Pau­lii­na Vil­pak­ka

Sa­ta­kun­nan ja La­pin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lut aloit­ta­vat en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­tik­ko­jen kou­lut­ta­mi­sen. Sam­kis­sa kou­lu­tus on hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gi­an Yamk-opin­to­jen suun­tau­tu­mis­vaih­to­eh­to. Opin­not al­ka­vat en­si syk­sy­nä ja en­sim­mäi­set opis­ke­li­jat val­mis­tu­vat näil­lä nä­ky­min vuon­na 2023.

Sai­raa­la­fyy­sik­ko Anu Holm on käy­nyt hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­ti­kon pi­lot­ti­kou­lu­tuk­sen vuon­na 2017. Holm on työs­ken­nel­lyt myös Sote:n ra­ken­neu­u­dis­tus­hank­kees­sa tie­dol­la joh­ta­mi­sen osa­hank­keen koor­di­naat­to­ri­na. Li­säk­si hän on ve­tä­nyt myös Sam­kil­la jo use­am­man vuo­den ajan hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­tie­don hyö­dyn­tä­mi­seen liit­ty­viä tut­ki­mus­ryh­miä.

– Hy­vin­voin­ti­a­na­ly­tiik­ka on ker­ty­vän tie­don hyö­dyn­tä­mis­tä ih­mi­sen hy­vin­voin­tia edis­tä­väs­sä tar­koi­tuk­ses­sa, Holm sa­noit­taa.

Hän ker­too esi­mer­kin:

– Jär­jes­tel­mä voi an­taa ra­port­te­ja sii­tä, pal­jon­ko päi­vys­tyk­ses­sä käy po­ti­lai­ta. Hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­ti­kol­le pel­kät kä­vi­jä­mää­rät ei­vät rii­tä, vaan hän pu­reu­tuu vie­lä vä­hän sy­vem­mäl­le et­sien syi­tä ja seu­rauk­sia. Hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­tik­ko voi poh­tia esi­mer­kik­si, mik­si joku tiet­ty hen­ki­lö on pää­ty­nyt päi­vys­tyk­seen, min­ne hän sii­tä jat­kaa mat­kaan­sa ja mitä hä­nel­le ta­pah­tuu sen jäl­keen.

– Hy­vin­voin­ti­a­na­ly­tii­kas­sa myös mah­dol­li­ses­ti yh­dis­te­tään tie­to­ja mo­nis­ta jär­jes­tel­mis­tä, ja poh­di­taan, voi­tai­siin­ko saa­da li­sä­tie­toa vie­lä jos­tain muu­al­ta.

Holm tii­vis­tää, et­tä hy­vin­voin­ti­a­na­ly­tii­kan teh­tä­vä ja ta­voi­te on jär­ke­vöit­tää ja te­hos­taa ter­vey­den­huol­toa asi­ak­kaan nä­kö­kul­mas­ta.

– Py­ri­tään tun­nis­ta­maan niin sa­not­tu huk­ka­työ, et­tä osa­taan suun­na­ta re­surs­sit oi­kein. Ana­ly­tii­kan avul­la voi­daan myös va­rau­tua muu­tok­siin. Kun esi­mer­kik­si väki ikään­tyy tai tie­tyt sai­rau­det al­ka­vat li­sään­tyä, sitä pys­ty­tään en­na­koi­maan ja ryh­ty­mään ajois­sa toi­men­pi­tei­siin.

Hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­ti­kon kou­lu­tus on hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­sen al­la ajan­koh­tai­nen. Uu­si, vii­me ke­sä­nä voi­maan tul­lut sote-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­la­ki vel­voit­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ke­rää­mään ter­veys­tie­toa ja hyö­dyn­tä­mään sitä. Uu­den lain mu­kaan ke­rät­tyä tie­toa on käy­tet­tä­vä toi­min­nan, tuo­tan­non ja ta­lou­den oh­jauk­ses­sa sekä joh­ta­mi­sen ja pää­tök­sen­te­on tu­ke­na.

