Seu­ra­kun­nis­sa on jou­dut­tu poh­ti­maan, mi­ten ih­mi­siä ta­voi­te­taan seu­ra­kun­nan yh­tey­teen. Suo­ma­lai­set ei­vät koe seu­ra­kun­taa ja koko kirk­koa it­sel­leen niin lä­hei­se­nä ja mer­kit­tä­vä­nä kuin ai­em­min. Mo­nen mie­li­ku­va kir­kos­ta on kaa­voi­hin­sa kan­gis­tu­neen van­ha­nai­kai­nen. Kui­ten­kin kirk­ko te­kee pal­jon työ­tä, joka ei tue tätä mie­li­ku­vaa. Kirk­ko on koh­dan­nut vai­keuk­sis­sa ole­via ih­mi­siä koko ole­mas­sa­o­lon­sa ajan. Kirk­ko on hoi­ta­nut ja koh­dan­nut ih­mi­siä vam­mais­pal­ve­luis­sa, van­ki­lois­sa, sai­raa­lois­sa, van­hain­ko­deis­sa ja per­he­neu­von­nas­sa. Kirk­ko on koh­dan­nut asun­not­to­mia tai päih­de- ja mie­len­ter­vey­son­gel­mai­sia. Kaik­kea tätä ja pal­jon muu­ta on to­teu­tet­tu kir­kon di­a­ko­ni­a­työs­sä ja myös muus­sa seu­ra­kun­tien toi­min­nas­sa

Ih­mi­sil­lä on tar­ve saa­da pu­hua huo­lis­taan ja tul­la kuul­luik­si. Sii­nä on kir­kol­le teh­tä­vää: löy­tää ja koh­da­ta nämä ih­mi­set tar­pei­neen. Sik­si di­a­ko­ni­an ja sie­lun­hoi­don on ol­ta­va seu­ra­kun­tien toi­min­nan yti­mes­sä. On myös tär­ke­ää, et­tä pa­pil­la ei ole kii­re, kun hän koh­taa ih­mi­siä toi­mi­tuk­sis­sa, ku­ten kas­teen, häi­den ja hau­ta­jais­ten ai­ka­na. Va­li­tet­ta­vas­ti mo­nin pai­koin pap­pien ai­ka ei rii­tä toi­mi­tuk­sis­sa ih­mis­ten hy­vään koh­taa­mi­seen. Toi­mi­tus­ten hy­vään hoi­ta­mi­seen on ol­ta­va riit­tä­väs­ti työ­voi­maa. Seu­ra­kun­nan on ol­ta­va kir­kon ar­vo­jen mu­kai­nen työ­nan­ta­ja.

Myös kirk­ko­ti­lo­jen ja mui­den seu­ra­kun­tien ti­lo­jen käyt­tö liit­tyy ih­mis­ten koh­taa­mi­seen. Kirk­ko­jen ovien ja mui­den seu­ra­kun­nan ti­lo­jen on ol­ta­va au­ki ih­mis­ten oma­eh­tois­ta hil­jen­ty­mis­tä var­ten. Kes­ki ja Ete­lä-Eu­roo­pas­sa koh­taa ih­mi­siä, jot­ka kau­pun­gil­la asi­oi­des­saan käy­vät hil­jen­ty­mäs­sä, ru­koi­le­mas­sa ja poh­ti­mas­sa omaa elä­mään­sä au­ki­o­le­vas­sa kir­kos­sa. Suo­mes­sa tie­kir­kois­ta on hy­viä ko­ke­muk­sia. Kirk­ko­jen tur­val­li­suu­des­ta voi­daan huo­leh­tia va­paa­eh­toi­sil­la päi­vys­tä­jil­lä. Kirk­ko­ti­lo­jen käyt­töä tu­lee­kin uu­dis­taa en­nak­ko­luu­lot­to­mil­la ko­kei­luil­la.

Pert­ti Ra­ja­la

seu­ra­kun­ta­vaa­lieh­do­kas, Kes­ki-Po­rin seu­ra­kun­ta