Juu­ri en­nen jou­lua il­mes­tyi FM, tut­ki­ja Tar­ja Lai­neen kir­joit­ta­ma teos Poi­ka­mies­ten ja­lan­jäl­jil­lä – Hjal­mar Wid­bom, Axel Grön­feldt, Wer­ner Pet­rell. Se tar­kas­te­lee kol­men mer­kit­tä­vän po­ri­lai­sen suur­lah­joit­ta­jan elä­män­tai­val­ta, su­ku­juu­ria ja yh­teis­kun­nal­lis­ta toi­min­taa osa­na po­ri­lais­ta ja sa­ta­kun­ta­lais­ta kult­tuu­ria.

Ajal­li­ses­ti te­ok­ses­sa lii­ku­taan 1700-lu­vun lo­pul­ta ai­na 1960-lu­vul­le saak­ka. Lai­ne ker­too, et­tä kai­kil­la kol­mel­la, osit­tain myös sa­moi­na ai­koi­na elä­neil­lä poi­ka­mie­hil­lä, on yl­lät­tä­vän pal­jon yh­te­ne­väi­syyk­siä. He syn­tyi­vät kaik­ki mer­kit­tä­viin su­kui­hin, joi­den va­ral­li­suus ker­tyi pää­o­sin 1800-lu­vun te­ol­lis­tu­mi­sen myö­tä. Kai­kil­la mie­hil­lä oli si­sa­ruk­sia, mut­ta si­sa­rus­par­vis­ta juu­ri he va­li­koi­tui­vat isien­sä toi­mien jat­ka­jik­si. He sai­vat pe­rin­nök­si suu­ren omai­suu­den, joka osal­taan toi­mi myös tien­viit­ta­na hei­dän tu­le­vil­le toi­mil­leen. Ku­kaan heis­tä ei avi­oi­tu­nut ja kai­kil­ta heil­tä jäi jäl­keen­sä mit­ta­va omai­suus.

Nämä tun­net­tu­jen po­ri­lais­ten kaup­pi­as- ja lai­van­va­rus­ta­ja­su­ku­jen jäl­ke­läi­set jät­ti­vät kaik­ki jäl­ken­sä sa­ta­kun­ta­lai­seen kult­tuu­ri­pe­rin­töön. Osa hei­dän te­ois­taan jäi vain mer­kin­nöik­si asi­a­kir­joi­hin, osa jäl­jis­tä on näh­tä­vis­sä ja ko­et­ta­vis­sa vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä.

Teos on jul­kais­tu sekä suo­mek­si et­tä ruot­sik­si. Sen on jul­kais­sut Svens­ka Kul­tur­fon­den i Björ­ne­borg (SKiB).