Kat­ri Mä­en­pää

Kuu­si van­haa­pii­kaa asuu sa­man ka­ton al­la. Hei­dän elä­män­sä ko­ho­koh­ta on seu­ra­ta ka­dun vas­tak­kai­sel­la puo­lel­la asu­van Den­nis O’Fin­nin (Veik­ko Puk­ki­la) elä­mää. Ri­ko­set­si­vä O’Finn ni­mit­täin sat­tuu ole­maan niin häi­käi­se­vän ko­mea ja kai­ken kuk­ku­rak­si poi­ka­mies. Mut­ta pian nei­dit kyl­läs­ty­vät seu­raa­maan hur­mu­ri­poi­ka­mie­hen elä­mää etääl­tä, var­sin­kin, kun Nei­ti Eli­sa­beth (Nit­ta Lind­roos) omii kii­ka­rit ai­na it­sel­leen. Nei­dit laa­ti­vat suun­ni­tel­man, mi­ten hen­ki­ri­ko­so­sas­tol­la työs­ken­te­le­vän et­si­vän saa tu­le­maan ky­lään. Vas­taus on yk­sin­ker­tai­nen: jon­kun on kuol­ta­va.

Pa­ras­ta näy­tel­mäs­sä ovat kes­ke­nään eri­lai­set roo­li­hah­mot, joi­ta Ul­pun näyt­te­li­jät tul­kit­se­vat on­nis­tu­nees­ti. Den­nis O’Fin­nin kär­si­väl­li­syyt­tä ko­e­tel­laan, kun hur­maa­vat nei­dit yrit­tä­vät avu­li­aas­ti aut­taa hän­tä rat­kai­se­maan mur­han. Mur­han mo­tii­vi vain ei tah­do hä­nel­le hah­mot­tua, vaik­ka et­si­vä­kump­pa­nit An­dy Kra­mer (Os­ka­ri Huh­ta­nen) ja Johns­son (Tom­mi Vir­hiä) yrit­tä­vät sitä hä­nel­le ker­toa. Kun mu­kaan ku­vi­oon tu­lee vie­lä toi­mit­ta­ja­naik­ko­nen Jane Ro­gers (Jen­na Puk­ki­la) on O’Finn to­del­li­ses­sa pu­las­sa.

Paa­rin­kan­ta­jien (Hen­ri­ka Bäck­lund ja An­ne Träs­ke­lin) ede­sot­ta­muk­set saa­vat ylei­sön lä­hes ul­vo­maan nau­rus­ta. Fars­sin piir­tei­tä omaa­vat koh­tauk­set ovat­kin hy­ker­ryt­tä­vän haus­ko­ja ja eri­tyi­ses­ti en­sim­mäi­sen puo­li­a­jan ai­ka­na paa­ri­poi­kien koh­tauk­set luo­vat haus­kan li­sän it­se näy­tel­mään. Toi­sel­la puo­li­a­jal­la pa­ris­sa koh­tauk­ses­sa hi­vo­taan ra­jaa, vie­lä­kö jak­saa nau­rat­taa. Vaik­ka tois­to­ja on pal­jon, py­sy­tään pää­a­si­as­sa haus­kuu­den puo­lel­la.

Kai­ken kaik­ki­aan Kup­po­nen kuo­le­maa on hy­ker­ryt­tä­vä, hul­va­ton ja juu­ri pas­se­li näy­tel­mä pik­ku­jou­lu­ai­kaan. Näy­tel­mä on pit­kä, mut­ta niin in­ten­sii­vi­nen, et­tä ai­ka kat­so­mos­sa ku­luu kuin sii­vil­lä. Te­at­te­ri Ul­pu tar­joi­lee lois­ta­vaa viih­det­tä koko il­lan edes­tä. Sen jäl­keen ei tar­vi­ta muu­ta kuin kup­po­nen tee­tä.

Te­at­te­ri Ul­pu: Kup­po­nen kuo­le­maa

En­si-il­ta: 25.11.2022 Ul­vi­las­sa

Kä­si­kir­joi­tus: C.B. Gil­ford

Oh­jaus ja kään­nös: Reet­ta Veh­ka­lah­ti

Pu­vus­tus: Mai­ju Jun­ko

La­vas­tus: Har­ri Kan­kaan­pää ja työ­ryh­mä

Roo­leis­sa: Veik­ko Puk­ki­la, Os­ka­ri Huh­ta­nen, Tom­mi Vir­hiä, Han­ne­le Syr­jä­lah­ti, Pir­ta Sa­rin, Pirk­ko Lai­ti­nen, Ei­ja Ham­mar­berg, Hei­di Vil­ja­nen, Nit­ta Lind­roos, Hen­ri­ka Bäck­lund, An­ne Träs­ke­lin, Jen­na Puk­ki­la.