San­na Jääs­ke­läi­nen

Vii­kon ide­a­na on, et­tä ra­vin­to­lat luo­vat oman pint­xon eli ta­pas-tyyp­pi­sen pik­ku­her­kun, jol­la osal­lis­tu­vat kil­pai­luun. Mu­ka­na oli täl­lä ker­taa 21 ra­vin­to­laa. Kil­pai­lun tuo­ma­rei­na oli­vat pint­xo­vii­kon isä, rôtis­seur Tou­ko Se­tä­lä ja Po­ri­kort­te­lei­den toi­min­nan­joh­ta­ja Mari An­ti­kai­nen. He va­lit­si­vat ko­va­ta­soi­sen ki­san voit­ta­jak­si Cafe An­to­nin pint­xon, jon­ka nimi oli Chic­ken­horn.

– Ha­ris­sai­sel­la ka­nal­la täy­tet­ty tor­til­la­sar­vi loi to­del­la her­kul­li­sen ma­ku­yh­dis­tel­män, jon­ka kruu­nu­na oli sar­ven pää­hän pii­lo­tet­tu ma­kea mint­tu­hyy­te­lö. Sel­ke­äs­ti ki­san pa­ras an­nos ko­ko­nai­suu­del­taan, tuo­ma­ris­to ke­hui.

Cafe Antonin ravintoloitsija Mika Lanne kertoo, että pintxo ideoidaan yhdessä ravintolan keittiötiimissä.

Cafe Antonin ravintoloitsija Mika Lanne kertoo, että pintxo ideoidaan yhdessä ravintolan keittiötiimissä.

Kuva: Jukka Silvast

Cafe An­to­nin ra­vin­to­loit­si­ja Mika Lan­ne ilah­tuu kuul­lees­saan yk­kös­si­jas­ta.

– Kyl­lä tämä ki­val­ta tun­tuu! Täl­lä ker­taa pint­xom­me oli mel­ko työ­läs teh­dä, mut­ta nä­kö­jään se kan­nat­ti, hän sa­noo.

Cafe An­to­nis­sa pint­xon suun­nit­te­lu läh­tee keit­ti­ö­tii­mis­sä niin, et­tä jo­kai­nen saa eh­dot­taa ja eh­do­tuk­sis­ta va­li­taan se, jota läh­de­tään to­teut­ta­maan.

– Täl­lä ker­taa pint­xom­me oli keit­ti­ö­pääl­lik­köm­me Pirk­ko Hei­non suun­nit­te­le­ma. Ma­ku­yh­dis­tel­mä oli vä­hän ta­val­li­suu­des­ta poik­ke­a­va. Se oli myös mi­nun ma­kuu­ni, Lan­ne sa­noo.

Hän ker­too, et­tä pint­xo­viik­ko su­jui pe­rin­tei­ses­ti eli si­ten, et­tä per­jan­tai­ta koh­den vä­ki­mää­rä li­sään­tyi.

– Per­jan­tai oli sel­ke­äs­ti vilk­kain, kun säät­kin suo­si­vat. Meil­lä meni vii­kon ai­ka­na tois­ta tu­hat­ta pint­xoa.

Panimoravintola Beer Hunter’sin pintxo Hunter's goes to Berlin sijoittui toiseksi.

Panimoravintola Beer Hunter’sin pintxo Hunter's goes to Berlin sijoittui toiseksi.

Kuva: Meri Sjöros

Kil­pai­lun toi­sek­si si­joit­tui Pa­ni­mo­ra­vin­to­la Beer Hun­ter’s pint­xol­laan Hun­ter's goes to Ber­lin. Sii­tä tuo­ma­ris­to to­te­si: "Her­kul­li­nen pais­te­tun brat­wurs­tin ja cur­ry­wurst-kas­tik­keen yh­dis­tel­mä oli juu­ri tä­män pai­kan nä­köi­nen ja ma­kui­nen. Erit­täin hyvä pint­xo­an­nos!

Yrjönkatu 10 -ravintolan pintxo Lohicheviche sijoittui kolmanneksi.

Yrjönkatu 10 -ravintolan pintxo Lohicheviche sijoittui kolmanneksi.

Kuva: Meri Sjöros

Kol­man­nek­si tuli Yr­jön­ka­tu 10 pint­xol­laan Lo­hic­he­vic­he, jos­ta tuo­ma­ris­to sa­noi: "An­nok­sen paah­det­tu val­ko­si­pu­li­ai­o­li oli to­del­la mau­kas­ta ja lo­hi­ce­vic­he toi kau­niis­ti lo­hen maut esiin an­nok­ses­sa. Sy­dän­sa­laat­ti an­nok­sen poh­ja­na oli ne­ro­kas ja mau­kas lisä lei­vän si­jas­ta."

Pintxokilpailun tuomarit Mari Antikainen ja Touko Setälä kiittivät kilpailijoita monipuolisuudesta.

Pintxokilpailun tuomarit Mari Antikainen ja Touko Setälä kiittivät kilpailijoita monipuolisuudesta.

Kuva: Sanna Jääskeläinen

Kil­pai­lun tuo­ma­ris­to kier­si mais­ta­mas­sa pint­xo­ja tiis­tai-il­ta­na. He kom­men­toi­vat, et­tä ko­ko­nai­suu­te­na kier­ros oli oi­kein on­nis­tu­nut.

– Pint­xo­kier­ros oli jäl­leen usei­den eri ma­ku­jen ja an­nos­ten kier­ros, jos­sa joka pai­kas­sa sai yl­lät­tyä po­si­tii­vi­ses­ti eri­lai­sis­ta ma­ku­yh­dis­tel­mis­tä, he sa­noi­vat.

Pintxokilpailun yleisöäänestyksen voiton vei Raatihuoneen Kellarin Rillette de Cerf.

Pintxokilpailun yleisöäänestyksen voiton vei Raatihuoneen Kellarin Rillette de Cerf.

Kuva: Meri Sjöros

Pint­xo­kil­pai­lun ylei­sö­ää­nes­tyk­sen voi­ton vei Raa­ti­huo­neen Kel­la­rin Ril­let­te de Cerf, toi­sek­si tuli BBQ & Spi­rit Hou­se Gal­le Smo­ker ja kol­man­nek­si Ama­ril­lon Ril­lo­lai­nen. Ää­nes­tä­nei­den kes­ken ar­vot­tiin 100 eu­ron lah­ja­kort­ti, jon­ka voit­ti Pia S. Voit­ta­jal­le on il­moi­tet­tu.