Sa­ta­kun­ta kir­jai­li­jaa – pai­kal­lis­kir­jai­li­joi­den viik­koa vie­te­tään en­sim­mäis­tä ker­taa Sa­ta­kun­nas­sa 1.–9.3.2024. Vii­kon tar­koi­tuk­se­na on nos­taa esiin sa­ta­kun­ta­lais­ten kir­jai­li­joi­den pa­nos­ta pai­kal­li­si­na kult­tuu­rin tuot­ta­ji­na sekä his­to­ri­an ja luon­non ai­nut­laa­tui­suu­den tal­let­ta­ji­na. Vii­kon ai­ka­na kir­jas­tot nos­ta­vat esiin pai­kal­lis­ten kir­jai­li­joi­den tuo­tan­toa mo­nin ta­voin. Sa­mal­la py­ri­tään täy­den­tä­mään kir­jas­to­jen tie­to­kan­taa maa­kun­nan kir­jai­li­jois­ta.

Idea läh­ti Po­ris­ta, mut­ta on laa­jen­ni maa­kun­taan. Moni kir­jas­to on mu­ka­na ai­neis­to­näyt­te­lyil­lä ja eri­lai­sil­la ta­pah­tu­mil­la. Vii­kon avaa ru­noi­li­ja, luon­to­neu­vo­ja Heli Laak­so­sen vie­rai­lu La­vi­an kir­jas­tos­sa per­jan­tai­na 1.3. kel­lo 18. Il­lan tee­ma­na on Tal­ven ruu­sut, ke­vään kar­hut – mitä yh­teis­tä on kir­joil­la ja luon­nol­la? Ru­no­ja, luon­to­tie­toa, kie­li­a­si­aa, vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin ja ky­sy­myk­siä vas­tauk­siin. Laak­so­nen vie­rai­lee myös Eu­ra­jo­en kir­jas­tos­sa tiis­tai­na 5.3. kel­lo 18 ja Po­mar­kun kir­jas­tos­sa tors­tai­na 7.3. kel­lo 18.

Heli Laaksonen vierailee kirjastoissa.

Heli Laaksonen vierailee kirjastoissa.

SV arkisto

Lau­an­tai­na 2.3. kel­lo 13 on kir­jai­li­ja­pa­nee­li Po­rin pää­kir­jas­ton ai­kuis­te­no­sas­tol­la. Kes­kus­te­lus­sa ovat mu­ka­na Ant­ti Jär­vi, Ar­ja Pa­lo­nen ja Ai­ra Sa­vi­saa­ri. Fa­ti­pys­sy-pal­kin­to Po­rin mur­teen vaa­li­jal­le ja­e­taan kes­ki­viik­ko­na 6.3. kel­lo 18 Po­rin pää­kir­jas­ton ai­kuis­ten osas­tol­la. Vii­kon ai­ka­na on lu­vas­sa usei­ta ta­pah­tu­mia eri puo­lil­la maa­kun­taa. Li­sä­tie­toa löy­tyy osoit­tees­ta https://kir­jas­to.pori.fi/ta­pah­tu­mat/sa­ta­kun­ta-kir­jai­li­jaa/

Pai­kal­lis­kir­jai­li­joi­den vii­kon jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Po­rin kau­pun­gin­kir­jas­to, Sa­ta­kir­jas­tot, Po­rin seu­dun kan­sa­lai­so­pis­to ja Ma­nusc­ript-63 ry.