Maa­rit Kaut­to

Ul­vi­la­lai­nen Jari Hil­tu­nen jul­kai­si esi­kois­ro­maa­nin­sa Tu­run Kir­ja­mes­suil­la vii­me lau­an­tai­na. Toi­nen jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus pi­det­tiin Ul­vi­lan kir­jas­tos­sa maa­nan­tai­na.

Hil­tu­nen on suo­men kie­len opet­ta­ja, kir­jal­li­suusk­rii­tik­ko, kult­tuu­ri­jour­na­lis­ti ja tie­to­kir­jai­li­ja. Hän on ai­em­min kir­joit­ta­nut ar­vos­te­tun tri­lo­gi­an ns. ga­lak­tis­ta ru­nou­sop­pia: Ro­mu­luk­sen sie­lu (2020), The­seuk­sen hen­ki (2021) ja Ab­ra­ha­min kor­pus (2022). Päi­vä­työ­tään Hil­tu­nen te­kee äi­din­kie­len leh­to­ri­na Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy Win­No­vas­sa Po­ris­sa.

Ah­ma­to­va nou­si esiin ja val­loit­ti Hil­tu­sen mie­len hä­nen kir­joit­ta­es­saan Ab­ra­ha­min kor­pus­ta, joka koos­tuu kah­dek­san kir­jai­li­jan elä­män­ker­ta­es­seis­tä.

– Yk­si Kor­puk­sen kir­jai­li­jois­ta on Mi­hail Bul­ga­kov, jon­ka ys­tä­vä An­na Ah­ma­to­va oli. Kir­joi­tet­tu­a­ni jo tu­han­sia merk­ke­jä Bul­ga­ko­vis­ta ta­ju­sin, et­tä kir­joi­tan vää­räs­tä hen­ki­lös­tä. Ah­ma­to­vas­ta mi­nun oli­si pi­tä­nyt kir­joit­taa, tuos­ta vah­vas­ta nai­ses­ta, joka syn­nyt­ti ru­no­ja vuo­si­kym­me­niä Sta­li­nin hal­li­tuk­sen vai­non ja ah­dis­tuk­sen kes­kel­lä ja kes­ti kai­ken se­ko­a­mat­ta – ai­na­kin vi­ral­li­sen ta­ri­nan mu­kaan. Ro­maa­nis­sa­ni nos­tan­kin ai­ka isos­ti esil­le aja­tuk­sen, et­tä säi­lyi­kö An­na Ah­ma­to­van jär­ki to­del­la­kin kai­kes­ta huo­li­mat­ta.

Jari Hiltusen aikaisemmat teokset ovat olleet tietokirjoja. Nyt hän julkaisi esikoisromaaninsa, joka on elämänkertaromaani maagisrealistisella otteella.

Jari Hiltusen aikaisemmat teokset ovat olleet tietokirjoja. Nyt hän julkaisi esikoisromaaninsa, joka on elämänkertaromaani maagisrealistisella otteella.

Kuva: Maarit Kautto

Hil­tu­sen mu­kaan Ah­ma­to­va on elä­män­ker­ta­ro­maa­ni maa­gis­re­a­lis­ti­sel­la ot­teel­la. Hil­tu­nen on tie­toi­ses­ti ta­voi­tel­lut sa­man­tyy­pis­tä il­mai­sua kuin Mi­hail Bul­ga­ko­vin te­ok­ses­sa Saa­ta­na saa­puu Mos­ko­vaan.

– Ro­maa­nis­sa on kah­den­lai­sia jak­so­ja. On re­a­lis­tis­ta ku­vaus­ta An­nan ker­to­es­sa elä­mäs­tään ja näi­tä ku­vauk­sia kat­ko­vat maa­gi­set jak­sot, jol­loin An­na it­se­kin ih­met­te­lee, et­tä mitä hän nyt ais­tii.

– Bul­ga­kov te­kee klas­sik­ko­ro­maa­nis­saan pilk­kaa mo­nes­ta asi­as­ta, ku­ten Neu­vos­to­lii­ton sa­lai­ses­ta po­lii­sis­ta ja Sta­li­nin vir­ka­mies­hal­lin­nos­ta. Sa­moin teen mi­nä­kin, Hil­tu­nen ku­vai­lee.

Hil­tu­nen he­rät­tää hen­kiin ru­ti­köy­hän pie­ta­ri­lai­sen tai­tei­li­ja­yh­tei­sön. Ele­tään ai­ko­ja, joi­na kuka ta­han­sa voi ol­la vi­hol­li­nen ja il­mi­an­ta­jia on kaik­ki­al­la.

– On ole­mas­sa ve­nä­läi­seen kir­jal­li­suu­teen kuu­lu­va laji, muis­tin kir­jal­li­suus, jon­ka kuu­lui­sin edus­ta­ja Ah­ma­to­va on. Ru­noi­li­jan ko­tia kuun­nel­tiin ja po­lii­si teki sään­nöl­li­siä tar­kas­tuk­sia. Teks­te­jä ei voi­nut säi­lyt­tää pa­pe­ril­la, jo­ten Ah­ma­to­va tal­let­ti ne omaan muis­tiin­sa ja myös luo­te­tut ys­tä­vät opet­te­li­vat nii­tä ul­koa, Hil­tu­nen ker­too.

Hil­tu­nen on saa­nut val­miik­si jo vii­den­nen­kin kir­jan­sa kä­si­kir­joi­tuk­sen, joka on par­hail­laan kus­tan­ta­ja­kier­rok­sel­la. Kuu­des kir­ja on te­keil­lä.

– Vii­den­nen kir­ja­ni nimi on Teho-osas­to. Se ker­too tyt­tä­re­ni Kat­rii­nan tais­te­lus­ta ja sel­vi­ä­mi­ses­tä vai­ke­an sai­ras­tu­mi­sen jäl­keen. Ky­sees­sä on to­si­ta­pah­tu­mien in­noit­ta­ma au­to­fik­tii­vi­nen ro­maa­ni, Hil­tu­nen pal­jas­taa.