Su­san­na Pa­lin pa­laa juu­ril­leen mu­sii­kin pa­riin, sä­vel­tä­mään ja lau­la­maan teh­ty­ään pit­kän elo­ku­vau­ran apu­lai­soh­jaa­ja­na ja tuo­tan­to­pääl­lik­kö­nä. Hän jul­kai­si esi­kois­le­vyn­sä Var­jot väis­tyy pois 11.1.2023. Kun­ni­an­hi­moi­ses­ti tuo­te­tul­la le­vyl­lä soit­taa ni­mek­käi­den stu­di­o­muu­si­koi­den li­säk­si 28-hen­ki­nen jou­si­or­kes­te­ri Bu­da­pest Art Orc­hest­ra sekä vie­rai­le­via eri inst­ru­ment­tien huip­pu­ja kap­pa­lei­den soo­lo-osuuk­sis­sa. Le­vyn jul­kai­see Ar­tis­ta Fil­mi ja le­vyn­jul­kai­su­keik­ka on huo­men­na lau­an­tai­na 14. tam­mi­kuu­ta Kor­jaa­mol­la.

Hy­vin oma­koh­tai­sen le­vyn kap­pa­leet ovat pää­o­sin Su­san­nan sä­vel­tä­miä ja Timo Koi­vu­sa­lon sa­noit­ta­mia. Le­vyl­lä on mu­ka­na ajan­koh­tai­suut­ta hen­ki­viä lau­lu­ja, ku­ten uu­sin sing­le Va­lon voit­ta­van nään, jo­hon on vai­kut­ta­nut suu­res­ti Uk­rai­nan ja maa­il­man ti­lan­ne. Le­vyn ni­mi­kap­pa­le Var­jot väis­tyy pois on Su­san­nan sa­noin toi­voa täyn­nä ja sen kan­ta­via voi­mia ovat us­ko unel­miin ja tu­le­vaan.

Le­vyl­lä on mu­ka­na myös hen­ki­lö­koh­tai­sia kap­pa­lei­ta, ku­ten En­sim­mäi­nen ke­vät, joka on teh­ty pie­nen su­ku­lais­ty­tön ris­ti­äi­siin. Mu­ka­na on myös Su­san­naa vuo­si­kym­me­net seu­ran­nut kap­pa­le, Kai­paan lau­lua tuu­len. Su­san­nan ys­tä­vä Ei­ja Lah­ti­nen teki Su­san­nan me­lo­di­aan teks­tin, jos­sa on läs­nä kai­paus luon­toon ja huo­li sen ti­las­ta.

Lue li­sää: Su­san­na Pa­lin ker­too puo­li­son­sa Timo Koi­vu­sa­lon kir­joit­ta­van kos­ket­ta­via lau­lun­teks­te­jä: "En­sin oli han­ka­la it­ke­mät­tä lau­laa"

Su­san­na on val­mis­tu­nut mu­sii­kin mais­te­rik­si Si­be­lius-Aka­te­mi­as­ta sekä kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­rik­si Åbo Aka­de­mis­ta ja hän ha­lu­aa­kin työs­ken­nel­lä elo­ku­va­maa­il­man rin­nal­la myös al­ku­pe­räi­sel­lä alal­laan mu­sii­kin pa­ris­sa. Mo­ni­puo­li­nen taus­ta ja Su­san­nan rak­kaus jazz-mu­siik­kiin ovat kuul­ta­vis­sa kap­pa­leel­la Lau­an­tai tou­ko­kuun. Tä­hän kap­pa­lee­seen Timo Koi­vu­sa­lo ra­ken­si mu­kaan Su­san­nan käyt­tä­mät apu­sa­nat Sa­tur­day in May. Timo Koi­vu­sa­lon ja Joel Hal­li­kai­sen Syk­syn sä­vel -kap­pa­le Elä­mä jat­kuu vuo­del­ta 1998 on saa­nut Su­san­nan le­vyl­lä uu­den ke­pe­än bos­sa­no­va-so­vi­tuk­sen. Täs­sä kap­pa­lees­sa on isos­sa roo­lis­sa Su­san­nan soin­nil­taan ihai­le­ma sop­raa­no­sak­so­fo­ni Heik­ki Poh­ton soit­ta­ma­na. Le­vyl­lä on myös kään­nös­bii­si, Lisa Nils­so­nin Var är du min vän, nyt ni­mel­lä Tätä elä­mää sun kans­sas saa­nut en.

Su­san­na on työs­ken­nel­lyt mu­sii­ki­no­pet­ta­ja­na sekä lau­lu­so­lis­ti­na, pi­a­nis­ti­na ja taus­ta­lau­la­ja­na tv-oh­jel­mis­sa sekä eri ar­tis­tien le­vyil­lä. Hän on toi­mi­nut vii­me vuo­det apu­lai­soh­jaa­ja­na kaik­ki­aan kuu­des­sa­tois­ta ko­ko­pit­käs­sä elo­ku­vas­sa sekä yh­des­sä do­ku­men­tis­sa yh­des­sä puo­li­son­sa Timo Koi­vu­sa­lon kans­sa.

Elo­ku­va­maa­il­ma on vai­kut­ta­nut­kin Su­san­nan mu­siik­kiin. Hän on sä­vel­tä­nyt lau­lu­ja elo­ku­viin: Nina Ta­pi­on ja Mik­ko Lep­pi­lam­men esit­tä­mä lau­lu Jo­tain jää elo­ku­vas­ta Kak­si­päi­sen kot­kan var­jos­sa oli il­mes­ty­mis­vuon­naan 2005 Ra­dio Suo­men soi­te­tuin kap­pa­le. Su­san­na on sä­vel­tä­nyt lau­lu­ja li­säk­si elo­ku­viin Kal­te­va tor­ni, Ris­to Räp­pää­jä ja liu­kas Len­nart sekä yh­den lau­lun vii­me syk­syn uu­tuu­teen Pel­le Her­man­ni.

Fin­n­vo­xil­la ää­ni­te­tyl­lä le­vyl­lä soit­ta­vat al­la lis­ta­tut muu­si­kot. Le­vyn on ää­nit­tä­nyt Ris­to Hem­mi ja mas­te­roi­nut Pau­li Saas­ta­moi­nen.