San­na Jääs­ke­läi­nen

"As­tu roh­ke­as­ti si­säl­le vaan, ei mak­sa mi­tään", lu­kee oven­suun kyl­tis­sä. Kaup­pa­kes­kus Iso­Kar­hun ala­ker­ras­sa on ovet au­ki ja kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta. Kau­pun­ki­o­lo­huo­nee­seen voi tul­la vaik­ka­pa pe­laa­maan tai ko­kous­ta­maan. Ti­las­sa voi mak­sut­ta jär­jes­tää ta­pah­tu­mia.

– Pois lu­kien po­liit­ti­set ja us­kon­nol­li­set ti­lai­suu­det. Nii­den paik­ka on muu­al­la, sa­noo Kau­pun­ki­o­lo­huo­neen tuot­ta­ja, Ars Po­rin tai­teel­li­nen joh­ta­ja Vil­le Kir­ja­nen.

Hän on lu­pau­tu­nut esit­te­le­mään ti­laa ja toi­min­taa. Useim­mi­ten Kau­pun­ki­o­lo­huo­nees­sa voi ta­va­ta ti­las­ta vas­taa­van Ire­ne Ali­har­jun, mut­ta tä­nään hän ei va­li­tet­ta­vas­ti pääs­syt pai­kal­le.

Kaupunkiolohuoneessa on viihtyisä tunnelma.

Kaupunkiolohuoneessa on viihtyisä tunnelma.

Sanna Jääskeläinen

Vil­le Kir­ja­nen on ku­van­veis­tä­jä ja ke­raa­mik­ko. Hän on ko­toi­sin Tam­pe­reel­ta, mut­ta muut­ti Po­riin val­mis­tut­tu­aan Kan­kaan­pään tai­de­kou­lus­ta. Kir­ja­nen ha­lu­aa tuot­taa tai­de-elä­myk­siä kai­kel­le kan­sal­le. Po­rin kes­kus­tas­sa hän jär­jes­ti en­sim­mäi­sen pop up -näyt­te­lyn en­ti­sen Ant­ti­lan ti­lois­sa vuon­na 2020.

– Sii­tä jäi ky­te­mään idea teh­dä iso näyt­te­ly Po­rin kes­kus­taan. Aloim­me to­teut­taa sitä Pet­ri Haa­vis­ton kans­sa seu­raa­va­na vuon­na. Olim­me yh­tey­des­sä kaup­pa­kes­kus­joh­ta­ja Tero Kor­ma­noon ja asia al­koi ede­tä.

Ville Kirjanen toivottaa kaikki tervetulleiksi Kaupunkiolohuoneeseen, joka sijaitsee Kauppakeskus IsoKarhun alakerrassa.

Ville Kirjanen toivottaa kaikki tervetulleiksi Kaupunkiolohuoneeseen, joka sijaitsee Kauppakeskus IsoKarhun alakerrassa.

Sanna Jääskeläinen

Kult­tuu­rin tuo­mi­nen tyh­jiin lii­ke­ti­loi­hin on hy­väk­si kai­kil­le. Kaup­pa­kes­kuk­seen tu­lee ih­mi­siä, tai­de pää­see esil­le ja Po­rin kes­kus­ta elä­vöi­tyy. Niin­pä en­sim­mäi­nen Ars Pori saa­tiin Iso­Kar­huun vuon­na 2021. Iso tai­de­näyt­te­ly le­vit­täy­tyi eri puo­lil­le, ai­heut­ti vä­hän ko­hu­a­kin ja ke­rä­si noin 15 000 kä­vi­jää. Se sai jat­koa vii­me vuon­na.

– Vii­me syk­sy­nä ky­syim­me, voi­sim­me­ko saa­da ti­lan pi­tem­pi­ai­kai­seen käyt­töön, Kir­ja­nen ker­too.

Se sopi kaup­pa­kes­kuk­sel­le ja kun Ars Pori sai vuok­raan tu­ki­lu­pauk­sen kau­pun­gil­ta, pys­tyt­tiin avaa­maan Gal­le­ria Ars Pori ja Kau­pun­ki­o­lo­huo­ne.

– Meil­lä on nyt täs­sä yh­tei­söl­li­nen, kai­kil­le avoin, ma­ta­lan kyn­nyk­sen kult­tuu­ri­kes­kus. Tar­jo­am­me ti­lan il­mai­sek­si käyt­töön. Kah­vis­ta pyy­däm­me 50 sent­tiä ku­lu­jen peit­tä­mi­sek­si.

Kau­pun­ki­o­lo­huo­ne on avoin­na maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 12–18 ja lau­an­tai­sin kel­lo 12–17. Il­lem­mal­la­kin voi jär­jes­tää vaik­ka­pa kon­ser­tin, sil­lä tar­vit­ta­es­sa ulos­käyn­ti voi­daan oh­ja­ta suo­raan kä­ve­ly­ka­dul­le.

– Meil­lä on ol­lut jo reip­paas­ti yli 10 000 kä­vi­jää tänä vuon­na, mut­ta li­sää mah­tuu. On hie­noa, kun ih­mi­set ovat to­del­la al­ka­neet löy­tää ti­lan ja ta­pah­tu­mia ja näyt­te­lyi­tä on jär­jes­tet­ty jo run­saas­ti it­se­näis­ten toi­mi­joi­den toi­mes­ta, Kir­ja­nen ker­too.

Kaupunkiolohuoneessa on lahjoituksena saatuja pelejä.

Kaupunkiolohuoneessa on lahjoituksena saatuja pelejä.

Sanna Jääskeläinen

Kau­pun­ki­o­lo­huo­nees­sa on lah­joi­tuk­se­na saa­tu­ja huo­ne­ka­lu­ja sekä seu­ra­pe­le­jä, joi­ta voi tul­la pe­laa­maan. Ti­laan voi tul­la etä­töi­hin tai viet­tä­mään ai­kaa muu­ten vaan. Nor­koi­le­mi­nen on täl­lä sal­lit­tua.

– Yk­si haa­ve on, et­tä sai­sim­me kun­nol­li­sen te­le­vi­si­on ja pleik­ka­rin sii­hen, Kir­ja­nen sa­noo.

Ars Pori pyö­rit­tää ti­laa mi­ni­mi­bud­je­til­la, jo­ten spon­so­rit ja lah­joit­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta.

– Ta­voit­tee­na meil­lä on, et­tä syk­syl­lä oli­si jo­kin ta­pah­tu­ma joka viik­ko. Eh­do­tuk­set ovat ter­ve­tul­lei­ta. Myös esi­mer­kik­si bän­di-il­lat ovat mah­dol­li­sia. Toi­von, et­tä myös muu­al­ta maa­kun­nas­ta ol­tai­siin yh­tey­des­sä. Mei­dät löy­tää esi­mer­kik­si Fa­ce­boo­kis­ta.

Par­hail­laan Kau­pun­ki­o­lo­huo­nees­sa ja gal­le­ri­as­sa on me­neil­lään Ske­ne­ke­sä-näyt­te­ly, joka esit­te­lee eri­lai­sia ske­ne­jä. Sii­hen liit­ty­en on tu­los­sa muun mu­as­sa rei­vit ja graf­fi­ti­ta­pah­tu­ma.

– Ak­tii­vis­ta, elä­vää kult­tuu­ria Po­rin kes­kus­tas­sa, se on mei­dän ta­voi­te, Kir­ja­nen lin­jaa.