Vii­me vuo­den suo­si­tuim­mat näy­tel­mät Po­rin Te­at­te­ris­sa oli­vat EVI­TA ja Idän pi­ka­ju­nan ar­voi­tus.

And­rew Lloyd Web­be­rin sä­vel­tä­mä ja Tim Ri­cen sa­noit­ta­ma me­nes­tys­mu­si­kaa­li EVI­TA ke­rä­si suu­rim­man kat­so­ja- ja esi­tys­mää­rän pää­näyt­tä­möl­lä. EVI­TA:n näki jopa yli 12 000 kat­so­jaa, ja sitä esi­tet­tiin 41 ker­taa. Suur­tuo­tan­non esi­tyk­set täyt­ti­vät kat­so­mon lä­hes 97 pro­sent­ti­ses­ti.

Toi­sek­si eni­ten kat­so­jia kiin­nos­ti Agat­ha Chris­tien me­nes­tys­ro­maa­niin poh­jau­tu­van sa­la­po­lii­si­näy­tel­mä Idän pi­ka­ju­nan ar­voi­tus. Sen näki lä­hes 8000 kat­so­jaa, liki täy­sis­sä sa­leis­sa.

Evitana Heidi Rantakeisu. Oikealla lähinnä lavaa Che eli Marko Maunuksela. Lisäksi taidokas ensemble. KUVA: JANNE ALHONPÄÄ

Evitana Heidi Rantakeisu. Oikealla lähinnä lavaa Che eli Marko Maunuksela. Lisäksi taidokas ensemble. KUVA: JANNE ALHONPÄÄ

Myös mar­ras­kuus­sa en­si-il­tan­sa saa­nut läm­min­hen­ki­nen ko­me­dia Ul­ko­maa­lai­nen kiin­nos­ti. Sen kym­me­nes­sä esi­tyk­ses­sä kävi noin 2600 ih­mis­tä.

Pie­nen näyt­tä­mön kat­so­tuim­mat näy­tel­mät oli­vat Step­hen Kin­gin kau­hu­ro­maa­niin poh­jau­tu­va Pii­na sekä pie­nil­le lap­sil­le suun­nat­tu mu­siik­ki­näy­tel­mä Vii­ru muut­taa.

Lue li­sää: Po­rin Te­at­te­rin suur­mu­si­kaa­lis­sa on niin vaa­ti­va nais­pää­roo­li, et­tä se vaa­tii kak­si näyt­te­li­jää – "Täs­sä saa to­si­aan lau­laa sy­dä­men­sä kyl­lyy­des­tä"

Yh­teen­sä vuon­na 2022 Po­rin te­at­te­ris­sa kävi lä­hes 40 000 kat­so­jaa. Kat­so­ja­lu­vut ei­vät kui­ten­kaan ole ver­tai­lu­kel­poi­sia ko­ro­na­pan­de­mi­aa edel­tä­viin vuo­siin, sil­lä te­at­te­rin toi­min­ta oli Lou­nais-Suo­men Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­rää­mäl­lä esi­tys­tau­ol­la koko tam­mi- ja hel­mi­kuun ajan.

Idän pikajunan arvoitus -jännitysnäytelmässä loppuratkaisun hetket ovat käsillä. Matkustajat vasemmalta lukien: Pekka Hänninen, Maria Palmu, Oskari Penttilä, Peter-Sebastian Lehtonen, Janne Turkki, Heidi Rantakeisu, Hannele Lanu, Mirva Tolppanen, Marko Honkanen, Maria Pere. KUVA: JANNE ALHONPÄÄ

Idän pikajunan arvoitus -jännitysnäytelmässä loppuratkaisun hetket ovat käsillä. Matkustajat vasemmalta lukien: Pekka Hänninen, Maria Palmu, Oskari Penttilä, Peter-Sebastian Lehtonen, Janne Turkki, Heidi Rantakeisu, Hannele Lanu, Mirva Tolppanen, Marko Honkanen, Maria Pere. KUVA: JANNE ALHONPÄÄ