Lou­nais-Suo­men po­lii­si on tors­tai­na va­paut­ta­nut van­git­tu­na ol­leen hen­ki­lön, jota epäil­lään Po­ris­sa tou­ko­kuun lo­pus­sa ta­pah­tu­nees­ta lap­si­kaap­pauk­ses­ta sekä tör­ke­äs­tä va­pau­den­riis­tos­ta.

Va­pau­tet­tu hen­ki­lö on ol­lut van­git­tu­na lap­si­kaap­pauk­ses­ta ja tör­ke­äs­tä va­pau­den­riis­tos­ta epäil­ty­nä 1. ke­sä­kuu­ta al­ka­en. Po­lii­si kat­soo, et­tä van­git­se­mi­sen jat­ka­mi­sel­le ei enää ol­lut edel­ly­tyk­siä.

Myös toi­nen epäil­ty, Po­ris­sa 2. ke­sä­kuu­ta läh­tien van­git­tu­na ol­lut hen­ki­lö tul­laan va­paut­ta­maan lä­hi­ai­koi­na.

Po­lii­sil­la on alus­ta­va kä­si­tys teon mo­tii­vis­ta ja epäil­ty­jen osal­li­suu­des­ta. Asi­an esi­tut­kin­ta on vie­lä kes­ken, sil­lä po­lii­si ei ole vie­lä pääs­syt kuu­lus­te­le­maan ul­ko­mail­la kiin­ni­o­tet­tua pää­e­päil­tyä.

Lue li­sää: Po­lii­si epäi­lee: Lap­si kaa­pat­tiin Po­ris­sa ja vie­tiin ul­ko­mail­le

Lue li­sää: Po­rin lap­si­kaap­pauk­ses­ta epäil­ty mies ja alai­käi­nen lap­si löy­ty­neet ul­ko­mail­ta, ker­too po­lii­si