Kal­le Kin­nu­nen / STT

Na­pa­pii­rin san­ka­rit -elo­ku­vat oli­vat vii­me vuo­si­kym­me­nel­lä Suo­men suo­si­tuim­pia ko­me­di­oi­ta. Nel­jäs osa saa­puu en­si-il­taan vii­den vuo­den tau­on jäl­keen. Se ei ole kum­mal­lis­ta, sil­lä myös en­sim­mäi­sen, Dome Ka­ru­kos­ken oh­jaa­man Na­pa­pii­rin san­ka­rien (2010) ja Tep­po Ai­rak­si­sen kak­ko­sen vä­lil­lä hu­rah­ti vii­si vuot­ta.

–  En­sim­mäi­nen idea oli enem­män­kin näky: kol­me lap­pi­lais­ta äi­jää ajaa kes­kel­lä täy­del­lis­tä pi­meyt­tä Hum­me­ril­la et­si­mäs­sä to­fua, kä­si­kir­joit­ta­ja Pek­ko Pe­so­nen ku­vai­lee ins­pi­raa­ti­on syn­tyä nel­jän­teen Na­pik­seen, ku­ten te­ki­jät Na­pa­pii­rin san­ka­rei­ta kut­su­vat.

Jat­ko-osien suu­ri haas­te on Pe­so­sen mu­kaan kek­siä kun­kin elo­ku­van oma hen­ki. Jos ol­laan jo ne­lo­so­sas­sa, se ei ole help­poa.

–  Scifi-dys­to­pia on kär­jis­tä­en sa­not­tu, mut­ta täs­sä­hän myös näh­dään maa­pal­loa kir­jai­mel­li­ses­ti sen ul­ko­puo­lel­ta, Pe­so­nen ku­vai­lee.

Jos en­sim­mäi­sis­sä Na­pik­sis­sa isot tee­mat oli­vat so­si­aa­li­ses­ti yh­teis­kun­nal­li­sia, on nyt mu­ka­na ajan­koh­tai­sia ym­pä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­den sekä sii­hen liit­ty­vän po­see­raa­mi­sen ky­sy­myk­siä. Mus­ta­val­koi­ses­ti ei tee­mo­ja kat­so­ta, ja huu­mo­rin ir­ti­o­tot saa­vat Na­pis-tyy­liin ol­la myös kan­sa­no­mai­sia.

Na­pik­set hen­ki­löi­ty­vät ku­lis­sien ta­ka­na kä­si­kir­joit­ta­jaan, joka on py­sy­nyt sa­ma­na. Nyt Pe­so­sen haas­tei­siin kuu­lui pää­san­ka­rin vaih­tu­mi­nen. Jus­si Va­ta­sen roo­li­hah­mon Jan­nen ker­ro­taan kuol­leen on­net­to­muu­des­sa nel­jä vuot­ta ai­em­min.

Kes­kei­sin hen­ki­lö on nyt Paa­vo, jota näyt­te­lee Heik­ki Ran­ta. Jas­per Pääk­kö­nen jäi si­vuun jo yk­kö­so­san jäl­keen. Kak­ko­ses­sa ja kol­mo­ses­sa näy­tel­lyt­tä Sant­tu Kar­vos­ta­kaan ei näh­dä.

En­sim­mäi­ses­tä elo­ku­vas­ta as­ti mu­ka­na ol­leis­ta jat­ka­vat Pa­me­la Tola Ina­ri­na ja Timo La­vi­kai­nen Räi­hä­se­nä. Kak­ko­so­sas­sa esi­tel­ty Pik­ku-Mik­ko pii­rit­tää Ina­ria edel­leen Kari Ke­to­sen näyt­te­le­mä­nä.

Var­si­nai­sen san­ka­ri­kol­mi­kon täy­den­tää huo­no­jen elä­män­ta­po­jen­sa vuok­si ter­vey­son­gel­mis­ta kär­si­vä Hum­mer-mies Turo, jota näyt­te­lee Mik­ko Töys­sy.

–  Ei tie­ten­kään ole help­po kir­joit­taa Jan­nen ti­lal­le uut­ta, yh­tä kiin­nos­ta­vaa hah­moa, Pe­so­nen sa­noo.

–  Ajat­te­lin, et­tä jos täs­tä mi­ten­kään sel­vi­än, tar­jo­an it­sel­le­ni kal­jan. Nyt sen kal­jan on voi­nut hel­pot­tu­nee­na naut­tia.

En­sim­mäi­ses­sä osas­sa Jan­ne ja Ina­ri oli­vat ol­leet jo pit­kään yh­des­sä. Kyse oli siis jo kät­te­lys­sä van­han pa­ri­suh­teen krii­sis­tä.

