Va­lo­ku­va­näyt­te­ly “Ai­na Yy­te­riin me pa­lat­tiin” avat­tiin tiis­tai­na Rus­ka­ko­dis­sa Po­ris­sa.

Luo­vu­va­lo­ku­vaa­jak­si it­se­ään kut­su­va po­ri­lai­nen Manu Toi­vo­nen jär­jes­ti ai­em­min sa­ma­nyh­dis­tyk­sen yl­lä­pi­tä­miin Rus­ka­ho­viin ja Rus­ka­lin­naan näyt­te­lyt "Pori joen kau­pun­ki" ja "Maa­il­man ym­pä­ri".

– Maa­il­man ym­pä­ri -näyt­te­lys­sä kat­so­ja sai kier­tää ta­val­laan ke­hää ja kat­sel­la ku­via.

– Nyt avat­tu Ai­na Yy­te­riin me pa­lat­tiin -va­lo­ku­va­näyt­te­ly kier­tää Yy­te­rin san­noil­la ja ran­noil­la niin au­rin­koi­si­na ke­sä­päi­vi­nä kuin tuu­li­sil­la myrs­kyil­moil­la­kin ja il­men­tää Yy­te­rin mo­ni­muo­toi­suut­ta ja vaih­te­le­via mai­se­mia yh­dek­sän suur­ku­va­tu­los­teen avul­la. Näyt­te­ly­ti­las­sa soi taus­tal­la Yy­te­ri-ai­hei­nen mu­siik­ki, Toi­vo­nen ker­too.

Näyt­te­lys­sä on esil­lä tie­to­kir­jai­li­ja Han­nes Tii­ran kol­me Yy­te­ri-ai­heis­ta kir­jaa ja tie­tout­taan Yy­te­ris­tä voi tes­ta­ta Yy­te­ri-vi­sas­sa.

Toi­vo­nen nä­kee, et­tä tä­mä­kin on tär­keä osa asuk­kai­den viih­ty­mis­tä.

Rus­ka­ta­lo­ja yl­lä­pi­tä­vä Rus­ka­ta­lo­jen pal­ve­lu­yh­dis­tys ry tar­jo­aa pal­ve­lu­ja 400 asuk­kaal­le lä­hes 400 hoi­va-alan am­mat­ti­lai­sen voi­min kol­mes­sa eri yk­si­kös­sä: Rus­ka­ko­dis­sa, Rus­ka­ho­vis­sa ja Rus­ka­lin­nas­sa.

Mikä on luo­mu­ku­va?

– Luo­mu­ku­via ei ole kä­si­tel­ty tie­to­tek­ni­sin pa­ran­nus­kei­noin, Toi­vo­nen tii­vis­tää.

Yy­te­ri on Toi­vo­sen yti­mes­sä muu­ten­kin – hän asuu siel­lä, hän pi­tää Aa­mu­huo­neis­tot-asun­to­ja vuok­ral­la ja suun­nit­te­lee en­si ke­säk­si Au­rin­ko­lin­na-lei­rin­tään kor­ke­a­ta­sois­ta telt­ta­ma­joi­tus­ta me­ri­nä­kö­a­lal­la.

“Ai­na Yy­te­riin me pa­lat­tiin” on esil­lä Rus­ka­ko­din ti­lois­sa 1.11. - 25.11.2022 vä­li­sen ajan. Näyt­te­ly on avoin­na kai­kil­le ta­lon asuk­kail­le, omai­sil­le ja vie­rai­li­joil­le, hen­ki­lö­kun­nal­le ja muil­le asi­as­ta kiin­nos­tu­neil­le.