Kie­len mu­ka­na ei sei­so ja kaa­du vain kan­sal­li­nen kult­tuu­rim­me vaan myös koko ole­mas­sa­o­lom­me kan­sa­na, sa­noi maam­me en­sim­mäi­nen suo­men kie­len pro­fes­so­ri Mat­t­hi­as Ale­xan­der Castrén 1851. Jos ha­lu­at op­pia mui­den kult­tuu­reis­ta, opis­ke­le kie­liä. Kie­lel­lä myös tuo­te­taan kult­tuu­ria jat­ku­vas­ti. Il­man hy­vää kie­len hal­lin­taa et pys­ty ajat­te­le­maan, omak­su­maan uut­ta tai vies­ti­mään. Jo­kai­nen meis­tä myös muis­te­lee lap­suut­taan ja suun­nit­te­lee tu­le­vaa kie­len avul­la. Vain kie­len avul­la voit sa­noit­taa tun­tee­si ja näin ym­mär­tää nii­tä. Tun­ne on­kin yk­si van­him­pia sa­no­ja suo­men kie­les­sä.

Kie­len mer­ki­tys­tä ei voi ko­ros­taa lii­ak­si. Pisa-tes­tien va­los­sa suo­ma­lais­ten lu­ku­tai­to on jat­ku­vas­ti las­kus­sa, sa­maan ai­kaan yli­o­pis­tois­sa opis­kel­laan sekä teh­dään yhä enem­män opin­näy­te­töi­tä ja väi­tös­kir­jo­ja eng­lan­nik­si. Kä­sin kir­joit­ta­mi­nen on vä­hen­ty­nyt mo­bii­li­lait­tei­den myö­tä, vaik­ka kä­sin kir­joit­ta­mi­sel­la on osoi­tet­tu ole­van op­pi­mi­sen kan­nal­ta run­saas­ti hyö­ty­jä. En­nen kir­joi­tet­tiin päi­vä­kir­jo­ja, mut­ta ny­ky­ään teh­dään ly­hyi­tä vi­de­oi­ta. Kir­ja har­voin pys­tyy kil­pai­le­maan Tik­To­kin tai di­gi­taa­lis­ten pe­lien tuo­maa do­pa­mii­ni­myrs­kyä vas­taan. Kyl­lä mi­nä­kin mie­luum­min ny­ky­ään kuun­te­len ää­ni­kir­jo­ja kuin pi­dän kir­jaa kä­sis­sä­ni. Ää­ni­kir­jat ei­vät sa­mal­la ta­val­la vir­kis­tä muis­tia kie­li­op­pi­sään­nöis­tä, kos­ka et näe esi­mer­kik­si pil­kun paik­ko­ja. Kir­jo­jen kuun­te­lu ei muu­toin­kaan täy­sin kor­vaa lu­et­tua teks­tiä, mut­ta se voi ol­la oi­ko­tie on­neen, jos ha­lu­at ah­mia enem­män kir­jo­ja sa­maan ai­kaan kun neu­lot tai olet len­kil­lä.

Maa­il­ma me­nee eteen­päin ja mei­dän tu­lee men­nä myös. Jo­tain uut­ta, jo­tain van­haa, jo­tain lai­nat­tua, jo­tain si­nis­tä -sa­non­ta voi­si pä­teä myös opet­ta­mi­sen kult­tuu­riin ja kie­leen. Toi­mi­vis­ta käy­tän­teis­tä ja asi­ois­ta kan­nat­taa jos­kus pi­tää kiin­ni. Kie­li­tie­tei­li­jä Jan­ne Saa­ri­ki­ven huo­li sii­tä, et­tä suo­men kie­li jää yli­o­pis­tois­sa tois­si­jai­sek­si kan­nat­taa ot­taa to­sis­saan. Kie­li ke­hit­tyy jat­ku­vas­ti tie­tees­sä ja tai­tees­sa, jos sitä vaa­lim­me. Em­me­hän ha­lua, et­tä suo­mes­ta tu­lee vain ”kyök­ki­kie­li”. Eng­lan­ti on hie­no kie­li, mut­ta ei an­ne­ta sen uha­ta suo­men kie­len sa­na­va­ras­toa yli­o­pis­tois­sam­me. Tie­teen kie­li Suo­mes­sa tu­lee ol­la suo­mi. On ai­ka vah­vis­taa suo­men kie­len ase­maa yli­o­pis­tois­sam­me.

Iha­naa ke­sää kai­kil­le!

Lau­ra Huh­ta­saa­ri

kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.)