–  Ta­ju­sin, et­tä täs­tä­hän tu­lee ro­mant­ti­nen ko­me­dia, Pe­so­nen ker­too nel­jän­nes­tä osas­ta.

–  Uu­den pa­ri­suh­teen mah­dol­li­suus toi uut­ta vir­taa ta­ri­naan.

Kul­la­kin elo­ku­val­la on eri oh­jaa­ja. Kol­mo­sen oh­ja­si Tii­na Lymi, nyt pui­kois­sa on Juha Wuo­li­jo­ki, joka oh­ja­si myös Pe­so­sen kans­sa kä­si­kir­joit­ta­man­sa Gour­met Clu­bin (2004).

–  Se oli on­nis­tu­nut elo­ku­va, ja meil­lä on sa­man­lai­nen huu­mo­rin­ta­ju, Pe­so­nen sa­noo.

–  Olin pit­kään toi­vo­nut, et­tä Wuo­li­jo­ki pää­si­si taas te­ke­mään ko­me­di­aa.

Pe­so­nen on pro­fi­loi­tu­nut ni­me­no­maan ko­me­di­oi­den te­ki­jäk­si. Pa­rai­kaa val­ko­kan­kail­la on myös hä­nen kir­joit­ta­man­sa ja Alek­si De­li­kou­ra­sin oh­jaa­ma Punt­ti­ko­me­dia, joka si­joit­tuu fit­ness-ur­hei­lun ja ke­hon­ra­ken­nuk­sen maa­il­moi­hin.

Par­haan kä­si­kir­joi­tuk­sen Jus­sil­la Pe­so­nen on pal­kit­tu Na­pa­pii­rin san­ka­reis­ta sekä to­si­poh­jai­ses­ta ja tril­le­rik­si luo­ki­tel­lus­ta Jät­ti­läi­ses­tä (2016), joka kä­sit­te­li Tal­vi­vaa­ran kai­vos­toi­min­taa.

Var­hais­kes­ki­a­jal­le start up -maa­il­man piir­tei­tä si­joit­ta­va Pe­ru­na (2020) ja ke­hon­ra­ken­nus­maa­il­maa vi­nos­ti, mut­ta myös suu­rel­la sy­dä­mel­lä kat­so­va Punt­ti­ko­me­dia ei­vät ole ai­na­kaan ai­van tyy­pil­li­siä suo­ma­lai­sia viih­de-elo­ku­via.

–  Nos­tan tuo­tan­to­yh­tiö Yel­low Fil­min Ol­li Hai­kal­le hat­tua, et­tä hän in­nos­tui näis­tä ai­heis­ta heti, Pe­so­nen sa­noo.

–  Var­maan­kin hän luot­ti, et­tä mi­nul­la on kui­ten­kin po­pu­laa­ri tu­lo­kul­ma.

Mah­dol­li­ses­ta vii­den­nes­tä Na­pa­pii­rin san­ka­reis­ta kä­si­kir­joit­ta­ja Pek­ko Pe­so­nen ei osaa sa­noa mi­tään, mut­ta muis­tut­taa oi­tis, et­tä ei kol­mo­so­san­kaan jäl­keen ha­lun­nut en­nus­taa nel­jät­tä.

–  Toki vä­lil­lä mie­tin, kuin­ka mon­ta Na­pis­ta voin kir­joit­taa. On­ko tämä va­ka­vas­ti otet­ta­van tai­tei­li­jan työ­tä, Pe­so­nen sa­noo nau­rah­ta­en.

–  To­si­a­si­as­sa olen to­del­la yl­peä kai­kis­ta Na­pik­sis­ta. Taso on säi­ly­nyt ko­va­na, ja jo­kai­ses­sa on oma tee­man­sa, jos­ta olen ha­lun­nut jo­tain sa­noa.

Suu­ren ylei­sön pu­hut­te­le­mi­nen ei ole it­ses­tään­sel­vyys. Ener­gi­a­muo­toi­hin ja säh­kön sääs­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä ta­ri­na­e­le­men­teis­tä eh­ti toi­saal­ta tul­la vuo­den ta­kais­ten ku­vaus­ten jäl­keen vain ajan­koh­tai­sem­pia.

–  On mer­kit­tä­vää, et­tä asi­an saa sa­noa val­ta­val­le jou­kol­le ih­mi­siä, Pe­so­nen sa­noo.

–  Pait­si et­tä ko­me­dia voi ta­voit­taa suur­ta ylei­söä, ih­mi­set ovat myös vas­taa­not­ta­vai­sia, kun sa­not­ta­va on täl­lai­ses­sa pa­ke­tis­sa.