HAN­NA HIR­VO­NEN

Rau­man Kaa­rol­la asu­va Nina Rin­ta­la on ke­sä­va­paal­la eri­tyi­so­pet­ta­jan työs­tään. Pelk­kää lo­mai­lua kesä ei sil­ti ole, sil­lä Rin­ta­la tuot­taa sekä kesä- et­tä hei­nä­kuus­sa la­va­ru­no­ta­pah­tu­man Rau­mal­le. En­sim­mäi­se­nä tu­lee Me­ri­ru­no­ja­mit Otan­lah­des­sa sei­so­val­la Ger­da-lai­val­la.

– Meri on mo­nen rau­ma­lai­sen kir­joit­ta­jan ins­pi­raa­ti­on läh­de.

Ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen kon­ka­ri, ru­noi­li­ja it­se­kin, avaa la­van ai­na osal­lis­tu­jien omil­le teks­teil­le.

– Täl­lä ker­taa toi­voi­sin, et­tä ih­mi­set kai­ve­li­si­vat esi­tet­tä­vik­si myös van­ho­ja rau­ma­lai­sia me­ri­vei­su­ja.

Me­rel­lis­tä ru­no­ta­pah­tu­maa seu­raa Met­sä­ru­no­ja­mit, joka vie­te­tään Sam­mal­lah­den­mä­el­lä. Ta­pah­tu­man al­ka­jai­sik­si esiin­ty­jät ja ylei­sö kä­ve­le­vät yh­des­sä rei­lun ki­lo­met­rin mat­kan Sa­vu­laak­son­tien in­fo­pis­teel­tä. Ru­no­ja kuu­luu jo rei­tin var­rel­la.

– Kä­ve­ly on hyvä tapa las­keu­tua luon­toon, Rin­ta­la ko­kee.

Esiin­ty­mis­pai­kal­le voi saa­pua myös ly­hy­em­pää reit­tiä Sam­mal­lah­den­tien in­fo­pis­teel­tä. Rin­ta­la juon­taa mo­lem­mat ta­pah­tu­mat ja esiin­tyy niis­sä. Met­säs­sä hän lau­suu ru­no­ja, jot­ka ovat pul­pun­neet mie­leen met­sä­luon­nos­sa liik­ku­es­sa. Met­sä­u­ni -esi­tys­tä sä­es­tää säh­kö­pi­a­nol­la Heli Si­ni­kan­gas.

– Myös sä­vel­ten alut ovat syn­ty­neet met­säs­sä.

Yh­tei­nen esi­tys on näh­ty ai­em­min Po­rin Re­po­saa­res­sa, Re­pos­fää­ri-fes­ta­reil­la.

Met­sä­ru­not pai­ne­taan pian myös kir­jak­si, kun Rin­ta­lan kol­mas ru­no­ko­ko­el­ma jul­kais­taan en­si vuon­na. Kä­si­kir­joi­tus on Ba­zam Books -kus­tan­ta­mon kä­sit­te­lys­sä.

– On jän­nä näh­dä, mi­ten teks­tin ryt­mi muut­tuu al­ku­pe­räi­ses­tä. Läh­tö­koh­tai­ses­ti­han ru­not ovat esi­tet­tä­vik­si tar­koi­tet­tu­ja.

Mo­lem­pien ru­no­ta­pah­tu­mien taus­tal­la on halu vie­dä ru­nout­ta uu­siin ym­pä­ris­töi­hin, jot­ta sä­keet voi­vat ta­voit­taa uu­sia kuu­li­joi­ta. Syyt paik­ka­va­lin­noil­le ovat sel­ke­ät.

– Meri on voi­ma­paik­ka­ni, sa­moin kuin met­sä.

Rin­ta­laa in­nos­taa myös se, et­tä kir­joit­ta­jat saat­ta­vat ins­pi­roi­tua rus­taa­maan eri­lai­siin mai­se­miin so­pi­via ru­no­ja. Sitä kaut­ta he kir­joit­ta­vat ken­ties it­sel­leen uu­des­ta tee­mas­ta.

– Omia me­reen liit­ty­viä ru­no­ja on syn­ty­nyt Pe­tä­jäk­sen kal­li­oil­la, mut­ta ru­nois­sa­ni on myös mie­le­ni me­riä.

Jär­jes­tä­mis­sään ta­pah­tu­mis­sa Rin­ta­la ha­lu­aa li­säk­si esi­tel­lä ylei­söl­le muu­al­ta tu­le­via ru­noi­li­joi­ta.

Otan­lah­des­sa mu­ka­na on sym­paat­ti­sis­ta esi­tyk­sis­tään tut­tu An­ja Erä­ma­ja. Sam­mal­lah­den­mä­el­lä vie­rai­lee eläin­ten oi­keuk­sien puo­les­ta kan­taa­ot­ta­va Juho Kuu­si.

Nina Rin­ta­lal­le kesä mer­kit­see pait­si ai­kaa le­vit­tää ru­nout­ta, myös ai­kaa kir­joit­taa. Mut­ta en­nen kuin teks­tiä tu­lee, ru­noi­li­ja tar­vit­see het­kiä, joi­hin ei ole suun­ni­tel­tu­na mi­tään.

– Sel­lais­ta va­paa­ta ti­laa, jol­loin eh­din kuun­te­le­maan aja­tuk­si­a­ni. Ar­jes­sa lai­tan ide­oi­ta ylös. Kir­joit­ta­mi­nen kui­ten­kin muut­tuu työs­tä va­paa-ajak­si vas­ta sit­ten, kun sil­le on kun­nol­la tyh­jää ti­laa.

Me­ri­ru­no- ja Met­sä­ru­no­ja­mit

Me­ri­tu­no­ja­mit ke 26.ke­sä­kuu­ta kel­lo 19 al­ka­en.

Met­sä­ru­no­ja­mit su 21. hei­nä­kuu­ta kel­lo 17 al­ka­en yh­tei­sel­lä kä­ve­lyl­lä, muu oh­jel­ma al­kaa kel­lo 18.

Ta­pah­tu­mat ovat mak­sut­to­mia.