San­na Jääs­ke­läi­nen

Lin­ja-au­tot kieh­to­vat mo­nia. Nii­den pa­riin pää­see esi­mer­kik­si vuon­na 1978 pe­rus­te­tun Suo­men lin­ja-au­to­his­to­ri­al­li­sen seu­ran kaut­ta. Ak­tii­vi­sel­la yh­dis­tyk­sel­lä on Sa­ta­kun­nas­sa oma osas­to, jos­sa on lä­hes sata jä­sen­tä – mu­ka­na on myös nai­sia. Alu­e­pääl­lik­kö­nä on vuo­den alus­ta toi­mi­nut po­ri­lai­nen Ju­ha­ni An­na­la.

Seu­ran toi­min­nan kol­me pää­lin­jaa ovat tut­ki­mus- ja jul­kai­su­toi­min­ta, mu­se­oau­to­jen säi­ly­tys­toi­min­ta ja seu­ra­toi­min­ta. An­na­la ker­too, et­tä mu­kaan voi­vat tul­la kaik­ki asi­as­ta kiin­nos­tu­neet. Ko­koon­tu­mi­sia on 4–5 ker­taa vuo­des­sa ja nii­den li­säk­si teh­dään ke­sä­ret­kiä, joil­le läh­de­tään van­hoil­la kul­ku­pe­leil­lä. Seu­ran seu­raa­va ko­koon­tu­mi­nen on 18.3. kel­lo 18 Po­rin nuo­ri­so­ta­lol­la.

– Sin­ne voi tul­la tu­tus­tu­maan, ei tar­vit­se ol­la jä­sen. Oli­si mu­ka­vaa saa­da jouk­koom­me uu­sia jä­se­niä, An­na­la sa­noo.

Lauttakylän auton Volvo vuosimallia 1968 on seuran lippulaiva, joka näkyy usein tapahtumissa. Kuva: Petteri Hurskainen

Lauttakylän auton Volvo vuosimallia 1968 on seuran lippulaiva, joka näkyy usein tapahtumissa. Kuva: Petteri Hurskainen

Suo­men lin­ja-au­to­his­to­ri­al­li­sel­la seu­ral­la on yli 40 mu­se­o­lin­ja-au­toa. Osa niis­tä on saa­tu lah­joi­tuk­si­na, osa on it­se han­kit­tu. Mu­se­oau­to­jen säi­ly­tys toi­min­ta­kun­toi­si­na on­kin seu­ran toi­min­nan ydin­tä. Seu­ral­la on myös oma jä­sen­leh­ti Het­ku, joka tar­joi­lee pal­jon tie­toa ja ku­via lin­ja-au­tois­ta.

Ju­ha­ni An­na­la seu­ra­si alu­e­pääl­lik­kö­nä pit­kään toi­mi­nut­ta Ant­ti Koi­vis­toa. Mie­het ovat hyvä esi­merk­ki sii­tä, mi­ten lin­ja-au­tot voi­vat kiin­nos­taa eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tu­le­via. An­na­la on pit­kän lin­jan kul­jet­ta­ja: hän ajoi ai­koi­naan pit­kään Sa­ta­kun­nan Lii­ken­teen Tur­ku–Vaa­sa-pi­ka­vuo­roa. Ny­ky­ään­kin mies läh­tee kus­kik­si, kun lii­ken­nöit­si­jät pyy­tä­vät. Kul­jet­ta­jis­ta on tänä päi­vä­nä pu­laa, jo­ten paik­kaa­jia tar­vi­taan.

Vanhojen linja-autojen korit saatettiin rakentaa puusta. Monilla liikennöitsijöillä oli koripaja. Kuva: Petteri Hurskainen

Vanhojen linja-autojen korit saatettiin rakentaa puusta. Monilla liikennöitsijöillä oli koripaja. Kuva: Petteri Hurskainen

Ant­ti Koi­vis­to teki työ­u­ran­sa Län­si-Po­rin kirk­ko­her­ra­na. Lin­ja-au­tot ovat kieh­to­neet hän­tä la­ses­ta as­ti. Suo­men lin­ja-au­to­his­to­ri­al­li­seen seu­raan hän liit­tyi vuon­na 2006 ja toi­mi Sa­ta­kun­nan alu­e­pääl­lik­kö­nä vuo­des­ta 2010.

– Tun­ne­si­de lin­ja-au­toi­hin syn­tyi lap­se­na, kun mat­kus­tim­me mum­mo­laan Ko­ke­mä­el­le. Seu­ran toi­min­ta on an­ta­nut mu­ka­vaa si­säl­töä ja so­si­aa­lis­ta il­ma­pii­riä, kun sa­man kiin­nos­tuk­sen omaa­va jouk­ko ko­koon­tuu. Koko ajan olen op­pi­nut li­sää, hän sa­noo.

– Ja on­han hyvä, et­tä kun osas­ton väki on lii­ken­tees­sä, heil­lä on pap­pi ulot­tu­vil­la, hän hy­myi­lee.

Sih­tee­ri Pet­te­ri Hurs­kai­nen te­kee päi­vä­töi­tä Sa­ta­kun­nan Lii­ken­teen lii­ken­ne­pääl­lik­kö­nä, mut­ta bus­sit ja muut­kin van­hat au­tot kieh­to­vat va­paa-ai­ka­na­kin.

– Bus­sien kans­sa on mie­len­kiin­tois­ta ajel­la ja tou­hu­ta. Tämä on hy­vää vas­ta­pai­noa toi­mis­to­työl­le, hän sa­noo.

Seu­ran ret­kil­lä Hurs­kai­nen on­kin usein kul­jet­ta­ja­na.

Linja-autossa on edelleen tunnelmaa. Liikennöinti on toki muuttunut paljon, enää ei esimerkiksi ole rahastajia tai autoemäntiä. Kuva: Petteri Hurskainen

Linja-autossa on edelleen tunnelmaa. Liikennöinti on toki muuttunut paljon, enää ei esimerkiksi ole rahastajia tai autoemäntiä. Kuva: Petteri Hurskainen

La­vi­as­sa si­jait­see Lin­ja-au­to­mu­seo en­ti­ses­sä Keto-Sep­pä­län ko­ri­teh­taas­sa. Se on Sa­ta­kun­nan osas­tol­le tär­keä paik­ka, jos­sa myös säi­ly­te­tään usei­ta seu­ran lin­ja-au­tois­ta.