti ja te­at­te­rin­pu­ku­jen te­ki­jä Anu Oja­la-Ma­ra­no sekä opas Hely Oja­la. Tee­mak­si nou­si Lei­ne­pe­rin his­to­ria ja sii­tä eri­tyi­ses­ti Puu­tar­ha- ja emän­tä­kou­lu, joka toi­mi van­has­sa mei­je­ri­ra­ken­nuk­ses­sa vuo­si­na 1910–1941.

– Kou­lun puu­tar­han rau­ni­ot ovat edel­leen ole­mas­sa maas­ton kät­köis­sä. Hely kir­joit­ti sen ja van­han va­lo­ku­va in­noit­ta­ma­na ta­ri­nan, joka sit­ten toi­mi näyt­te­ly­kut­su­na vil­la­tai­tei­li­joil­le, Mä­ki­nen ker­too.

In­nok­kai­ta te­ki­jöi­tä löy­tyi niin, et­tä mu­ka­na Vil­la tul­kit­see muis­toa puu­tar­has­ta -tee­mai­ses­sa Kät­kö­jä-näyt­te­lys­sä on mu­ka­na 18 tai­tei­li­jaa. Näyt­te­ly on esil­lä 17.7. as­ti ti­las­sa, jo­hon pää­see ruu­kin in­fos­ta, jos­sa on li­säk­si esil­lä Hä­vi­ä­vä luon­to -ni­mi­nen näyt­te­ly.

VIL­LA­ruuk­ki pi­de­tään Lei­ne­pe­rin ruu­kil­la 11.–12.6.2022 kel­lo 11–17 tee­mal­la Lu­mou­du vil­las­ta Lei­ne­pe­ris­sä. Ta­pah­tu­man oh­jel­ma si­säl­tää vil­lai­sia työ­pa­jo­ja, näyt­te­lyi­tä, vil­la­mark­ki­nat, työ­pa­jo­ja, jul­ki­neu­lon­taa, keh­ruu­u­mii­tin ja muo­ti­näy­tök­sen. Vii­kon­lop­pu ko­ko­aa vil­la­nys­tä­vät yh­teen op­pi­maan, ko­ke­maan ja ais­ti­maan. Ta­pah­tu­ma nos­taa esil­le vil­lan mo­ni­muo­toi­suut­ta, vil­la­tuot­teen ja sen val­mis­ta­mi­sen es­te­tiik­kaa sekä vas­tuul­li­suu­den nä­kö­kul­mia. Alu­eel­le on va­paa pää­sy.

Ta­pah­tu­ma on jär­jes­tä­jien mu­kaan oo­di vil­lal­le. Tar­jol­la on op­pia, tie­toa, ko­ke­muk­sia, elä­myk­siä, yl­lä­tyk­siä ja tai­toa. Työ­näy­tök­sis­sä näh­dään muun mu­as­sa huo­vut­ta­mis­ta, kars­taa­mis­ta, vär­jäys­tä, la­jit­te­lua ja vil­la­maa­laus­ta.