Suo­mes­sa pu­hu­taan vä­lil­lä vi­her­pii­per­ryk­ses­tä. Sa­nal­la tar­koi­te­taan jou­ta­van­päi­väis­tä il­mas­to­hös­sö­tys­tä, joka mak­saa mal­tai­ta suo­ma­lai­sil­le.

To­del­li­suus on ihan muu­ta. Esi­mer­kik­si te­ol­lis­ten in­ves­toin­tien saa­mi­nen edel­lyt­tää lä­hes jär­jes­tään hii­li­di­ok­si­dis­ta va­paa­ta ener­gi­an­tuo­tan­toa.

Yri­ty­se­lä­mä ja in­ves­toi­jat ovat jo pit­kään lin­jan­neet hank­keen­sa niin, et­tei ener­gi­an tuot­to­ta­vas­ta ja pääs­töis­tä muo­dos­tu mai­ne­hait­taa.Hyvä esi­merk­ki on nor­ja­lai­sen Blastr Green Stee­lin aie pe­rus­taa In­koo­seen fos­sii­li­va­paa­ta te­räs­tä tuot­ta­va teh­das. In­ves­toin­nin ar­vo on nel­jä mil­jar­dia eu­roa.

Mik­si si­joi­tus­pai­kak­si juu­ri In­koo? Hank­keen ve­tä­jien il­moi­tuk­sen mu­kaan rat­kai­se­vaa mer­ki­tys­tä oli mah­dol­li­suu­del­la saa­da pääs­tö­tön­tä ener­gi­aa. Myös Suo­men va­kaa yh­teis­kun­ta vai­kut­ti pää­tök­seen.

Suo­mes­sa ra­ken­ne­taan val­ta­vas­ti uut­taa tuu­li- ja au­rin­ko­voi­maa. Suo­mes­sa on myös run­saas­ti hank­kei­ta, jois­sa puh­das­ta ener­gi­aa teh­dään tuo­tan­non si­vu­tuot­tee­na.

Edel­lä mai­nit­tu han­ke ei ole en­sim­mäi­nen Suo­mes­sa. SSAB al­koi jo vuo­si sit­ten suun­ni­tel­la fos­sii­li­va­paa­ta te­räs­tuo­tan­toa. Ke­hi­tys­työ­tä on no­peu­tet­tu en­ti­ses­tään.

Kyse on yk­sin­ker­tai­ses­ti sii­tä, et­tä te­räk­sen val­mis­tus tuot­taa kah­dek­si­sen pro­sent­tia maa­il­man hii­li­di­ok­si­di­pääs­töis­tä. Se on val­ta­va mää­rä. Pai­ne puh­taam­paan tuo­tan­toon kas­vaa koko ajan.

En­sin­nä­kin pääs­tö­jen hin­ta nou­see, ja ku­lut­ta­jat ovat yhä tie­toi­sem­pia il­mas­to­muu­tok­ses­ta ja sen syis­tä. Esi­mer­kik­si maa­il­man au­to­te­ol­li­suu­del­la on kova halu pääs­tä ti­lan­tee­seen, jos­sa au­to­jen val­mis­tuk­ses­ta ja käy­tös­tä syn­tyy mah­dol­li­sim­man vä­hän hai­tal­li­sia pääs­tö­jä. Sik­si säh­kö­au­tot val­taa­vat alaa ja nyt pai­ne koh­dis­tuu myös ma­te­ri­aa­lei­hin, joi­ta au­tois­sa käy­te­tään. Au­tos­sa kori ja run­ko teh­dään pää­o­sin te­räk­ses­tä.

Mo­net te­ol­li­suu­den pörs­siyh­ti­öt ja esi­mer­kik­si Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to ovat si­tou­tu­neet Suo­men ta­voit­tee­seen ol­la hii­li­neut­raa­li run­saan kym­me­nen vuo­den ku­lut­tua.

Vas­taa­vat ta­voit­teet nä­ky­vät nyt in­ves­toin­tei­na ym­pä­ri maa­il­man. Esi­mer­kik­si Ka­li­for­ni­as­sa työ­pai­kois­ta val­ta­o­sa syn­tyy vih­re­ään- tai kier­to­ta­lou­teen. Suo­mes­sa jo pää­te­tyt tai suun­ni­tel­mis­sa ole­vat vih­re­än siir­ty­män hank­keet nou­se­vat jopa kym­me­niin mil­jar­dei­hin seu­raa­van kym­me­nen vuo­den ai­ka­na. Yk­sin Sa­ta­kun­nas­sa vas­taa­vat in­ves­toin­nit nou­se­vat yli kah­den mil­jar­din.

Kai­ken li­säk­si jo ole­vas­sa te­ol­li­suu­des­sa pa­nos­te­taan yhä ene­ne­väs­sä mää­rin tut­ki­muk­seen ja tuo­te­ke­hi­tyk­seen, jos­sa ta­voit­tee­na on ym­pä­ris­töl­le hai­tal­lis­ten pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen.

Suo­mes­sa hai­kail­laan ai­ka ajoin uu­des­ta No­ki­as­ta, joka kään­täi­si Suo­men ta­lou­den uu­del­le kas­vu-ural­le. Eh­kä uu­si no­kia on juu­ri pääs­töt­tö­män tuo­tan­non in­ves­toin­nit, jois­ta käy­dään ko­vaa kan­sain­vä­lis­tä ki­saa. Täs­sä kil­pai­lus­sa Suo­mi on ot­ta­nut etu­si­jan pa­nos­ta­mal­la vah­vas­ti uu­siu­tu­vaan ener­gi­aan, mut­ta myös ydin­voi­maan, joka on Eu­roo­pan ta­sol­la hy­väk­syt­ty vih­re­äk­si tuot­to­muo­dok­si.

Fos­sii­li­sil­la polt­to­ai­neil­la tuo­te­tun ener­gi­an ja säh­kön hin­nan raju nou­su no­peut­ta­vat siir­ty­mää. Oli­si tyh­mää, jos nyt sor­rut­tai­siin po­pu­lis­ti­seen po­li­tiik­kaan ja kom­pen­soi­tai­siin fos­sii­li­sen ener­gi­an käyt­töä. Se hi­das­tai­si siir­ty­mää ja mak­sai­si mal­tai­ta.

Eri asi­an on ai­ka­ra­jat­tu säh­kö­tu­ki, jot­ta vai­keuk­sis­sa ole­vat ko­ti­ta­lou­det ja yri­tyk­sen pää­se­vät pa­him­man yli.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen
Kir­joit­ta­ja on Eu­ra­jo­el­la asu­va leh­dis­tö­neu­vos