El­li Pel­to­vir­ta, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, Suo­men met­sä­kes­kus

Py­hä­jär­ven eko­lo­gi­nen tila on tyy­dyt­tä­vä. Alu­een mer­kit­tä­vim­piä ve­sis­tö­kuor­mit­ta­jia ovat maa- ja met­sä­ta­lous, haja-asu­tus ja tur­ve­tuo­tan­to. Suo­men met­sä­kes­kus, Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuut­ti ja Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu ovat läh­te­neet yh­teis­työs­sä Py­hä­jär­ven ym­pä­ris­tö­kun­tien kans­sa käy­tän­nön ve­sien­suo­je­lu­te­koi­hin. Alu­een kun­tien omis­ta­mil­le met­sä­mail­le to­teu­te­taan kes­tä­vää ve­sien­hal­lin­taa edis­tä­viä toi­men­pi­tei­tä vuo­sien 2022–2024 ai­ka­na. Toi­men­pi­teil­lä pa­ran­ne­taan ve­sis­tö­jen ti­laa sekä ke­hi­te­tään met­sä­ta­lou­den ve­sien­hal­lin­taa ja -suo­je­lua. Li­säk­si toi­men­pi­tei­den toi­mi­vuut­ta tut­ki­taan eri­lais­ten mit­taus­ten avul­la. Vauh­tia Py­hä­jär­ven ym­pä­ris­tön met­sä­ta­lou­den ve­sien­suo­je­luun an­taa syk­syl­lä käyn­nis­ty­nyt Ym­pä­ris­tö­kes­tä­vyyt­tä met­sä­ta­lou­den ve­sien­hal­lin­nal­la – Ve­si­Kes­tä­vä- han­ke.

Mitä ve­sis­tö­jen hy­väk­si voi­daan teh­dä?

Met­sä­ta­lou­den ve­sien­hal­lin­taa voi­daan edis­tää muun mu­as­sa peit­tei­sel­lä met­sän­kas­va­tuk­sel­la, met­sit­tä­mi­sil­lä, kak­si­ta­sou­o­mil­la, mo­ni­ta­voit­tei­sil­la kos­tei­koil­la ja eri­lai­sil­la pa­to­rat­kai­suil­la. Peit­tei­ses­sä met­sän­kas­va­tuk­ses­sa teh­dään pie­nauk­ko­ja, kais­ta­le­hak­kui­ta ja poi­min­ta­hak­kui­ta. Näin met­sä py­syy puus­toi­se­na, mut­ta luon­tai­nen tai­met­tu­mi­nen on­nis­tuu ei­kä tar­vi­ta ras­kai­ta maan­muok­kauk­sia tai kun­nos­tu­so­ji­tuk­sia. Puut­to­mien alu­ei­den met­si­tyk­sel­lä ja eri­lai­sil­la pa­to­rat­kai­suil­la voi­daan hil­li­tä kiin­to­ai­ne- ja ra­vin­ne­kuor­mi­tus­ta.

Ai­na ei kui­ten­kaan tar­vit­se teh­dä ras­kai­ta toi­mia, vaan ve­sien­suo­je­lu on­nis­tuu myös pie­nin ja mel­ko yk­sin­ker­tai­sin te­oin. Esi­mer­kik­si hak­kui­ta tai hoi­to­töi­tä suun­ni­tel­ta­es­sa kan­nat­taa huo­mi­oi­da ve­sis­tö­jen ym­pä­ril­le jä­tet­tä­vät suo­ja­kais­tat ja sääs­tö­puu­ryh­mien si­joit­te­lu. Otol­li­nen koh­ta sääs­tö­puu­ryh­mäl­le on esi­mer­kik­si maas­ton kos­tea pai­nan­ne. Sii­nä mo­ni­muo­toi­suus­vai­ku­tuk­set ovat hy­vät ver­rat­ta­es­sa puus­ton ta­lou­del­li­seen tuot­ta­vuu­teen. Apua met­sä­ta­lou­den ve­sis­tö­a­si­oi­hin saa esi­mer­kik­si Met­sä­kes­kuk­ses­ta ja met­sä­a­lan pal­ve­lun­tar­jo­a­jil­ta.

Mitä hank­kees­sa ta­pah­tuu?

Py­hä­jär­ven ym­pä­ris­töön to­teu­tet­ta­vat eri­lai­set ve­sien­suo­je­lu­toi­men­pi­teet toi­mi­vat esi­merk­kei­nä ja kou­lu­tus­koh­tei­na niin met­sä­a­lan am­mat­ti­lai­sil­le kuin met­sä­no­mis­ta­jil­le. Vuo­sien 2023–2024 ai­ka­na jär­jes­te­tään työ­näy­tös­ta­pah­tu­mia, joi­hin kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta. Ta­pah­tu­mien tar­koi­tuk­se­na on opas­taa, vaih­taa aja­tuk­sia sekä an­taa var­muut­ta met­sä­ta­lou­den ve­sien­suo­je­lu­toi­men­pi­tei­den suun­nit­te­lun ja to­teu­tuk­sen tu­ek­si. To­teu­tet­tui­hin toi­men­pi­tei­siin pää­see tu­tus­tu­maan myös säh­köi­sen kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lin avul­la, joka jul­kais­taan vuon­na 2024. Kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lis­sa hyö­dyn­ne­tään paik­ka­tie­toa, ku­via, vi­de­oi­ta ja teks­te­jä.

Yh­teis­työ alu­een kun­tien, met­sä­a­lan am­mat­ti­lais­ten, met­sä­no­mis­ta­jien, nuor­ten ja mui­den ve­sien­suo­je­lus­ta kiin­nos­tu­nei­den kans­sa mah­dol­lis­taa pal­jon nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa. Alu­eel­lis­ta kiin­nos­tus­ta saat­ta­vat he­rät­tää esi­mer­kik­si ve­sien­suo­je­lun tal­koo­työt tai mah­dol­li­set ky­lien vä­li­set haas­te­kam­pan­jat. Ter­ve­tu­loa mu­kaan ta­pah­tu­miin ja tal­koi­siin!

Ve­sien­suo­je­lu­toi­met ja ta­pah­tu­mat mah­dol­lis­taa Ym­pä­ris­tö­kes­tä­vyyt­tä met­sä­ta­lou­den ve­sien­hal­lin­nal­la -han­ke, jota Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ra­hoit­taa ve­sien­suo­je­lun te­hos­ta­mi­soh­jel­mas­ta.