Tui­ja Saa­ri­nen

Jar­no Elo tie­tää, mil­lais­ta on mil­jo­nää­rien ja ik­ku­nan­pe­si­jöi­den ar­ki maa­il­man kor­keim­mas­sa ra­ken­nuk­ses­sa, mil­lai­nen on rii­sin mat­ka In­ti­an pel­loil­ta ara­bi­a­lai­seen ruo­ka­pöy­tään, ja mi­ten Hugo Bos­sin ha­ju­ve­si saa­daan näyt­tä­mään täy­del­li­sen hou­kut­te­le­val­ta. Du­bain pal­ka­tuim­pien ka­me­ra­mies­ten jouk­koon lu­keu­tu­nut Elo saa vie­lä­kin soit­to­ja, jos­sa tie­dus­tel­laan, mil­loin hän tu­lee ta­kai­sin.

Maailman korkeimmassa rakennuksessa Burj Khalifassa kuvaamassa ikkunanpesijöiden arkea.

Maailman korkeimmassa rakennuksessa Burj Khalifassa kuvaamassa ikkunanpesijöiden arkea.

KUVA: Elon kotialbumi

Mil­tä tun­tuu as­tel­la Lai­ti­lan Un­ta­ma­lan hil­jais­ta ky­län­rait­tia, kun tuo­rees­sa muis­tis­sa on Du­bain elä­mää syk­ki­vä met­ro­po­li, jos­sa ra­ken­ne­taan koko ajan jo­tain maa­il­man suu­rin­ta? Mah­ta­val­ta, mi­kä­li on Eloa us­ko­mi­nen.

– Työ­ko­ke­muk­se­na ja elä­män­ko­ke­muk­se­na Du­bai oli hui­kea. Tie­sin kui­ten­kin koko ajan, et­tä tu­lem­me jos­sain vai­hees­sa Suo­meen. Suo­mi on tä­män pla­nee­tan pa­ras maa viet­tää per­he-elä­mää, heh­kut­taa puo­li­son­sa Tii­na Kont­ran ja kol­men lap­sen­sa kans­sa lap­suu­den ko­ti­ta­loon pa­lan­nut Elo.

Formula E Saudi-Arabiassa.

Formula E Saudi-Arabiassa.

KUVA: Elon kotialbumi

Elo eh­ti yh­den­tois­ta vuo­den ru­pe­a­man ai­ka­na tal­len­taa vi­de­o­ku­vaa Du­bain li­säk­si lä­hes 50 maas­sa: huip­pu­ho­tel­le­ja, luk­susb­rän­de­jä, len­to­yh­ti­öi­tä, me­ga­luo­kan ra­ken­nusp­ro­jek­te­ja, do­ku­ment­te­ja Dis­co­ve­ry Chan­ne­lil­le ja Na­ti­o­nal Ge­og­rap­hic -ka­na­val­le.

Saudi-Arabiassa helikopterikuvauksissa.

Saudi-Arabiassa helikopterikuvauksissa.

KUVA: Elon kotialbumi

Moni saat­taa muis­taa Elon rau­ma­lai­sen Ga­nal TV:n ajoil­ta. En­sim­mäi­sen ker­ran Elol­le lyö­tiin vi­de­o­ka­me­ra kä­teen ”Ope­raa­tio Rau­ma” -oh­jel­ma­sar­jan yh­tey­des­sä. Sar­jaa hän ku­va­si vuo­si­na 2005–2006 yh­des­sä Jar­mo Laak­so­sen kans­sa. Tuol­loin käy­tös­sä oli­vat vie­lä mag­neet­ti­nau­haa käyt­tä­vät Mi­niDV-ka­se­tit.

Uuden Chevrolet Corvetten julkaisutilaisuudessa.

Uuden Chevrolet Corvetten julkaisutilaisuudessa.

KUVA: Elon kotialbumi

Du­bais­ta per­he tuli Suo­meen juu­ri so­pi­vas­ti en­nen ko­ro­na­pan­de­mi­aa vuon­na 2020. Täl­lä het­kel­lä pa­ris­kun­ta työs­ken­te­lee pe­rus­ta­mas­saan Vies­tin­tä­toi­mis­to Va­loa Oy:ssä, joka löy­tyy muun mu­as­sa Rau­man kau­pun­gin lan­see­raa­man stra­te­gi­a­vi­de­o­sar­jan ta­kaa.

– Oli hie­noa näh­dä, mi­ten ih­mi­set heit­täy­tyi­vät roh­ke­as­ti mu­kaan. Esi­mer­kik­si vii­me vii­kol­la jul­kais­tua vi­de­o­ta oli ilo teh­dä ka­ris­maat­ti­sen kau­pun­gin­joh­ta­jan kans­sa, to­te­aa Elo.

Saudia Airlinesin kuvauksissa.

Saudia Airlinesin kuvauksissa.

KUVA: Elon kotialbumi