An­ni­na Lön­n­berg

Ai­na on pet­rat­ta­vaa. Ke­vään tu­le­vaan Suo­meen yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­riin Kan­kaan­pään kau­pun­gin­joh­ta­ja Mika Ha­tan­pää toi­voo en­tis­tä enem­män yrit­tä­jien vas­tauk­sia.

– Joka toi­nen vuo­si teh­tä­vä ba­ro­met­ri on kun­nil­le­kin oi­va työ­ka­lu sel­vit­tää, mis­sä men­nään. Ba­ro­met­ris­sa pa­ras­ta on se, et­tä pa­lau­te tu­lee suo­raan yrit­tä­jil­tä ja yri­tyk­sil­tä. Vii­me ker­tai­sen vas­taus­mää­rän toi­voi­si mo­nin­ker­tais­tu­van.

– Kun­ta­ba­ro­met­rin avul­la kau­pun­ki voi ver­ra­ta omaa ti­lan­net­taan mui­hin kun­tiin ja näh­dä, mi­ten me pär­jääm­me yri­tys­myön­tei­syy­des­sä ja elin­kei­no­po­li­tii­kas­sa suh­tees­sa mui­hin. Kun­ta­ba­ro­met­ri toi­mii Kan­kaan­pääs­sä tär­ke­ä­nä työ­ka­lu­na kau­pun­gin ja yri­tys­ten yh­teis­työn edis­tä­mi­ses­sä, yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­sien pa­ran­ta­mi­ses­sa sekä aut­taa mei­tä ke­hit­tä­mään elin­kei­no­po­li­tiik­kaam­me. Se tar­jo­aa meil­le ar­vo­kas­ta tie­toa ja mah­dol­li­suu­den pa­ran­taa pai­kal­lis­ta elin­kei­no­po­li­tiik­kaa.

Kan­kaan­pääs­sä yrit­tä­jien ja yri­tys­ten elin­voi­mai­suu­teen teh­dään pal­jon työ­tä päi­vit­täin. Kau­pun­gis­sa toi­mii elin­kei­no­työ­ryh­mä, jo­hon kuu­luu kau­pun­gin­joh­ta­jan li­säk­si elin­kei­no­joh­ta­ja Mar­ko Ra­ja­mä­ki, val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Jari Kos­ke­la, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Uu­si­ta­lo, Kan­kaan­pään Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja San­na Ki­vi­har­ju, Hon­ka­jo­en Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Jor­ma Uu­si­paas­to, Kan­kaan­pään Yrit­tä­jä­nais­ten pu­heen­joh­ta­ja Ma­ri­ta Luo­ma, Kan­kaan­pään MTK:n edus­ta­ja An­te­ro Kaap­pa, Hon­ka­jo­en MTK:n edus­ta­ja Ant­ti Pu­ka­ra ja SAMK:n edus­ta­ja Tomi Kuu­si­mä­ki.

– Käym­me yri­tys­vie­rai­luil­la, jois­ta saa pal­jon myös suo­raa tie­toa sii­tä, mitä paik­ka­kun­nan yri­tyk­sil­lä on me­neil­lään. Kan­kaan­pään yrit­tä­jät ot­ta­vat hy­vin yh­teyt­tä mei­hin ja olem­me mie­lel­läm­me hei­tä kau­pun­gil­ta aut­ta­mas­sa, jo­ten suo­ra pu­heyh­teys on ole­mas­sa. Kau­pun­gin ja yri­tys­ten vä­li­nen vuo­ro­pu­he­lu on ää­rim­mäi­sen tär­keä osa pai­kal­lis­ta elin­kei­no­po­li­tiik­kaa ja yh­tei­sön ke­hi­tys­tä, Ha­tan­pää to­te­aa.

