Tui­ja Saa­ri­nen

Ki­tee­läi­nen Ku­ha­ve­ne Oy tuo Län­si-Suo­men Erä­mes­suil­le näy­til­le KUHA 610 -ve­neen­sä. KUHA-sar­jas­sa on vii­si mal­lia, jot­ka on suun­ni­tel­tu ja tes­tat­tu yh­des­sä am­mat­ti­ka­las­ta­jien kans­sa. Yk­si ve­nei­den kes­kei­sis­tä omi­nai­suuk­sis­ta on va­kaus.

– Kun KUHA-ve­nee­seen nou­see kyy­tiin, niin ih­met­te­lee, mikä täs­tä puut­tuu. Poh­jan muo­toi­lu mah­dol­lis­taa sen, et­tä se ei kei­nu ol­len­kaan. Se on ve­sil­lä tär­keä tur­val­li­suus­te­ki­jä niin am­mat­ti- kuin har­ras­ta­ja­ka­las­ta­jal­le­kin, to­te­aa Ku­ha­ve­ne Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari To­ro­pai­nen.

Kun vene on työ­vä­li­ne, on otet­ta­va huo­mi­oon mon­ta muu­ta­kin seik­kaa.

– Se on työ­paik­ka ja tans­si­lat­tia, jol­la sei­sot koko päi­vän. Ve­dät pyy­dyk­siä ja ka­laa kyy­tiin, kä­sit­te­let ka­laa ja jää­as­ti­oi­ta, kul­je­tat saa­liin ko­ti­sa­ta­maan ja ras­kai­ta pyy­dyk­siä ve­teen. Ja kun lii­ku­taan ko­ti­sa­ta­mas­ta pyy­dyk­sil­le ja ta­kai­sin, on kä­te­vää, et­tä vene leik­kaa hy­vin aal­lo­kon ja nou­see hel­pos­ti liu­kuun.

Nyt tuo­tan­nos­sa ole­va ve­ne­sar­ja on pa­ri­kym­men­tä vuot­ta van­ha, mut­ta KUHA-ve­nei­tä on val­mis­tet­tu yli 40 vuot­ta. Ku­ha­ve­ne Oy on kol­mas ve­ne­val­mis­ta­ja. Yri­tys aloit­ti toi­min­tan­sa vii­me mar­ras­kuus­sa ja tuo­tan­to käyn­nis­tyi hel­mi­kuus­sa.

– Ve­neen ta­ri­nan lop­pu­mi­nen oli lä­hel­lä. Oli pak­ko pe­las­taa näin hy­vin ke­hi­tel­ty ve­ne­lin­jas­to. Ha­lu­sin myös tar­jo­ta am­mat­ti­ka­las­ta­jil­le oi­ke­an työ­ka­lun. On hätä saa­da uu­sia am­mat­ti­ka­las­ta­jia, sil­lä ny­kyis­ten kes­ki-ikä on 60 vuot­ta ja hei­tä on vain muu­ta­mia sa­to­ja jäl­jel­lä.

Lue li­sää: Ve­sil­lä vaan ei vä­ki­sin – pa­ris­kun­ta neu­voo ja in­nos­taa

Yri­tys on tänä vuon­na val­mis­ta­nut kym­me­nen ve­net­tä. Ta­voi­te ku­lu­val­le vuo­del­le on 70-100 ve­net­tä.

– Jos täs­sä vai­hees­sa on 10 pro­sent­tia ta­voit­tees­ta saa­vu­tet­tu, niin se on ai­ka hy­vin. Täl­lä vii­kol­la on ta­pah­tu­nut sel­keä ke­vät­he­rää­mi­nen, sil­lä pu­he­lin on soi­nut koko ajan. Nyt ti­la­tut ve­neet ovat men­neet muun mu­as­sa tut­ki­mus- ja hoi­to­ka­las­tus­käyt­töön sekä ry­sä­ka­las­ta­jil­le ja uis­te­li­joil­le.

Mes­suil­la näh­tä­vä KUHA 610 -vene so­vel­tuu mai­ni­os­ti myös ur­hei­lu­ka­las­tuk­seen, vaik­ka se ei har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa ole­kaan vie­lä ko­vin tun­net­tu.

