Maa­rit Kaut­to

DNA-ana­lyy­sien pe­rus­teel­la pys­ty­tään ny­ky­ään esi­mer­kik­si su­sien mää­ris­tä ja liik­keis­tä te­ke­mään mel­ko tark­ko­ja sel­vi­tyk­siä. Min­kä­lai­nen su­si­ti­lan­ne on Sa­ta­kun­nas­sa? Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja Mir­ja Ran­ta­la vas­taa.

On­ko Sa­ta­kun­nas­sa va­paa­eh­toi­sia jäl­kien ja DNA-näyt­tei­den ke­rää­jiä?

– Riis­ta­kes­kus Sa­ta­kun­nan alu­eel­la toi­mii noin 200 pe­to­yh­dys­hen­ki­löä. Hei­dän li­säk­seen suur­pe­to­jen jäl­kien ha­vain­noin­tiin osal­lis­tuu run­sas mää­rä mui­ta luon­nos­sa liik­ku­jia. DNA-ke­rää­jiä on vii­me vuo­si­na ol­lut 20–30 hen­ki­löä, eni­ten Sa­ta­kun­nan ete­lä­o­sis­sa ja Pir­kan­maan puo­lei­sil­la su­si­re­vii­reil­lä.

Min­kä­lai­sia tu­lok­sia Sa­ta­kun­nas­ta on saa­tu?

– Suur­pe­to­ha­vain­to­ja teh­dään mää­räl­li­ses­ti eni­ten il­vek­si­sis­tä. Su­si­ha­vain­to­ja tu­lee eni­ten alu­een kes­ki- ja ete­lä­o­sis­ta, kar­hu- ja ah­ma­ha­vain­not pai­not­tu­vat alu­een poh­joi­so­siin.

– DNA-ke­räyk­sen avul­la on pys­tyt­ty tar­ken­ta­maan kan­ta-ar­vi­o­ta ja eri su­si­re­vii­rien raja-alu­ei­ta on pys­tyt­ty hah­mot­ta­maan tar­kem­min. Esi­mer­kik­si Kiu­kais­ten re­vii­ril­lä elää to­den­nä­köi­ses­ti su­si­pa­ri ja osit­tain Var­si­nais-Suo­meen­kin ulot­tu­val­la Köy­li­ön re­vii­ril­lä per­he­lau­ma, jos­sa on vii­si eri sut­ta. Re­ki­kos­ken re­vii­ril­lä on myös per­he­lau­ma, jos­sa on kuu­si eri sut­ta. Eu­ra­jo­en re­vii­ril­lä on näyt­tei­den pe­rus­teel­la nel­jä eri sut­ta, Sii­kais­ten re­vii­ril­lä kak­si sut­ta ja Kan­kaan­pään re­vii­ril­lä on per­he­lau­ma, jos­sa on ai­na­kin kol­me eri sut­ta.

– Li­säk­si on usei­ta mui­ta re­vii­re­jä, jot­ka si­joit­tu­vat Var­si­nais-Suo­meen tai Poh­jan­maal­le ja osit­tain myös Sa­ta­kun­nan puo­lel­le, ku­ten esi­mer­kik­si Vas­ki­jär­ven re­vii­ri, jos­ta on näyt­tei­den pe­rus­teel­la tun­nis­tet­tu 11 eri sut­ta.

Mik­si su­si­ha­vain­to­jen mää­rä on kas­va­nut?

– Sa­ta­kun­nas­sa su­si­ha­vain­not ovat to­si­aan vii­me vuo­si­na kas­va­neet. Luul­ta­vas­ti suu­rin te­ki­jä on se, et­tä re­vii­rien ja myös lä­pi­kul­ku­mat­kal­la ole­vien su­sien mää­rä on li­sään­ty­nyt, auk­ko­paik­ko­ja ei ha­vain­to­kar­tal­la enää juu­ri ole.