Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Suo­men Win­dows95man ki­saa tä­nään pää­sys­tä Eu­ro­vii­su­jen fi­naa­liin. Ar­tis­ti kil­pai­lee vii­su­jen en­sim­mäi­ses­sä se­mi­fi­naa­lis­sa nu­me­rol­la kym­me­nen.

Eu­ro­vii­su­la­val­la näh­dään esi­tys, jon­ka pää­e­le­men­tit ovat py­sy­neet sa­moi­na kuin Uu­den mu­sii­kin kil­pai­lus­sa, tär­keim­pi­nä val­ta­va fark­ku­mu­na ja ka­tos­ta las­keu­tu­vat fark­kus­hort­sit. Ko­re­og­ra­fi­aan on teh­ty pie­niä muu­tok­sia.

Ve­don­lyön­ti­ker­toi­mien pe­rus­teel­la Win­dows95man oli­si yk­si var­mim­mis­ta lä­pi­me­ni­jöis­tä. Maa­nan­tai­na il­ta­päi­väl­lä me­di­an edes­sä ve­de­tys­sä ken­raa­li­har­joi­tuk­ses­sa esi­tyk­sen vas­taa­not­to oli kui­ten­kin var­sin vai­su. Muu­ta ylei­söä har­joi­tuk­ses­sa ei me­di­an li­säk­si ol­lut.

Ja­os­sa on tä­nään 10 fi­naa­li­paik­kaa. Niis­tä kil­pai­lee 15 maa­ta, muun mu­as­sa ki­san suu­rim­piin en­nak­ko­suo­sik­kei­hin lu­keu­tu­vat Kro­a­tia ja Uk­rai­na.

Kro­a­ti­an Baby La­sag­na tuo la­val­le suo­ra­vii­vais­ta roc­kia, jon­ka kouk­ku tart­tuu hel­pos­ti pää­hän. Eri­tyi­siä vi­su­aa­li­sia kik­ko­ja esi­tyk­seen ei ole tuo­tu, vaan la­val­la luo­te­taan en­nen kaik­kea lau­la­jan ka­ris­maan, muu­ta­maan yk­sin­ker­tai­seen tans­si­liik­kee­seen ja py­ro­tek­niik­kaan.

Uk­rai­naa edus­ta­van duon Aly­o­na Aly­o­nan ja Jer­ry Hei­lin kap­pa­lees­sa kuul­laan tai­do­kas­ta lau­lua ja tiuk­kaa räp­piä. Vai­kut­ta­van la­va­e­si­tyk­sen on oh­jan­nut uk­rai­na­lai­nen Tanu Mui­no, joka on oh­jan­nut mu­siik­ki­vi­de­oi­ta muun mu­as­sa Har­ry Sty­le­sil­le ja Dua Li­pal­le.

La­val­la näh­dään myös Eu­ro­vii­sui­hin kol­men­kym­me­nen vuo­den tau­on jäl­keen pa­laa­va Lu­xem­burg. Li­säk­si jat­koon pää­sys­tä ki­saa­vat Kyp­ros, Ser­bia, Liet­tua, Ir­lan­ti, Puo­la, Is­lan­ti, Slo­ve­nia, Mol­do­va, Azer­baidz­han, Aust­ra­lia ja Por­tu­ga­li.

Vii­me vuo­den ta­paan se­mi­fi­naa­leis­ta jat­koon pää­se­vät maat rat­kais­taan pel­kän ylei­sö­ää­nes­tyk­sen pe­rus­teel­la.

Kil­pai­le­vien mai­den ul­ko­puo­li­set ää­nes­tä­jät pää­se­vät ää­nes­tä­mään Eu­ro­vii­suis­sa nyt tois­ta vuot­ta pe­räk­käin. Niin sa­no­tul­la "muun maa­il­man ää­nes­tyk­sel­lä" on yh­tä suu­ri pai­no­ar­vo kuin yk­sit­täi­sel­lä kil­pai­luun osal­lis­tu­val­la maal­la.

Se­mi­fi­naa­leis­sa esiin­ty­vät tänä vuon­na myös vii­su­jen vii­si suur­ta ra­hoit­ta­ja­maa­ta sekä isän­tä­maa Ruot­si, vaik­ka nii­den fi­naa­li­paik­ka on jo taat­tu, ei­kä nii­tä si­ten voi se­mi­fi­naa­lis­sa ää­nes­tää. Tä­nään la­val­la näh­dään Ruot­si, Bri­tan­nia ja Sak­sa.

Eu­ro­vii­su­jen toi­nen se­mi­fi­naa­li ki­sa­taan tors­tai­na ja fi­naa­li lau­an­tai­na. Ki­sas­ta on en­na­koi­tu sel­väs­ti ta­sai­sem­paa kuin vii­me vuon­na, jol­loin kil­pai­lus­ta muo­dos­tui käy­tän­nös­sä kak­sin­tais­te­lu Ruot­sin Lo­ree­nin ja Suo­men Kää­ri­jän vä­lil­lä.

Etu­kä­teen on spe­ku­loi­tu myös sitä, näh­dään­kö vii­su­a­ree­nal­la mie­le­nil­mauk­sia Is­ra­e­lin osal­lis­tu­mis­ta vas­taan. Mal­mös­sä jär­jes­te­tään vii­su­vii­kon ai­ka­na usei­ta mie­le­no­soi­tuk­sia, jois­sa vas­tus­te­taan Is­ra­e­lin osal­lis­tu­mis­ta vii­sui­hin.