– Muu­ta­mal­la ka­las­tu­sop­paal­la on ol­lut näi­tä ve­nei­tä, ja sii­tä läh­ti aja­tus, et­tä täs­sä­hän on ur­hei­lu­ka­las­ta­jal­le ai­van lois­ta­va poh­ja teh­dä mitä vaan. Tä­män saa si­sus­tet­tua oman mie­len mu­kaan, esi­mer­kik­si yh­del­lä tai kah­del­la pul­pe­til­la ja heit­to­ta­soil­la tai -pen­keil­lä. Mes­suil­la on nyt mah­dol­li­suus it­se näh­dä ve­neen mit­ta­kaa­va ja sen poh­jal­ta suun­ni­tel­la si­sus­tus­ta.

Tyy­pil­li­sel­lä ve­neen­hank­ki­jal­la näl­kä kas­vaa syö­des­sä, tie­tää To­ro­pai­nen.

– Yleen­sä se me­nee niin, et­tä en­sin os­te­taan pie­ni nel­jä­met­ri­nen ja siel­lä pyö­rii kol­me uk­koa tö­ni­mäs­sä toi­si­aan va­voil­la. Sit­ten jos­sain vai­hees­sa kyp­syy aja­tus riit­tä­vän ko­koi­ses­ta ve­nees­tä.

– Ja har­va­han yleen­sä pie­nem­pään vaih­taa.

Lue li­sää: AA-Pro­duc­ti­ons tuo Län­si-Suo­men Erä­mes­suil­le suu­ro­sas­ton

KUHA-ve­neet saa ha­lu­tes­saan myös elekt­ro­nii­kal­la va­rus­tet­tu­na. Uu­sin­ta tek­no­lo­gi­aa edus­taa muun mu­as­sa live-kai­ku­luo­tain.

– Live-kai­ku näyt­tää 30 as­teen kei­lal­la 50 met­rin alu­een. Har­jaan­tu­nut sil­mä pys­tyy sen kans­sa ar­vi­oi­maan ka­lan pai­non ja jopa ka­la­la­jin. Näin pys­tyy ka­las­ta­maan ruo­ka­koon ka­lat suu­ris­ta­kin ka­la­mas­sois­ta.

– Myös niin sa­no­tut tai­va­sank­ku­rit ovat yleis­ty­mäs­sä. Gps-oh­jauk­sel­la toi­mi­va hil­jai­nen säh­kö­moot­to­ri pi­tää ve­neen pai­koil­laan tai mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si pie­nen len­kin aja­mi­sen, jos ha­lu­aa jää­dä aja­maan ym­py­rää ka­la­par­ven lä­hei­syy­teen.

– Pe­rin­tei­seen ank­ku­riin ver­rat­tu­na sii­nä on etun­sa. Ras­kas ank­ku­ri pö­läyt­tää poh­jaan sel­lai­sen pom­min, et­tä se kar­kot­taa ka­lat.

Eri­lais­ten näyt­tö­jen tui­jot­te­lu ulot­tuu siis ko­ti­soh­val­ta ve­nei­lyn­kin maa­il­maan, kun elekt­ro­ni­set lait­teet yleis­ty­vät.

– Näy­tön kat­se­lua pää­see har­ras­ta­maan ve­nees­sä­kin, ja se te­hos­taa vie­lä ka­lan­saan­tia, nau­rah­taa To­ro­pai­nen.

Ka­las­tus­nä­ky­mien kan­nal­ta po­si­tii­vis­ta on muun mu­as­sa me­neil­lään ole­va val­ta­kun­nal­li­nen jär­vi­ka­lap­ro­jek­ti, jon­ka ta­voit­tee­na on tup­la­ta jär­vi­ka­lan käyt­tö kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Sen to­teu­tu­mi­nen vaa­ti­si to­sin sata uut­ta ka­las­ta­jaa vuo­des­sa.

Ka­las­tus on tär­ke­ää myös huol­to­var­muu­den suh­teen.

– Jos tu­lee häi­ri­öi­tä ja ei saa­da esi­mer­kik­si Nor­jan loh­ta kah­teen viik­koon, niin kaup­pi­aat ovat pu­las­sa. Sil­loin ale­taan kat­soa Eu­roo­pan suu­rim­man jär­vi­ka­la­va­ras­ton suun­taan, eli mei­dän jär­viim­me, jot­ka ovat täl­lä het­kel­lä täy­sin ali­ka­las­tet­tu­ja.