Hän pi­tää avoin­ta vuo­ro­pu­he­lua kau­pun­gin ja yrit­tä­jien vä­lil­lä en­si­ar­voi­sen tär­ke­ä­nä. Hän ha­lu­aa ker­toa alu­een yrit­tä­jil­le muun mu­as­sa kau­pun­gin han­kin­nois­ta ja muis­ta uu­ti­sis­ta ajois­sa, jot­ta alu­een yrit­tä­jät voi­si­vat ol­la mu­ka­na kil­pai­lu­tuk­sis­sa.

– Kau­pun­kia kos­ke­vat tie­ten­kin han­kin­ta­lait, mut­ta pal­jon pys­ty­tään yh­des­sä poh­ti­maan, jot­ta han­kin­nat saa­tai­siin teh­tyä lä­hi­han­kin­toi­na. Tun­nis­tam­me ja tie­dos­tam­me, et­tä kau­pun­gin han­kin­ta­po­li­tiik­ka vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti kau­pun­gin elin­voi­man ke­hit­tä­mi­seen. Han­kin­ta­po­li­tii­kan tu­lee ol­la suun­ni­tel­tu ja to­teu­tet­tu si­ten, et­tä se tu­kee pai­kal­lis­ta ta­lout­ta, edis­tää yri­tys­ten kas­vua ja sa­mal­la var­mis­taa avoi­muus ja te­hok­kuus jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa.

Eri­tyi­sen tyy­ty­väi­nen Ha­tan­pää on kau­pun­gin yri­ty­se­lä­män po­si­tii­vi­sis­ta ke­hi­tys­nä­ky­mis­tä.

– Hon­ka­jo­ki Oy on laa­jen­ta­nut ja myös muil­la aloil­la on po­si­tii­vi­sia nä­ky­miä. Kau­pun­gin alu­eel­la on kol­me isoh­koa tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ket­ta ja kak­si au­rin­ko­voi­ma­laa on lu­vi­tet­tu. Nämä ovat yh­teen­sä sa­to­jen mil­joo­nien hank­kei­ta, jot­ka tuo­vat to­teu­tu­es­saan maa­no­mis­ta­jil­le vuok­ra­tu­lo­ja sekä var­mas­ti myös työl­li­syyt­tä ja kau­pun­gil­le kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lo­ja. Sa­ta­kun­ta on ener­gi­a­maa­kun­ta ja Poh­jois-Sa­ta­kun­ta ha­lu­aa eh­dot­to­mas­ti ol­la täs­sä ke­hi­tyk­ses­sä vah­vas­ti mu­ka­na.

Koko maan huol­to­var­muu­del­le Sa­ta­kun­ta on myös avai­na­se­mas­sa.

– Nato on koko Sa­ta­kun­nal­le iso mah­dol­li­suus, kos­ka Sa­ta­kun­ta on myös tur­val­li­suus­maa­kun­ta, sa­ta­mi­neen ja va­rus­kun­ti­neen. Kan­kaan­pään Nii­ni­sa­los­sa si­jait­see Ete­lä-Suo­men suu­rin puo­lus­tus­voi­mien har­joi­tu­sa­lue. Mei­dän tu­lee koko maas­sa kiin­nit­tää huo­mi­o­ta lii­ken­ne­jär­jes­tel­mäs­sä huol­to­var­muu­teen, toi­min­ta­var­muu­teen ja ko­ko­nais­tur­val­li­suu­teen. Uu­det poi­kit­tai­set ra­ta­yh­tey­det tur­vaa­vat edel­lä mai­nit­tu­ja par­hai­ten, niin­pä mei­dän pi­tää ajaa ra­ta­han­ket­ta Pori - Kan­kaan­pää - Par­ka­no voi­mak­kaas­ti eteen­päin.

Mis­sä syö­tiin?

Kan­kaan­pään kes­kus­tas­sa toi­mi­van Tii­li­kaa­ren lou­nas­fi­lo­so­fia pe­rus­tuu pit­käl­ti her­kul­li­sen ko­ti­ruo­an te­ke­mi­seen.

