San­na Rai­ta-aho / STT

Lau­la­ja Pau­la Koi­vu­nie­mi, 75, viet­ti Lin­nan juh­lia on­nel­li­sis­sa mer­keis­sä.

Koi­vu­nie­men vuo­teen on mah­tu­nut pal­jon. Hän on ker­to­nut päät­tä­vän­sä uran­sa. Li­säk­si hän sai Suo­men Lei­jo­nan Pro Fin­lan­dia -mi­ta­lin tänä vuon­na.

Syy­nä uran päät­tä­mi­seen on ol­lut osit­tain ko­ro­na-ai­ka, joka py­säyt­ti elä­män­mit­tai­sen keik­kai­lun.

–  Olen erit­täin on­nel­li­nen. Tie­tys­ti mu­siik­ki oli in­to­hi­mo­ni ja ra­kas­tin sitä työ­tä, mut­ta sit­ten kun ko­ro­na vei kaik­ki kei­kat, sa­noin ma­na­ge­ril­le­ni, et­tä nyt on lop­pu, hän ker­toi STT:lle.

Koi­vu­nie­mi kui­ten­kin ker­toi, et­tä voi eh­kä esiin­tyä vie­lä tu­le­vai­suu­des­sa pal­ve­lu­ta­lois­sa. Syy­nä tä­hän on yk­si mie­leen jää­nyt esiin­ty­mi­nen pal­ve­lu­ta­lois­sa.

–  Yk­si mies nou­si sei­so­maan ja lau­loi täy­sil­lä mu­ka­na, kun lau­loin Ge­org Malmsté­nin Il­ta Skans­sis­sa -lau­lua. Myös hen­ki­lö­kun­ta al­koi it­ke­mään.

–  Kuu­lin jäl­ki­kä­teen, et­tei mies ol­lut en­nen esi­tys­tä pu­hu­nut pa­riin vuo­teen mi­tään. Sik­si se oli ih­meel­lis­tä, Koi­vu­nie­mi ku­va­si mu­sii­kin voi­maa.

Kun Koi­vu­nie­mel­tä ky­syt­tiin, on­ko hän it­se käy­nyt Lin­nan tans­si­lat­ti­al­la naut­ti­mas­sa mu­sii­kis­ta, vas­ta­si tai­te­li­ja nau­rul­la.

–  Mi­nul­la on uu­det ken­gät, näil­lä on vai­kea tans­sia, hän sa­noi.

Tä­män vuo­den uu­ti­set Uk­rai­nas­ta ovat saa­neet myös is­kel­mä­täh­den va­ka­vak­si.

–  Isä­ni oli so­das­sa, ja hän ker­toi siel­tä sel­lai­sia jut­tu­ja, et­tä on ka­ma­laa, et­tä sel­lais­ta jou­tu­vat ih­mi­set vie­lä ko­ke­maan, hän sa­noi.