Ge­or­gi­an mie­le­no­soi­tuk­set ovat ol­leet uu­ti­sot­si­kois­sa. Maan hal­li­tus on run­no­mas­sa läpi kan­sa­lais­va­pauk­sia ra­joit­ta­vaa la­ki­pa­ket­tia. Mie­le­no­soit­ta­jat kut­su­vat sitä ve­nä­läi­sek­si laik­si. Vie­rai­lin vii­me vii­kol­la Tbi­li­sis­sä, Ge­or­gi­an Ame­ri­can Uni­ver­si­tys­sä. Yh­dys­val­ta­lai­sel­la pää­o­mal­la pe­rus­tet­tu ja lu­ku­kau­si­mak­sui­hin no­jaa­va yli­o­pis­to on läh­tö­koh­tai­ses­ti län­si­mie­li­nen. Sa­maa ei voi sa­noa maa­ta hal­lit­se­vas­ta Ge­or­gi­a­lai­nen unel­ma -ko­a­li­ti­o­puo­lu­ees­ta. Se on oli­gark­ki Bid­zi­na Iva­niš­vi­lin luo­mus.

Ge­or­gi­an sota vuon­na 2008 kes­ti vain vii­si päi­vää, mut­ta sen seu­rauk­set oli­vat kau­as­kan­toi­sia. Yk­si­mie­li­syyt­tä ei ole sii­tä, kum­pi osa­puo­li aloit­ti so­dan. Ge­or­gia me­net­ti alu­ei­ta Ve­nä­jäl­le, jon­ka ruo­ka­ha­lu kas­voi voi­ton myö­tä. Ve­nä­jä on yhä Ge­or­gi­al­le vi­hol­li­nen, joka hal­lit­see vii­den­nes­tä sen maa-alu­ees­ta.

Vii­me jou­lu­kuus­sa Ge­or­gia hy­väk­syt­tiin EU:n eh­do­kas­maak­si. Maan hal­li­tus ha­lu­aa kui­ten­kin säi­lyt­tää kaup­pa­suh­teet Ve­nä­jään. Sik­si se on muut­ta­nut re­to­riik­kaan­sa. Hal­li­tus ot­taa nyt mal­lia Tur­kis­ta ja Un­ka­ris­ta, esiin­ty­en kon­ser­va­tii­vis­ten ar­vo­jen puo­lus­ta­ja­na. Uh­ka­na on Län­si ja sen ”rap­peu­tu­nut” li­be­ra­lis­mi. Ul­ko­mai­set eli län­ti­set ”agen­tit” pi­tää lait­taa ku­riin. Se ilah­dut­taa ve­nä­läi­siä pu­ti­nis­te­ja. Iso­ve­nä­läi­sen im­pe­ri­a­lis­min ide­o­lo­gi Alek­sandr Du­gin to­te­si­kin, et­tä Ge­or­gia on nyt ”oi­ke­al­la tiel­lä”.

Ge­or­gi­an mie­le­no­soi­tus­ten län­ti­ses­sä uu­ti­soin­nis­sa puo­lu­et­ta on ku­vat­tu Pu­ti­niin kä­si­kas­sa­rak­si. Ihan näin yk­sin­ker­tais­ta se ei sen­tään ole. Kyse on mo­ni­mut­kai­ses­ta val­ta­pe­lis­tä, jo­hon se­koit­tuu et­ni­siä ja alu­eel­li­sia ris­ti­rii­to­ja. Ris­ti­ve­to idän ja län­nen vä­lil­lä on olen­nai­nen osa Ge­or­gi­an his­to­ri­aa ja kan­sal­lis­ta iden­ti­teet­tiä. Vä­es­tös­tä 83 % on or­to­dok­se­ja. Ge­or­gi­an or­to­dok­si­nen kirk­ko on pal­jon van­hem­paa pe­rua kuin Mos­ko­van pat­ri­ar­kaat­ti. Us­kon­non vah­va ase­ma nä­kyy myös kriit­ti­syy­te­nä län­si­mai­sia vai­kut­tei­ta koh­taan. Nuo­ret kau­pun­ki­lai­set ha­lu­a­vat, et­tä Ge­or­gia va­lit­si­si EU:n ja län­si­suun­tauk­sen. Eu­roo­pan etu oli­si, et­tä hei­dän ään­tään kuul­tai­siin.

Kim­mo Aho­nen

FT, Po­rin yli­o­pis­to­kes­kus