Ta­va­tes­sa­ni kan­sa­lai­sia, on ku­lu­neen vuo­den pu­hu­tuin ai­he ol­lut polt­to­ai­nei­den ja ener­gi­an koh­tuu­ton hin­ta. Hal­li­tuk­sen toi­men­pi­tei­tä on pi­det­ty täy­sin riit­tä­mät­tö­mi­nä. Ei­kä se ole mi­kään ih­me – ny­kyi­nen säh­kön hin­ta uh­kaa ajaa niin ko­ti­ta­louk­sia kuin yri­tyk­si­ä­kin va­ra­rik­koon. Hal­li­tus näyt­tää he­rän­neen on­gel­maan vas­ta tal­ven alet­tua ja krii­sin ol­les­sa jo käyn­nis­sä, kan­sa­lais­ten huu­ta­es­sa hä­dis­sään säh­kön hin­nas­ta. Myös tu­ki­toi­mien val­mis­te­lun al­ka­mi­ses­ta on ris­ti­rii­tais­ta tie­toa, kun pää­mi­nis­te­ri sa­noo nii­tä val­mis­tel­lun jo pit­kään ja vir­ka­mie­hen mu­kaan toi­mek­si­an­to hal­li­tuk­sel­ta tuli vas­ta muu­ta­mia päi­viä ai­em­min. Hal­li­tuk­sen kii­reel­lä kaa­vai­le­mat ja riit­tä­mät­tö­mät tu­ki­toi­met tuo­vat kui­ten­kin hel­po­tus­ta vas­ta ke­vääl­lä, kun tar­ve oli­si jo nyt.

Pe­rus­suo­ma­lai­set ovat tuo­neet asi­aa esil­le tois­tu­vas­ti ja pal­jon en­nen krii­sin al­ka­mis­ta. Jo edel­lis­vuon­na on va­roi­tet­tu lä­hes­ty­väs­tä ener­gi­ak­rii­sis­tä ku­vaa­mal­la fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den ti­lan­net­ta sekä säh­kön hin­taa ja sen tu­le­vai­suut­ta Suo­mes­sa ja Eu­roo­pas­sa. Olem­me ker­to­neet myös vih­re­än siir­ty­män ai­heut­ta­mis­ta kus­tan­nuk­sia ja vaa­dit­ta­vis­ta toi­mis­ta nii­den hil­lit­se­mi­sek­si. Olem­me vaa­ti­neet sekä kan­sal­li­sia et­tä EU:n ta­soi­sia toi­men­pi­tei­tä, joi­den avul­la oli­si voi­tu vält­tää ja lie­ven­tää kus­tan­nus­ten nou­sua ja niis­tä ai­heu­tu­via hait­to­ja.

Useis­sa Eu­roo­pan mais­sa on jo teh­ty eri­lai­sia säh­kön hin­taa ra­joit­ta­via hin­ta­kat­to­mal­le­ja ja nii­tä on esi­tet­ty lu­kui­sia myös Suo­meen. Esi­mer­kik­si edus­ta­ja Jun­ni­lan eh­dot­ta­ma Puo­lan mal­li, joka kan­nus­taa myös sääs­tä­mään säh­köä. Vas­taa­via tu­ki­mal­le­ja ei ole hal­li­tus ky­en­nyt luo­maan ”hy­vän sään” ai­ka­na, vaan sil­loin on pää­mi­nis­te­rin joh­dol­la nau­tit­tu va­los­ta ja ilos­ta. On myös ol­lut jär­je­tön­tä pur­kaa te­ho­re­ser­vis­sä ol­lei­ta voi­ma­loi­ta ja han­ka­loit­taa ko­ti­mai­sen tur­peen käyt­töä ener­gi­an tuo­tan­nos­sa, joil­le nyt oli­si ky­syn­tää jopa huol­to­var­muu­den ni­mis­sä.

Kan­sa­lais­ten ja yri­tys­ten ar­kea tur­vaa­vien no­pei­den toi­mien li­säk­si on teh­tä­vä pi­dem­män täh­täi­men pää­tök­siä, jot­ka vai­kut­ta­vat ener­gi­an hin­taan ja saa­ta­vuu­teen. Eu­roo­pan laa­juis­ten säh­kö­mark­ki­noi­den uu­dis­ta­mi­sen li­säk­si on Suo­mes­sa syy­tä val­mis­tel­la pi­kai­ses­ti uu­si ydi­ne­ner­gi­a­la­ki, joka mah­dol­lis­taa ydi­ne­ner­gi­an li­sä­ra­ken­ta­mi­sen ja huo­mi­oi myös mo­du­laa­ri­set pie­ny­din­voi­ma­lat. On myös syy­tä sel­vit­tää nii­den hyö­dyn­net­tä­vyys käy­tös­tä pois­tet­ta­vien hii­li­voi­ma­loi­den koh­dal­la, jol­loin voi­daan hyö­dyn­tää ener­gi­an­tuo­tan­toon jo val­mii­na ole­va muu inf­ra niin säh­kön kuin vaik­ka­pa ve­dyn tuo­tan­nos­sa. Tä­hän oli­si maa­kun­nas­sa­kin oi­val­li­nen paik­ka Tah­ko­luo­dos­sa, jos­sa on maam­me suu­rin ki­vi­hii­li­voi­ma­la.

Pet­ri Huru

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.)