Pet­te­ri Iko­nen / STT

Mer­kin­tä Suo­men jää­kiek­ko­lii­ton verk­ko­si­vu­jen A-maa­jouk­ku­e­pals­tan mar­gi­naa­lis­sa häm­men­tää. Ruot­sis­sa täl­lä vii­kol­la pe­lat­ta­van mies­ten EHT-tur­nauk­sen toi­sek­si isän­näk­si on mer­kit­ty Suo­mi, mut­ta Lei­jo­nat ei pe­laa täl­lä vii­kol­la ko­ti­maan ka­ma­ral­la.

Sii­nä ei oli­si mi­tään yl­lät­tä­vää, et­tä EHT-tur­nauk­sen en­sim­mäi­sen pe­li­päi­vän tors­tain toi­nen ot­te­lu pe­lat­tai­siin eri maas­sa kuin mikä on var­si­nai­nen tur­nau­si­sän­tä.

Lei­jo­nat­kin on pe­lan­nut vuo­sien saa­tos­sa lu­kui­sia "vaih­to­maa­ot­te­lui­ta" jou­lu­kuun ja hel­mi­kuun EHT-tur­nauk­sien al­ka­jai­sik­si Suo­mes­sa ja mat­kus­ta­nut sit­ten Ve­nä­jäl­le, Ruot­siin tai ku­ten vii­me kau­del­la Sveit­siin pe­laa­maan lo­put ot­te­lut.

Täl­lä­kin vii­kol­la Lei­jo­nat oli­si voi­nut aloit­taa tur­nauk­sen Suo­mes­sa, mut­ta Suo­men jää­kiek­ko­liit­to jät­ti mah­dol­li­suu­den käyt­tä­mät­tä.

Taus­tal­la on kak­si syy­tä. Mat­kus­tus­kuor­man hil­lit­se­mi­nen ja koko EHT-kier­tu­een muu­tos, joka saat­taa joh­taa jopa vaih­to­maa­ot­te­luis­ta luo­pu­mi­seen.

– Kaik­ki tau­ot sar­jo­jen vä­lis­sä ovat tiuk­ko­ja pe­laa­jil­le. Sääs­täm­me pe­laa­jia ja huol­ta­jia, maa­jouk­ku­een GM Jere Leh­ti­nen ava­si, kun pe­laa­jis­to hel­mi­kuun tur­nauk­seen jul­kais­tiin.

Täl­lä vii­kol­la jouk­ku­et­ta ei koot­tu van­haan mal­liin Suo­meen har­joit­te­le­maan ja len­nä­tet­ty sit­ten pe­laa­maan, vaan pe­laa­jat kul­ki­vat sar­ja­mais­taan suo­raan Ruot­siin.

– Me­nem­me yh­teen paik­kaan, lei­rei­lem­me ja pe­laam­me en­sim­mäi­sen ot­te­lun Karls­ko­gas­sa. Sii­tä on kuu­ti­sen­kym­men­tä ki­lo­met­riä Karls­ta­diin, Leh­ti­nen mai­nit­si pe­li­kau­pun­git.

Lei­jo­nis­sa pe­laa lop­pu­vii­kon ai­ka­na kiek­koi­li­joi­ta Suo­men, Ruot­sin ja Sveit­sin sar­jois­ta, jo­ten maa­jouk­ku­een joh­dol­la riit­tää lii­ku­tel­ta­vaa.

Leh­ti­nen tie­tää en­ti­se­nä huip­pu­pe­laa­ja­na, mi­ten lii­ka mat­kus­ta­mi­nen vai­kut­taa suo­ri­tuk­siin kau­ka­los­sa.

– Tu­le­vai­suu­des­sa oli­si hyvä, et­tä täl­lai­nen jär­jes­te­ly tu­li­si va­kiin­tu­maan, Leh­ti­nen viit­ta­si yh­des­sä maas­sa py­sy­mi­seen.

– Kuor­ma on kova, kun pe­laa­jat liik­ku­vat.

EHT-tur­nauk­sia on pe­lat­tu lä­hes 30 vuot­ta. Ne ovat va­kiin­nut­ta­neet paik­kan­sa eu­roop­pa­lai­ses­sa kiek­ko­kau­des­sa, mut­ta yk­sit­täi­set maa­ot­te­lut ei­vät ole ra­ha­sam­po.

Sik­si Suo­mi luo­pui mah­dol­li­suu­des­ta jär­jes­tää Ruot­sin tur­nauk­sen avau­sot­te­lu esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä. Mah­dol­li­sen tu­lo­vir­ran si­jaan etu­si­jal­le ase­tet­tiin pe­laa­jien ja taus­ta­tii­min jak­sa­mi­nen.

Ruot­si ot­ti tors­tain ot­te­lun jär­jes­tet­tä­väk­seen.

