San­na Ni­ku­la / STT

Jul­ki­sen hal­lin­non vi­ras­tois­sa ja mi­nis­te­ri­öis­sä on näil­lä nä­ky­min edes­sä laa­jat yt-neu­vot­te­lut. Hal­li­tus­läh­teis­tä ar­vi­oi­daan, et­tä en­si vuon­na Suo­mes­sa ir­ti­sa­no­taan tu­han­sia vir­ka­mie­hiä teh­tä­vis­tään. Osa mi­nis­te­ri­öis­tä ja vi­ras­tois­ta voi jou­tua tur­vau­tu­maan lo­mau­tuk­siin jo tänä vuon­na.

Taus­tal­la on hal­li­tuk­sen sääs­tö­kuu­ri, joka osuu poik­keuk­sel­li­sen voi­mak­kaas­ti myös jul­ki­seen hal­lin­toon. Yh­teen­sä hal­li­tu­soh­jel­mas­sa jo pää­te­tyn 250 mil­joo­nan eu­ron kans­sa hal­lin­nos­ta on tar­koi­tus sääs­tää 400 mil­joo­naa eu­roa kau­den ai­ka­na.

Erään hal­li­tus­läh­teen mu­kaan val­ti­on työn­te­ki­jöi­den mää­rä on kas­va­nut 8 000:lla kym­me­nen vii­me vuo­den ai­ka­na. Vain osa se­lit­tyy Puo­lus­tus­voi­mien, suo­je­lu­po­lii­sin (supo), po­lii­sin ja ra­jan vi­ra­no­mais­ten mää­rän kas­vul­la. Hä­nen mie­les­tään on nu­rin­ku­ris­ta, et­tä val­ti­on­hal­lin­to imee työ­voi­maa it­sel­leen, kun maas­sa on kroo­ni­nen työ­voi­ma­pu­la ja yri­tyk­sil­lä vai­kea löy­tää osaa­jia.

Lain­sää­dän­nön ar­vi­oin­ti­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Lei­la Kos­ti­ai­nen us­koo, et­tä jos ir­ti­sa­no­mi­siin men­nään, voi se ai­na­kin vä­lil­li­ses­ti vai­kut­taa myös lain­val­mis­te­lun ta­soon. Mi­nis­te­ri­öi­den lain­val­mis­te­li­jat käyt­tä­vät val­ti­on eri vi­ras­to­jen asi­an­tun­te­mus­ta, vaik­ka suo­raan mi­nis­te­ri­öi­hin ei ir­ti­sa­no­mi­sia koh­den­net­tai­si­kaan.

Lain­sää­dän­nön ar­vi­oin­ti­neu­vos­to on jo pi­dem­pään näh­nyt lain­val­mis­te­lus­sa puut­tei­ta ja ar­vi­oi­nut nii­den joh­tu­van esi­mer­kik­si kii­rees­tä. Kos­ti­ai­nen kat­soo­kin, et­tä hal­li­tuk­sen tu­li­si eh­kä kar­sia myös uu­dis­tus­ten mää­rää, jos re­surs­se­ja ai­o­taan vä­hen­tää.

– Täy­tyy ym­mär­tää, et­tä tu­los­ta tu­lee vä­hem­män, jos mi­nis­te­ri­öis­tä lo­mau­te­taan tai ir­ti­sa­no­taan vä­keä. Mi­nul­la on sel­lai­nen kä­si­tys, et­tä ei vir­ka­hen­ki­lös­tö ole peu­ka­loi­taan pyö­ri­tel­lyt, kyl­lä heil­lä on ol­lut kä­det täyn­nä töi­tä koko ajan, Kos­ti­ai­nen sa­noo STT:lle.

Kos­ti­ai­sen ar­vi­on mu­kaan täl­lä hal­li­tus­kau­del­la on ol­lut vä­hän eri­lai­nen kii­re kuin mi­hin ar­vi­oin­ti­neu­vos­to on ai­kai­sem­min puut­tu­nut.

– Nyt on po­liit­ti­nen kii­re eli on ha­lut­tu teh­dä erit­täin no­pe­as­sa tah­dis­sa iso­ja uu­dis­tuk­sia hal­li­tus­kau­den al­ku­vai­hees­sa.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ra (ps.) ker­toi hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa tiis­tai­na, et­tä si­säi­seen ja ul­koi­seen tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä mi­nis­te­ri­öis­sä eli oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­sä, si­sä­mi­nis­te­ri­ös­sä ja puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ös­sä vaa­dit­ta­vat sääs­töt ovat pie­nem­piä kuin muil­la hal­lin­no­na­loil­la. Nii­den tu­lee sääs­tää 0,81 pro­sent­tia ja mui­den hal­lin­no­na­lo­jen 3,58 pro­sent­tia me­nois­taan.

– Tiet­ty­jä am­mat­ti­ni­mik­kei­tä on jä­tet­ty sääs­tö­jen ul­ko­puo­lel­le, kos­ka si­säis­tä ja ul­kois­ta tur­val­li­suut­ta ha­lu­taan taa­ta näi­nä ai­koi­na. Sääs­tö­jä ei koh­dis­te­ta am­mat­ti­so­ti­lai­siin, po­lii­sei­hin, ra­ja­var­ti­joi­hin, tuo­ma­rei­hin, syyt­tä­jiin ja van­gin­var­ti­joi­hin, Pur­ra ker­toi.

Mi­nis­te­ri­öt val­mis­te­le­vat it­se, mi­ten leik­kauk­set koh­den­ne­taan. Hal­li­tus seu­raa val­mis­te­lun edis­ty­mis­tä.

Yh­teis­kun­ta-alan kor­ke­a­kou­lu­tet­tu­jen toi­min­nan­joh­ta­ja Simo Pöy­hö­nen ar­vi­oi myös tuo­reel­taan leik­kau­sai­kei­den tar­koit­ta­van sitä, et­tä joi­ta­kin vas­tui­ta tai teh­tä­viä kar­si­taan val­ti­on­hal­lin­nos­sa.

– Val­ti­on bud­je­tis­sa val­ti­on­hal­lin­non li­sä­leik­kaus on pie­ni ko­ko­nai­suus, jol­la ta­lout­ta ei pe­las­te­ta. Kui­ten­kin laa­duk­kaal­le lain­val­mis­te­lul­le ja lu­kuis­ten yka­lais­ten työ­o­loi­hin leik­kauk­set tar­koit­ta­vat huo­mat­ta­via hei­ken­nyk­siä. Val­ti­on­hal­lin­nol­la suu­ri työ­kuor­ma ja päi­vit­täi­nen kii­re ra­sit­ta­vat jo ny­kyis­tä hen­ki­lös­töä, Pöy­hö­nen kri­ti­soi ke­hys­rii­hen jäl­keen tie­dot­tees­sa.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön ti­las­ton mu­kaan val­ti­ol­la työs­ken­te­li vuon­na 2022 noin 80 000 hen­ki­löä. Noin 40 pro­sent­tia työs­ken­te­lee tur­val­li­suus­sek­to­ril­la eli Puo­lus­tus­voi­mis­sa, ra­ja­val­von­ta­teh­tä­vis­sä tai po­lii­sei­na.