– Re­hel­lis­tä ruo­kaa, mut­ta mo­der­nil­la twis­til­lä. Ihan ta­val­li­ses­ta ko­ti­ruo­as­ta saa mait­ta­vaa pie­nil­lä eri­koi­suuk­sil­la sekä uu­sil­la maus­teil­la, ker­too Tii­li­kaa­ren keit­ti­ös­sä tou­hu­a­va ja pää­a­si­as­sa ruo­as­ta vas­taa­va Han­ne­le Ki­vi­nie­mi.

Ruo­ka teh­dään vi­ras­to­ta­los­sa si­jait­se­vas­sa lou­nas­ra­vin­to­las­sa alus­ta saak­ka it­se.

– Li­säk­si py­rim­me käyt­tä­mään mah­dol­li­sim­man pal­jon laa­duk­kai­ta ja lä­hel­lä tuo­tet­tu­ja raa­ka-ai­nei­ta. Myös eri­kois­ruo­ka­va­li­ot huo­mi­oi­daan, ku­ten haas­tat­te­lu­päi­vän lou­nas­lis­tal­la esi­mer­kik­si glu­tee­nit­to­mat li­ha­pul­lat ja kas­tik­keen saa keit­ti­ös­tä erik­seen pöy­tään toi­mi­tet­tu­na.

Haas­tat­te­lu­päi­vä­nä oli lou­nas­lis­tal­la tar­jol­la lo­hi­keit­toa sekä li­ha­pul­la­kas­ti­ket­ta. Mo­lem­piin an­nos­vaih­to­eh­toi­hin oli li­sä­nä sa­laat­ti­pöy­tä, lei­vät, juo­mat ja jäl­ki­ruo­ka.

Buf­fet­lou­naan li­säk­si joka ar­ki­päi­vä on tar­jol­la myös sa­laat­ti­vaih­to­eh­to, joka vaih­tuu päi­vit­täin.

– Kur­mee­sa­laa­tik­si ris­ti­mäm­me sa­laat­ti oli tä­nään kat­ka­ra­pu­sa­laat­tia, Ki­vi­nie­mi esit­te­lee.

Tii­li­kaa­ren lou­nas­toi­min­ta al­koi vuon­na 2020, jol­loin pai­kal­li­nen huol­to­a­se­ma­y­rit­tä­jä Rei­jo Hie­ta­nen ot­ti lou­nas­ra­vin­to­la­toi­min­nan hoi­taak­seen.

– Sil­loin elet­tiin pa­him­paa ko­ro­na-ai­kaa, mut­ta ti­lois­sa oli ai­em­min toi­mi­nut jo lou­nas­paik­ka. Lou­nas­ra­vin­to­lan toi­vot­tiin ko­vas­ti jat­ka­van, olin it­se ai­em­mal­la­kin yrit­tä­jäl­lä keit­ti­ös­sä töis­sä, Ki­vi­nie­mi ker­too.

Ki­vi­nie­men li­säk­si ra­vin­to­las­sa työs­ken­te­lee vii­si työn­te­ki­jää. Lou­nas­ta oat Ki­vi­nie­men kans­sa loih­ti­mas­sa Cri­ne­la Ba­dea ja Kati Mat­ti­la. Lou­nas­ra­vin­to­las­sa jär­jes­te­tään myös tee­ma­lou­nai­ta, ku­ten esi­mer­kik­si jou­lu­kuus­sa pi­to­pöy­tään ka­te­taan sa­ta­kun­ta­lai­nen jou­lu­pöy­tä näyt­tä­vi­ne ko­ris­te­lui­neen heti jou­lu­kuun alus­sa 1. jou­lu­kuu­ta.

Tii­li­kaa­res­ta saa lou­nai­ta myös kul­je­tuk­sel­la ko­tei­hin ja työ­pai­koil­le. Li­säk­si Tii­li­kaa­ren keit­ti­ös­sä teh­dään myös juh­la­pal­ve­lua sekä ti­laus­ruo­kia. Tii­li­kaa­ri on oi­va paik­ka eri­lai­sil­le juh­lil­le, pi­to­pal­ve­lun ja ti­lauk­sien li­säk­si.