– Karls­ko­gan ot­te­lun jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa Ruot­sin jää­kiek­ko­liit­to yh­des­sä pai­kal­li­sen seu­ran kans­sa, Suo­men jää­kiek­ko­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Sami Kau­ha­nen ker­toi STT:lle.

– Ruot­sin jää­kiek­ko­liit­to vas­taa ot­te­lun jär­jes­tä­mis­kus­tan­nuk­sis­ta yh­des­sä pai­kal­li­sen seu­ran kans­sa. Toki pää­sy­lip­pu­tu­lot jää­vät myös heil­le.

Maa­jouk­ku­een lii­kut­ta­mi­nen on kal­lis­ta, kun esi­mer­kik­si len­to­li­put ja ma­joi­tuk­set kym­me­nil­le ih­mi­sil­le nie­lai­se­vat eu­ro­ja.

Kau­ha­nen ei ker­ro tark­ko­ja sum­mia, mut­ta hä­nen mu­kaan maa­jouk­ku­een EHT-kier­tu­een bud­jet­ti on usei­ta kym­me­niä tu­han­sia eu­ro­ja ta­pah­tu­maa koh­den.

Vaih­to­maa­ot­te­lut ovat ke­rän­neet hy­vin ylei­söä Suo­mes­sa, mut­ta ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen­kin mak­saa. Yh­den ot­te­lun jär­jes­tä­mi­nen Suo­mes­sa ei ole jär­ke­vää. Li­säk­si jouk­ku­een lii­kut­ta­mi­nen Suo­men kaut­ta li­säi­si kus­tan­nuk­sia ja kuor­mi­tus­ta.

Kau­ha­sen mu­kaan EHT-kier­tu­een vaih­to­maa­ot­te­lut ei­vät ole lii­tol­le ta­lou­del­li­ses­ti mer­kit­tä­viä.

– Olem­me käy­neet EHT-mai­den kans­sa kes­kus­te­lu­ja kier­tu­een jär­jes­tä­mis­mal­lis­ta ja pää­dyim­me nyt yh­des­sä maa­jouk­ku­een joh­don, Sveit­sin ja Ruot­sin kans­sa ko­kei­le­maan täl­lais­ta rat­kai­sua.

Nyt näh­ty rat­kai­su voi ol­la vii­te tu­le­vai­suu­des­ta, kun Ruot­sin, Suo­men, Sveit­sin ja Tshe­kin jää­kiek­ko­lii­tot ke­hit­tä­vät EHT-kier­tu­et­ta.

– On kes­kus­tel­tu, et­tä mat­kus­ta­mi­nen on ra­sit­ta­vaa. Var­sin­kin vie­rai­le­val­le jouk­ku­eel­le eli täs­sä ta­pauk­ses­sa Sveit­sil­le, jol­le oli­si tul­lut len­to Suo­meen ja sit­ten yh­den pe­lin jäl­keen Ruot­siin, Kau­ha­nen sa­noi.

– Olem­me kes­kus­tel­leet sii­tä, mi­ten mat­kus­ta­mis­ta saa­daan jär­ke­vöi­tet­tyä. Pu­hu­taan myös vas­tuul­li­suu­des­ta ja il­mas­ton­muu­tok­sen eh­käi­sys­tä. Ha­em­me vaih­to­eh­toi­sia ta­po­ja jär­jes­tää ta­pah­tu­mia.

Ke­vään MM-lei­ri­tyk­sen yh­tey­des­sä Lei­jo­nat on kier­tä­nyt Suo­mea laa­jas­ti ja vie­nyt maa­ot­te­lui­ta paik­ka­kun­nil­le, joil­la EHT-ot­te­lui­ta, MM-ot­te­luis­ta pu­hu­mat­ta­kaan, ei ole näh­ty.

Ta­lou­del­li­sen voi­ton ta­voit­te­lun si­jaan ot­te­lut ovat enem­män lii­ton pe­laa­ja­ke­hi­tys- ja alu­e­työ­tä.

– Maa­ot­te­lut ovat kes­kei­nen osa pe­laa­ja­ke­hi­tys­tä ja maa­jouk­ku­een pe­laa­jien kar­toit­ta­mis­ta ar­vo­ki­so­ja var­ten kai­kil­la ta­soil­la, Kau­ha­nen muis­tut­ti.

– Läh­tö­koh­tai­ses­ti ko­ti­maas­sa pe­la­tut maa­ot­te­lut, mu­kaan lu­kien muut ar­vo­ki­sat kuin mies­ten, ei­vät ole lii­tol­le ta­lou­del­li­ses­ti mer­kit­tä­viä. Py­rim­me vie­mään maa­ot­te­lu­ja eri puo­lil­le Suo­mea, jot­ta mah­dol­li­sim­man mo­nel­la suo­ma­lai­sel­la on mah­dol­li­suus näh­dä eri lei­jo­na­jouk­ku­eet li­ve­nä.