San­na Jääs­ke­läi­nen

Tee­mu Lau­rell on mo­nel­le tv:stä tut­tu. Hän pon­nah­ti jul­ki­suu­teen voit­ta­mal­la Top Chef-oh­jel­man vuon­na 2012. Sen jäl­keen hä­net on näh­ty esi­mer­kik­si Sel­viy­ty­jis­sä ja Far­mi Suo­mes­sa. Tär­kein­tä Lau­rel­lil­le ovat kui­ten­kin ra­vin­to­loit­si­jan työ ja yrit­tä­jyys, jois­ta hän saa­pui pu­hu­maan Ul­vi­laan jou­lu­kuus­sa Sa­ta­e­dun au­di­to­ri­os­sa jär­jes­tet­tyyn #Mat­kaan-hank­keen lop­pu­se­mi­naa­riin.

Lau­rell ker­toi heti al­kuun, et­tä on en­sim­mäis­tä ker­taa pu­hu­mas­sa opis­ke­li­joil­le ja osal­lis­tu­mas­sa pa­nee­li­kes­kus­te­luun. Hän ke­hot­ti­kin kuu­li­joi­ta tart­tu­maan roh­ke­as­ti haas­tei­siin.

– Kiin­nos­tus asi­oi­hin on se, joka ajaa eteen­päin. Vaik­ka jän­nit­tää, kan­nat­taa ai­na yrit­tää, men­nä eteen­päin ja hank­kia ko­ke­muk­sia. Tän­ne tu­lo­kin jän­nit­ti mi­nua, hän ker­toi.

Rau­mal­ta ko­toi­sin ole­va Lau­rell oli kiin­nos­tu­nut ra­vin­to­la-alas­ta jo nuo­re­na, mut­ta kävi kui­ten­kin lu­ki­on. Sen jäl­keen hän pää­si Hel­sin­kiin Ra­vin­to­la­kou­lu Per­hon yo-poh­jai­sel­le kok­ki­lin­jal­le. Siel­tä hän val­mis­tui vuon­na 2007.

– Sil­loin pyö­ri te­le­vi­si­os­sa Sik­ke Su­ma­rin ve­tä­mä Kok­ki­so­ta, jos­sa julk­kis­mes­ta­ri­ko­kit kil­pai­li­vat. Se oli lem­pi­oh­jel­ma­ni, ko­kit oli ma­kei­ta tyyp­pe­jä, jot­ka te­ki­vät kä­den­kään­tees­sä hy­viä ruo­kia ja heit­ti­vät sa­mal­la hy­vää läp­pää.

Lau­rell pai­not­taa, et­tei hä­nen ural­laan ol­lut pää­a­sia unel­moi­da te­le­vi­si­os­ta, mut­ta tie vei ruu­tuun. Sitä en­nen hän oli jo ol­lut töis­sä ra­vin­to­lois­sa, en­sin ke­sä­töis­sä Van­ha Te­at­te­ri -ra­vin­to­las­sa Rau­mal­la ja val­mis­tu­mi­sen jäl­keen ar­vos­te­tus­sa, hel­sin­ki­läi­ses­sä Fish­mar­ke­tis­sa.

– In­nos­tus alaan kas­voi töi­tä teh­des­sä. Fish­mar­ke­tin Mat­ti Jäm­sen oli mi­nul­le tär­keä hen­ki­lö, hä­nel­tä opin mil­lai­nen on te­ke­mi­sen vaa­ti­mus­ta­so.

Sit­tem­min Lau­rell pe­rus­ti oman ra­vin­to­lan, kär­si myös kon­kurs­sin. Hän sa­noo, et­tä epä­on­nis­tu­mi­sis­ta­kin on tär­ke­ä­tä pu­hua. Niis­tä op­pii ja ym­mär­rys kas­vaa. Täl­lä het­kel­lä hä­nel­lä on Mic­he­lin-mai­nin­nan saa­nut ra­vin­to­la Shel­ter Hel­sin­gin Ka­ta­ja­no­kal­la ja maa­lis­kuus­sa tu­lee avau­tu­maan uu­si paik­ka Hel­sin­gin kes­kus­taan.

Lau­rell ha­lu­si ki­teyt­tää tä­hä­nas­ti­sen uran­sa nel­jään pää­koh­taan: opis­ke­luun, en­sim­mäi­siin työ­paik­koi­hin, Top Che­fin mu­ka­naan tuo­maan ko­ke­muk­seen sekä oman ra­vin­to­lan pi­tä­mi­seen.

– Ura­suun­nit­te­luun ha­lu­an an­taa sel­lai­sen oh­jeen, et­tä seu­rat­kaa omaa in­to­hi­moa. Et­si­kää sel­lai­nen ala, joka kiin­nos­taa ja tart­tu­kaa sii­hen. Töis­sä kan­nat­taa ot­taa vas­tuu­ta ja tart­tua mah­dol­li­suuk­siin.

Hän pai­not­ti it­sen­sä joh­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä, ku­ten pe­rus­tar­peis­ta huo­leh­ti­mis­ta, avun pyy­tä­mis­tä tar­vit­ta­es­sa, ta­voit­tei­den aset­ta­mis­ta.