Sa­ta­sai­raa­las­sa työs­ken­te­lee jo hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­tik­ko, joka te­kee työ­tään täy­si­päi­väi­ses­ti. Hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­sen al­la tie­dol­la joh­ta­mi­sen osaa­jil­le on Hol­min sa­no­jen mu­kaan huu­ta­va tar­ve. Hän us­koo, et­tä tu­le­vai­suu­den so­te­or­ga­ni­saa­ti­ois­sa tul­laan tar­vit­se­maan yhä enem­män ko­ko­päi­väi­siä hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­ti­koi­ta. Työ­tä ei voi teh­dä toi­sel­la kä­del­lä tai muun työn ohes­sa.

Holm ko­ros­taa, et­tä hy­vin­voin­ti­a­na­ly­tiik­ka on ryh­mä­työ­tä. Työs­sä tar­vi­taan SQL-koo­daa­mi­so­saa­mis­ta eli pe­rin­teis­tä IT-osaa­mis­ta. Mut­ta jot­ta koo­dien mer­ki­tys avau­tui­si, tar­vi­taan myös ter­vey­den­huol­lon pro­ses­sien ym­mär­tä­mis­tä.

– Us­kon, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­sa on tie­to­joh­ta­mi­sen yk­sik­kö­jä, jois­sa on eri taus­tai­sia ih­mi­siä.

Myös Sam­kil­la al­ka­vaan hy­vin­voin­ti­a­na­lyy­ti­kon kou­lu­tuk­seen hy­väk­sy­tään mui­ta­kin, kuin vain sote-alan ih­mi­siä. Opin­not tar­jo­a­vat uu­sia ura­mah­dol­li­suuk­sia myös esi­mer­kik­si in­si­nöö­ri­taus­tai­sel­le hen­ki­löl­le tai lii­ke­ta­lou­den osaa­jal­le.

– Omien ke­hit­tä­mis­teh­tä­vien ja har­joi­tus­töi­den avul­la omaa osaa­mis­ta sy­ven­ne­tään sii­hen, mikä on oma vah­vuus, Holm sa­noo.

Hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gi­an tut­ki­ja­y­li­o­pet­ta­ja Sari Me­ri­lam­pi ku­vaa hy­vin­voin­ti­a­na­ly­tii­kan kou­lu­tuk­sen ole­van mo­ni­a­lais­ta vuo­ro­pu­he­lua. So­te­a­lan ih­mi­set saa­vat ym­mär­rys­tä tek­no­lo­gi­an mah­dol­li­suuk­sis­ta ja in­si­nöö­rit puo­les­taan tie­toa sii­tä, mi­hin tek­no­lo­gi­aa so­te­a­lal­la tar­vi­taan.

Me­ri­lam­pi ker­too, et­tä Sam­kin Hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gi­an Yamk kou­lu­tus täyt­ti juu­ri 20 vuot­ta. Sen kun­ni­ak­si kou­lu­tus­ta uu­dis­tet­tiin kah­del­la uu­del­la suun­tau­tu­mis­vaih­to­eh­dol­la. Niis­tä toi­nen kes­kit­tyy hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gi­an ke­hit­tä­mi­seen ja toi­nen hy­vin­voin­ti­a­na­ly­tiik­kaan.

– Yamk-tut­kin­to tar­jo­aa pal­jon muu­ta­kin hyö­dyl­lis­tä si­säl­töä liit­ty­en joh­ta­mi­seen, esi­mies­työ­hön, ke­hit­tä­mis- ja tut­ki­mus­me­ne­tel­miin ja niin edel­leen. Kou­lu­tus an­taa eväs­tys­tä sii­hen, et­tä opis­ke­li­ja ky­ke­nee työs­sään ole­maan osa hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gi­an ke­hit­tä­mis­tä.

Haku hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gi­an Yamk-kou­lu­tuk­seen koit­taa 16.- 31.3.2022. Opin­not ovat mo­ni­muo­to-opin­to­ja.