Le­gen­daa­ri­nen sir­kus­pel­le Pel­le Her­man­ni pa­laa val­ko­kan­kaal­le. Timo Koi­vu­sa­lon oh­jaa­ma koko per­heen elo­ku­va Pel­le Her­man­ni ja hyp­no­ti­soi­ja tu­lee en­si-il­taan juu­ri en­nen jou­lua 22.12.2023. Pel­le Her­man­ni­na näh­dään edel­li­sen elo­ku­van lail­la Vesa Vie­rik­ko. Elo­ku­van tuot­taa Ar­tis­ta Fil­mi ja le­vit­tää Au­ro­ra Stu­di­os. Elo­ku­va on ikä­ra­jal­taan sal­lit­tu.

Elo­ku­va on ku­vat­tu Po­ris­sa, Nak­ki­las­sa, Tuis­ku­las­sa ja Tam­pe­reel­la ke­säl­lä 2022. Mu­ka­na seik­kai­lus­sa ovat tut­tuun ta­paan Mart­ti Suo­sa­lo, Ii­na Kuus­to­nen, Han­nu-Pek­ka Björk­man, Mint­tu Mus­ta­kal­lio, Tom Lind­holm, Heik­ki Nou­si­ai­nen ja Tui­ja Piep­po­nen sekä lap­si­roo­leis­sa Milo Tam­mi­nen ja Oo­na Ha­kan­pää. Uu­te­na hah­mo­na hyp­no­ti­soi­jan roo­lis­sa näh­dään Jari Sal­mi.

Elo­ku­van oh­jaa­ja Timo Koi­vu­sa­lo kom­men­toi elo­ku­vaa: ”Oli to­del­la ilo pääs­tä taas Pel­le Her­man­nin pa­riin ja su­kel­taa sir­kuk­sen tai­a­no­mai­seen maa­il­maan tuon huip­pu­näyt­te­li­jöis­tä muo­dos­tu­van po­ru­kan kans­sa. Hei­dän työs­ken­te­lys­tään pais­toi vil­pi­tön ja ai­to te­ke­mi­sen rie­mu, kun he eläy­tyi­vät tut­tui­hin roo­lei­hin­sa. Hy­ker­ryt­tä­vä hy­vän­tuu­li­suus heh­kuu myös val­ko­kan­kaal­ta.”

Elokuvan juliste.

Elokuvan juliste.

Elo­ku­vas­sa Sir­kus He­po­ka­tin väki päät­tää jär­jes­tää Pel­le Her­man­nil­le suu­ret yl­lä­tys­juh­lat, mut­ta ku­kaan ei tun­nu tie­tä­vän, mil­loin Her­man­nin syn­ty­mä­päi­vä oi­kein on. Hä­nel­le ei ole kos­kaan jär­jes­tet­ty syn­ty­mä­päi­viä. Syn­ty­mä­päi­vä­jär­jes­te­lyt saa­vat­kin yl­lät­tä­vän kään­teen, kun kil­pai­le­van sir­kuk­sen häi­käi­le­mä­tön joh­ta­ja ti­reh­töö­ri Til­pe­höö­ri tah­too Pel­le Her­man­nin oman sir­kuk­sen­sa ve­to­nau­lak­si kei­nol­la mil­lä hy­vän­sä. Kun met­kut Her­man­nin hui­jaa­mi­sek­si ei­vät ota on­nis­tu­ak­seen, päät­tää Til­pe­höö­ri ot­taa jä­re­äm­mät ke­pu­li­kons­tit käyt­töön­sä ja pian He­po­ka­tis­sa al­kaa ta­pah­tua toi­nen tois­taan kum­mem­pia asi­oi­ta. Kuka kum­ma on ki­ron­nut sir­kuk­sen ja mi­ten Pel­le Her­man­ni tä­hän kaik­keen oi­kein liit­tyy? Tämä kaik­ki sel­vi­ää elo­ku­vas­sa.