– Ja to­del­la tär­ke­ää on ar­vos­taa it­se­ään. On hyvä har­joi­tel­la myön­teis­tä si­säis­tä pu­het­ta, jot­ta voi naut­tia työs­tä ja on­nis­tu­mi­sis­ta. Vas­toin­käy­mi­sis­tä ei pidä lan­nis­tua.

Kaisa Aalto pyörittää Helsingissä suosittua Goose Pastabaaria.

Kaisa Aalto pyörittää Helsingissä suosittua Goose Pastabaaria.

Toi­nen se­mi­naa­ris­sa esiin­ty­nyt ra­vin­to­loit­si­ja oli Ul­vi­las­ta läh­töi­sin ole­va Kai­sa Aal­to, joka pi­tää Hel­sin­gis­sä suo­sit­tua Goo­se Pas­ta­bar -ra­vin­to­laa. Hän ker­too opis­kel­leen­sa al­ku­jaan ta­lous­hal­lin­non mer­ko­no­mik­si ja läh­te­neen­sä sit­ten kok­ki­kou­luun, jos­ta val­mis­tui seit­se­män vuot­ta sit­ten.

– Hul­lu in­to­hi­mo ra­vin­to­la­maa­il­maan vei mi­nut Hel­sin­kiin, jos­sa ta­voit­tee­ni oli tul­la "suu­rek­si keit­ti­ö­mes­ta­rik­si". Läh­din CV kou­ras­sa ky­sy­mään töi­tä ja pää­sin hel­sin­ki­läi­seen pit­se­ri­aan. Siel­lä tu­tus­tuin sa­man­hen­ki­seen Sa­kuun, joka on ny­ky­ään yh­ti­ö­kump­pa­ni­ni, Aal­to ker­too.

– Ir­ti­sa­nou­duim­me tuos­ta ra­vin­to­las­ta, läh­dim­me kier­tä­mään Eu­roop­paa ja kat­se­le­maan, mitä Hel­sin­gis­tä puut­tuu.

Lon­too­lai­ses­ta pas­ta­baa­ris­ta syt­tyi ki­pi­nä, jota kak­sik­ko läh­ti ja­los­ta­maan. He sai­vat oman ra­vin­to­lan au­ki ja sit­ten tuli ko­ro­na. Työn­te­ki­jät piti lo­maut­taa ja lii­kei­de­aa muut­taa vä­li­ai­kai­ses­ti.

– Muu­tim­me tuo­re­pas­tan la­sag­nek­si, jota myim­me ulos. Kun saim­me pai­kan oi­ke­as­ti au­ki, al­koi pian muo­dos­tua jo­noa oven taak­se, kos­ka kes­kie­u­roop­pa­lai­sen kort­te­li­kup­pi­lan tyy­liin em­me ot­ta­neet pöy­tä­va­rauk­sia, Aal­to ker­too.

Lin­jas­ta on pi­det­ty kiin­ni ja niin­pä edel­leen nä­kee Ee­ri­kin­ka­dul­la jo­non, joka lui­ker­te­lee Goo­se Pas­ta­baa­rin edus­tal­la. Lii­ke­toi­min­ta on va­kiin­tu­nut, hen­ki­lö­kun­taa on täl­lä het­kel­lä 13.

– Ha­lu­am­me pa­nos­taa hen­ki­lö­koh­tai­seen joh­ta­mi­seen niin, et­tä jo­kai­sel­la on omat ta­voit­teet ja kun­ni­an­hi­mo omaan te­ke­mi­seen, Aal­to sa­noo.

Se­mi­naa­rin osa­not­ta­jil­le hän ha­lu­si pai­not­taa, et­tä kan­nat­taa läh­teä oman in­to­hi­mon pe­räs­sä ja et­siä sel­lai­nen työ­yh­tei­sö, jos­sa saa ol­la in­no­kas.

– Älä kos­kaan ver­taa it­se­ä­si mui­hin, ase­ta omat ta­voit­teet. Tun­nis­ta oma tär­key­te­si työ­ryh­mäs­sä ja ar­vos­ta koko ryh­mää, hän ki­teyt­ti.

#Matkaan-hankkeen projektipäällikkö Teija Nuurma sekä ravintoloitsijat Kaisa Aalto ja Teemu Laurell puhuivat Sataedussa pidetyssä seminaarissa.

#Matkaan-hankkeen projektipäällikkö Teija Nuurma sekä ravintoloitsijat Kaisa Aalto ja Teemu Laurell puhuivat Sataedussa pidetyssä seminaarissa.

#Mat­kaan-han­ke

Hank­keen lop­pu­se­mi­naa­ri pi­det­tiin 13.12.2023 Sa­ta­e­dus­sa Ul­vi­las­sa yh­teis­työs­sä SAMK:n kans­sa. Han­ke tu­kee nuor­ten työl­lis­ty­mi­sen edis­tä­mis­tä mat­kai­lu-, ma­joi­tus- ja ra­vin­to­la-aloil­la. Hank­keen ra­hoit­ti ESR.