Yrit­tä­jät on pet­ty­nyt sii­hen, et­tä am­mat­tiyh­dis­tys­lii­ke vas­tus­taa po­liit­ti­sil­la la­koil­la uu­dis­tuk­sia, joi­den ta­voi­te on hel­pot­taa työl­lis­tä­mis­tä ja tuo­da li­sää ih­mi­siä työ­e­lä­mään.

– Uu­dis­tuk­set ovat suo­ma­lai­sen työn­te­ki­jän etu, kos­ka ne hel­pot­ta­vat yri­tys­ten mah­dol­li­suuk­sia työl­lis­tää ja vah­vis­ta­vat edel­ly­tyk­siä me­nes­tyä kil­pai­lus­sa. Kun yri­tys me­nes­tyy, se tur­vaa työ­pai­kat ja pa­rem­man palk­ka­ke­hi­tyk­sen, Suo­men Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Pet­ri Sal­mi­nen muis­tut­taa.

– On tär­keä ym­mär­tää, et­tä Suo­mes­sa val­mis­tel­ta­vat uu­dis­tuk­set ovat kan­sain­vä­li­ses­ti erit­täin mal­til­li­sia ja sel­lai­sia, joi­ta Suo­men kil­pai­li­ja­mais­sa on teh­ty jopa vuo­si­kym­me­niä sit­ten, Sal­mi­nen sa­noo.

– Muu­al­la on teh­ty – myös ay-väen tu­el­la – mer­kit­tä­väs­ti roh­ke­am­pia uu­dis­tuk­sia, mikä on nos­ta­nut työl­li­syy­sas­tet­ta ja vah­vis­ta­nut kil­pai­lu­ky­kyä. Jos suo­ma­lai­set yri­tyk­set ei­vät me­nes­ty maa­il­mal­la, Suo­mi ei pär­jää ei­kä ole va­raa yl­lä­pi­tää ny­kyi­sen­kal­tais­ta hy­vin­voin­ti­mal­lia, Sal­mi­nen muis­tut­taa.

– Jo­kai­nen voi osal­taan miet­tiä, ke­nen etua pal­ve­lee oman työ­nan­ta­jan toi­min­nan vai­keut­ta­mi­nen taan­tu­man kes­kel­lä, hän li­sää.

Yrit­tä­jät muis­tut­taa, et­tä hal­li­tuk­sen uu­dis­tuk­sil­la on vah­va tuki läpi yri­tys­ken­tän. Seu­raa­van hal­li­tuk­sen pi­tää jat­kaa työ­tä. Toi­mia tar­vi­taan myös yri­tyk­sis­sä.

– On jo­kai­sen yrit­tä­jän etu huo­leh­tia, et­tä omas­sa yri­tyk­ses­sä on laa­du­kas työ­e­lä­mä. Työ­o­lo­ba­ro­met­ri osoit­taa, et­tä pie­ni yri­tys on hyvä työ­nan­ta­ja. Kun työ­pai­kal­la on hyvä hen­ki ja yh­teis­työ toi­mii, kaik­ki pär­jää­vät pa­rem­min, Sal­mi­nen to­te­aa.

Yrit­tä­jät muis­tut­taa yri­tyk­siä sii­tä, et­tä työ­nan­ta­ja­liit­toon kuu­lu­mat­to­mien yri­tys­ten ei tar­vit­se pe­riä am­mat­ti­liit­to­jen jä­sen­mak­su­ja.

– Moni yrit­tä­jä on pe­ri­nyt jä­sen­mak­su­ja hy­vää hy­vyyt­tään. Ym­mär­räm­me, et­tä yrit­tä­jiä har­mit­taa ke­rä­tä jä­sen­mak­su­ja lii­toil­le, jot­ka vau­ri­oit­ta­vat yri­tys­ten toi­min­taa. Ny­ky­ai­ka­na lii­tot voi­vat ke­rä­tä jä­sen­mak­sun­sa suo­raan jä­se­nil­tään, sa­noo toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka­el Pen­ti­käi­nen Suo­men Yrit­tä­jis­tä.

Yrit­tä­jät muis­tut­taa, et­tä työ­nan­ta­ja­liit­toi­hin kuu­lu­vat yri­tyk­set voi­vat ol­la vel­vol­li­sia pe­ri­mään ay-liit­to­jen jä­sen­mak­sut teh­ty­jen so­pi­mus­ten vuok­si. Jos yri­tys ei kuu­lu työ­nan­ta­ja­liit­toon, sen ei myös­kään tar­vit­se ay-jä­sen­mak­su­ja tar­vit­se pe­riä, el­lei täs­tä ole erik­seen lii­ton kans­sa so­vit­tu.

– Jos mak­su­ja on pe­rit­ty ja sii­tä luo­vu­taan, se pi­tää il­moit­taa etu­kä­teen työn­te­ki­jöil­le, jot­ta he voi­vat re­a­goi­da ja hoi­taa mak­sut suo­raan lii­toil­le it­se, Pen­ti­käi­nen jat­kaa.

Yrit­tä­jät muis­tut­taa, et­tä ke­nen­kään ei ole pak­ko osal­lis­tua työ­pai­kan ulos­mars­sei­hin, lak­koi­hin tai mui­hin ay-liik­keen tem­pauk­siin. Ke­nen­kään ei ole myös­kään pak­ko kuu­lua liit­toon.

– Suo­mes­sa on lak­ko-oi­keus, mut­ta ei lak­ko­vel­vol­li­suus. Jos työn­te­ki­jät ha­lu­a­vat tul­la töi­hin, työ­pai­koil­la voi­daan teh­dä työ­tä nor­maa­lis­ti, vaik­ka liit­to oli­si ulos­mars­sin tai la­kon ju­lis­ta­nut, sa­noo joh­ta­ja Jan­ne Mak­ku­la Suo­men Yrit­tä­jis­tä.

Jos am­mat­ti­liit­toon kuu­lu­va työn­te­ki­jä ei nou­da­ta lii­ton ju­lis­ta­maa lak­koa, voi täl­lä ol­la ai­no­as­taan yh­dis­ty­soi­keu­del­li­sia seu­raa­muk­sia ku­ten esi­mer­kik­si työn­te­ki­jän erot­ta­mi­nen am­mat­ti­lii­tos­ta. Liit­toon kuu­lu­mat­to­mal­le työn­te­ki­jäl­le am­mat­ti­liit­to ei voi an­taa mi­tään seu­raa­muk­sia.

– Työ­nan­ta­ja saa myös tie­dus­tel­la, on­ko työn­te­ki­jä tu­los­sa töi­hin, kos­ka sil­lä voi ol­la vai­ku­tus­ta yri­tys­toi­min­taan ja sii­hen, mi­ten tuo­tan­toa pys­ty­tään pi­tä­mään pys­tys­sä. Työ­nan­ta­jan on tie­det­tä­vä myös pois­sa­o­lon pe­rus­te, Mak­ku­la jat­kaa.