Vuo­jo­en Kar­ta­no ym­pä­ris­töi­neen heh­kuu ja lois­taa lo­ka­kui­ses­sa il­las­sa me­di­a­tai­teen täyt­tä­es­sä kar­ta­non jul­ki­si­vun lau­an­tai­na 14.10.2023 klo 18–21, kun Map­si­on me­di­a­tai­de­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Vuo­jo­en Kar­ta­nol­la jo toi­sen ker­ran.

Vuo­jo­en Kar­ta­non ym­pä­ris­tös­sä on lap­sil­le ja per­heil­le mu­ka­vaa oh­jel­maa heti klo 18 al­ka­en. Sa­ta­sir­kuk­sen tu­li­sir­kus­ryh­mä Ou­Poin tu­li­sir­ku­se­si­tyk­set näh­dään klo 18.30 sekä 19 itäi­sen flyy­ge­lin nur­mi­a­lu­eel­la. Lap­sil­le on seik­kail­ta­vis­sa ta­pah­tu­man ajan Oran­ge­ri­an ym­pä­ris­tös­sä ais­ti­va­lo­pol­ku. Kä­vi­jät voi­vat ha­kea ta­pah­tu­man in­fo­pis­teel­tä haus­ko­ja va­lo­tik­ku­ja tun­nel­maa luo­maan.

Kan­sain­vä­li­sen vi­de­o­map­paus­kil­pai­lun kil­pai­lu­te­ok­set hei­jas­te­taan Vuo­jo­en Kar­ta­non jul­ki­si­vuun klo 19.30–20.45. Vuo­jo­en Kar­ta­non Va­lo­kah­vi­la Oran­ge­ri­al­la pal­ve­lee koko ta­pah­tu­man ajan.

Me­di­a­tai­de­ta­pah­tu­ma Map­si­on luo Eu­ra­jo­el­la uu­den­tyyp­pis­tä ta­pah­tu­ma­ko­ko­nai­suut­ta, jos­sa yh­den il­lan ai­ka­na on mah­dol­li­suus ihas­tel­la usei­ta kan­sain­vä­li­siä vi­de­o­tai­de­te­ok­sia sekä tu­tus­tua kar­ta­non ym­pä­ris­töön uu­des­sa va­los­sa tai­teen eri muo­to­jen täy­den­tä­es­sä mai­se­maa pi­me­ne­väs­sä il­las­sa.

Kilpailua voi seurata myös Eurajoen kunnan YouTube-kanavalta. Kuva on järjestäjän.

Kilpailua voi seurata myös Eurajoen kunnan YouTube-kanavalta. Kuva on järjestäjän.

Map­si­on on Suo­men en­sim­mäi­nen ja ai­nut vi­de­o­map­paus­kil­pai­lu, jos­sa osal­lis­tu­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa luo­vat yk­si­tyis­koh­tai­sia vi­de­o­to­teu­tuk­sia kar­ta­non pää­ra­ken­nuk­sen toi­mies­sa me­di­a­tai­de­te­os­ten näyt­tä­mö­nä. Sor­tu­via sei­niä, yl­lä­tyk­siä ik­ku­nois­sa? Tu­li­pal­lo­ja ja rä­jäh­dyk­siä, vai ka­to­aa­ko ra­ken­nus het­kit­täin vaik­ka­pa ve­den al­le? Jää näh­tä­väk­si min­kä­lai­sia elä­myk­siä kil­pai­lu­te­ok­set tar­jo­a­vat täl­lä ker­taa.

Kil­pai­lu­te­ok­sia on saa­pu­nut use­as­ta eri maas­ta, Ar­gen­tii­nas­ta, Bra­si­li­as­ta, In­do­ne­si­as­ta, Ita­li­as­ta, Iso-Bri­tan­ni­as­ta, Ja­pa­nis­ta, Krei­kas­ta, Pe­rus­ta, Puo­las­ta, Rans­kas­ta, Sak­sas­ta, Suo­mes­ta, Thai­maas­ta, USA:sta ja Viet­na­mis­ta.

Kar­ta­non kuu­si­ku­jal­la on esil­lä Niko Ti­ai­sen In­ver­sio-va­loins­tal­laa­tio. Kar­ta­non Va­lo­kah­vi­las­sa Oran­ge­ri­al­la eli kas­vi­huo­neel­la on esil­lä Rii­na Ar­ve­lan tai­det­ta.

Vuo­jo­en Kar­ta­non Gal­le­ria Gy­lic­his­sä on esil­lä Lu­vi­an yh­te­näis­kou­lun op­pi­lai­den me­di­a­tai­det­ta. Tai­det­ta on syn­ty­nyt me­di­a­tai­tei­li­ja Niko Ti­ai­sen Lu­vi­an yh­te­näis­kou­lun op­pi­lail­le pi­tä­män työ­pa­jan jäl­keen Lu­vi­an yh­te­näis­kou­lun opet­ta­jan Mart­ti Paa­vi­lai­sen oh­jauk­ses­sa.

Tuo­ma­ris­to jul­kis­taa vi­de­o­map­paus­kil­pai­lun voit­ta­jan klo 21, jol­loin myös näh­dään voit­ta­jat eli kol­me pa­ras­ta te­os­ta uu­del­leen. Tä­män jäl­keen ta­pah­tu­ma päät­tyy. Vi­de­o­map­paus­kil­pai­lun te­ok­set strii­ma­taan li­ve­nä Eu­ra­jo­en kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la, jos­ta kil­pai­lua voi myös seu­ra­ta.

Ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­vien tu­lee huo­mi­oi­da poik­keus­jär­jes­te­lyt saa­pu­mi­sen suh­teen. Vuo­jo­en Kar­ta­nol­le ei voi saa­pua omal­la au­tol­la, ja ta­pah­tu­maan on jär­jes­tet­ty mak­su­ton nons­top lin­ja-au­to­kul­je­tus Eu­ra­jo­en kes­kus­tas­ta en­ti­sel­tä Iso-Ju­hal­ta (Kirk­ko­tie 15) sekä Lin­na­maan kou­lul­ta (Lin­na­maan­tie 626), jois­ta löy­tyy au­toil­le pai­koi­tus­ti­laa. Kul­je­tuk­sen al­ka­vat klo 17.30 ja kes­tä­vät koko ta­pah­tu­man ajan. Vuo­jo­en Kar­ta­non park­ki­pai­kat ovat ko­ko­naan pois­sa käy­tös­tä Kar­ta­non alu­eel­la käyn­nis­sä ole­vien sil­ta- sekä läm­pö­lai­tos­re­mon­tin vuok­si.

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vät Niko Ti­ai­nen, Mik­ko Ki­vi­har­ju, Eu­ra­jo­en kun­nan kult­tuu­ri­pal­ve­lut ja Vuo­jo­en Kar­ta­no.

Lue myös jut­tu vii­me vuo­den ta­pah­tu­mas­ta:

Map­si­on he­rät­tää Vuo­jo­en kar­ta­non jul­ki­si­vun eloon – se on myös Suo­men en­sim­mäi­nen kan­sain­vä­li­nen vi­de­o­map­paus­kil­pai­lu