Jo­ka­tal­vi­nen Pi­ha­bon­gaus-ta­pah­tu­ma on tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na 28.–29.1. Sil­loin on mah­dol­li­suus tark­kail­la tun­nin ajan lin­tu­ja omal­la pi­hal­la tai muul­la pai­kal­la ja il­moit­taa tie­dot osoit­tee­seen www.pi­ha­bon­gaus.fi. Pi­ha­bon­gauk­sen tu­lok­set ker­to­vat tal­vi­ses­ta lin­nus­tos­tam­me ja sen muu­tok­sis­ta. Jo 18. ker­taa jär­jes­tet­tä­vä Pi­ha­bon­gaus on kan­sa­lais­tie­det­tä par­haim­mil­laan. Se tuot­taa ar­vo­kas­ta lin­tu­tie­toa koko Suo­mes­ta, ja on help­poa ja mu­ka­vaa osal­lis­tu­jil­le.

”Pi­ha­bon­gaus tuot­taa val­ta­van mää­rän lin­tu­tie­toa. Ai­neis­to osoit­taa muun mu­as­sa vi­her­pei­pon ja hö­mö­ti­ai­sen vä­hen­ty­neen sekä pik­ku­var­pu­sen ja mus­ta­ras­taan run­sas­tu­neen”, ker­too Bird­Li­fen suo­je­lu- ja tut­ki­mus­joh­ta­ja Tee­mu Leh­ti­nie­mi.

Vii­me­ai­kais­ten ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la ai­na­kin Ete­lä-Suo­mes­sa on ta­val­lis­ta run­saam­min pu­na­tulk­ku­ja. Vii­kon­lop­pu­na sel­vi­ää, on­ko il­miö val­ta­kun­nal­li­nen. Pi­ha­bon­gauk­sen avul­la saa­daan tark­ka kuva tal­ven lin­tu­ti­lan­tees­ta ja sitä voi­daan ver­ra­ta ai­kai­sim­piin vuo­siin.

Kuka ta­han­sa voi osal­lis­tua Pi­ha­bon­gauk­seen, ei­kä ky­sees­sä ole kil­pai­lu. Lin­tu­la­jien tai yk­si­löi­den mää­räl­lä ei ole mer­ki­tys­tä. Ta­pah­tu­man tar­koi­tuk­se­na on kan­nus­taa ih­mi­siä tark­kai­le­maan ko­ti­pi­han lin­tu­ja ja lä­hi­luon­toa.

Kou­lu­luo­kat ovat voi­neet osal­lis­tua Pi­ha­bon­gauk­seen maa­nan­tais­ta läh­tien.

Vii­me tal­ve­na Pi­ha­bon­gauk­seen osal­lis­tui yli 25.000 ih­mis­tä noin 17.500 pai­kal­la, ja ha­vain­to­ja il­moi­tet­tiin yh­teen­sä lä­hes 800.000 lin­tu­yk­si­lös­tä.

PI­HA­BON­GAUK­SEN OSAL­LIS­TU­MI­SOH­JEET

Pi­ha­bon­gauk­seen voi osal­lis­tua kuka ta­han­sa ja mis­sä ta­han­sa Suo­mes­sa. Pi­ha­bon­gauk­seen ei tar­vit­se erik­seen il­moit­tau­tua.

• Tark­kai­le tun­nin ajan lin­tu­ja omal­la pi­hal­la tai muul­la pai­kal­la joko lau­an­tai­na 28. tai sun­nun­tai­na 29. tam­mi­kuu­ta.

• Tun­nis­ta ha­vait­se­ma­si lin­tu­la­jit.

• Las­ke mon­ta­ko yk­si­löä ku­ta­kin la­jia on enim­mil­lään nä­ky­vis­sä sa­maan ai­kaan (näin väl­tät las­ke­mas­ta sa­mo­ja yk­si­löi­tä mo­neen ker­taan).

• Il­moi­ta tun­nis­ta­ma­si la­jit ja las­ke­ma­si mak­si­mi­mää­rät Bird­Li­fel­le vii­meis­tään per­jan­tai­na 3.2. osoit­tees­sa www.pi­ha­bon­gaus.fi

• Ha­vain­not voi il­moit­taa myös pos­ti­kor­til­la osoit­teel­la Bird­Li­fe Suo­mi, An­nan­ka­tu 29 A 16, 00100 Hel­sin­ki. Pos­ti­kor­tis­sa on ol­ta­va lin­tu­ha­vain­to­jen li­säk­si ha­vain­noit­si­jan ja ha­vain­to­pai­kan osoit­teet, ha­vain­noin­ti­a­jan­koh­ta ja ha­vain­noit­si­joi­den mää­rä.