Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Kier­rok­set nou­se­vat, kumi kä­ry­ää, etu­pyö­rät hauk­kaa­vat il­maa ja ad­re­na­lii­ni ko­ho­aa Cher­vo­let Che­vel­leä käs­kyt­tä­vän Kim Döf­nä­sin ke­hos­sa. Lo­pul­ta läh­tö­va­lot vaih­tu­vat ja yli tu­han­nen he­vos­voi­man ra­ta­tyk­ki am­puu vii­val­ta hui­maan vauh­tiin vain rei­lun kah­dek­san se­kun­nin ajak­si.

Nel­jän­nes­mai­lin mit­tai­sen kiih­dy­tyk­sen jäl­keen Su­per Pro ET-luo­kan Suo­men mes­ta­rin syke kään­tyy vä­hi­tel­len las­kuun.

– Ohi­kii­tä­vä het­ki on hek­ti­nen ja ly­hyt, mut­ta täyn­nä jän­ni­tys­tä. La­jis­sa kieh­too läh­tö­het­ken tiuk­ka la­taus ja on­nis­tu­neen kiih­dy­tyk­sen jäl­kei­nen fii­lis. Sa­man­lais­ta tun­net­ta on vai­kea ta­voit­taa muu­al­ta. Se pi­tää ko­kea hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, sa­noo Döf­näs.

Kiihdytysajoissa on useita kilpailuryhmiä. Erityyppiset ja -tehoiset ajoneuvot jaetaan useisiin ryhmiin. Kim Döfnäs kilpailee Chevroletillään Super Pro ET-luokassa.

Kiihdytysajoissa on useita kilpailuryhmiä. Erityyppiset ja -tehoiset ajoneuvot jaetaan useisiin ryhmiin. Kim Döfnäs kilpailee Chevroletillään Super Pro ET-luokassa.

Kiih­dy­ty­sa­jot ovat suo­sit­tu­ja ym­pä­ri maa­il­maa. Myös Suo­mes­sa maa­il­man no­pein moot­to­riur­hei­lu­la­ji on vuo­sien saa­tos­sa saa­vut­ta­nut van­kan suo­si­on. La­jin his­to­ria al­koi maas­sam­me vuon­na 1972, kun Hot Rod -har­ras­tuk­sel­le pe­rus­tet­tiin oma kat­to­jär­jes­tö FHRA.

– En­sim­mäi­set kiih­dy­tys­ki­sat Suo­mes­sa ajet­tiin 18. ke­sä­kuu­ta 1975 Kei­mo­lan moot­to­ri­ra­dal­la.

Po­ri­lai­nen Kim Döf­näs syn­tyi pari vuot­ta FHRA:n pe­rus­ta­mi­sen jäl­keen. En­sim­mäis­tä SM-kul­taan­sa hän juh­li vii­me vuon­na vuo­den -71 Che­vyn ra­tis­sa. Ki­pi­nä la­jiin syt­tyi jo yli 30 vuot­ta sit­ten.

SM-sar­jan osa­kil­pai­lut ovat ol­leet mer­kit­tä­vä osa Fin­nish Hot Rod As­so­ci­a­ti­o­nin ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ria. En­sim­mäi­set vi­ral­li­set SM-tit­te­lit ja­et­tiin vuon­na 1979.

– 18 vuot­ta myö­hem­min koin sit­ten vauh­ti­la­jin huu­maa Po­rin len­to­ken­täl­lä aje­tuis­sa ki­sois­sa.

Suo­mi on kiih­dy­ty­sa­jon joh­ta­va maa Eu­roo­pas­sa, osit­tain hy­vän ra­ta­ti­lan­teen ta­kia.

– Eten­kin eu­roop­pa­lai­ses­sa ver­tai­lus­sa Suo­men ra­dat ovat eri­no­mai­sia.

Döf­näs ker­too, et­tä la­jit­te­lu­vai­hees­sa kil­pai­li­jat aja­vat it­se aset­ta­maan­sa in­dek­si­ai­kaan. Pu­do­tus­ki­sa puo­les­taan käy­dään brac­ket ra­cing-muo­dos­sa.

– Sii­nä hi­taam­pi saa ta­soi­tus­ta. Voi­ton vie se, joka eh­tii maa­li­vii­val­le en­sim­mäi­se­nä – omaa in­dek­si­ai­kaan­sa alit­ta­mat­ta.

Viime vuoden Suomen mestari Kim Döfnäs kiihdyttää nyt uuteen kauteen.

Viime vuoden Suomen mestari Kim Döfnäs kiihdyttää nyt uuteen kauteen.

Ny­ky­ään vii­den ki­san mit­tais­ta SM-sar­jaa aje­taan Kau­ha­val­la ja Vir­ta­sal­mel­la. Kau­den avaus­ki­sa käy­dään Vir­ta­sal­men Mo­to­par­kis­sa 25.–26. tou­ko­kuu­ta. Sar­jan fi­naa­li kaa­su­tel­laan syys­kuus­sa Kau­ha­val­la.

– Ka­lus­to pi­tää saa­da pi­ak­koin ka­saan ja kil­pai­lu­ky­kyi­sek­si. Kun on pit­kän puur­ta­mi­sen jäl­keen pääs­syt ta­voit­tee­seen­sa, ja voit­ta­nut en­sim­mäi­sen SM-tit­te­lin­sä, ha­lu­aa sitä herk­kua li­sää. Se vaa­tii kui­ten­kin pa­nos­tuk­sia.

KDE Ra­cing-tal­lin tu­ki­ran­ka­na ovat yhä me­kaa­ni­kot Sami Pön­ti­nen ja Aku Lah­ti­nen sekä tal­li­pääl­lik­kö­nä toi­mi­va Eve­lii­na Döf­näs. Us­koa myös tu­le­van kau­den me­nes­ty­mi­seen tuo se, et­tä tai­ta­va tii­mi on op­pi­nut kai­va­maan ki­sa­ka­lus­tos­ta par­haan mah­dol­li­sen esiin.

– Tu­lok­set pu­hu­vat puo­les­taan. Meil­lä on koos­sa osaa­va tii­mi. SM-voi­ton ohel­la pal­kin­to­kaap­piin tuli Poh­jois­mai­sen EDRS-sar­jan kak­kos­si­ja, sa­noo Döf­näs.

Mitä me­nes­ty­mi­nen vaa­tii – suo­ri­tus­ky­kyi­sen ajo­ka­lus­ton li­säk­si?

– Kyl­lä­hän täs­sä pi­tää ol­la ai­mo an­nos roh­keut­ta. Li­säk­si tar­vi­taan tai­toa, tark­kuut­ta ja no­pe­aa re­a­goin­ti­ky­kyä sekä tie­tys­ti in­to­hi­moa la­jia koh­taan, Döf­näs sa­noo.

Kul­jet­ta­jan re­ak­ti­o­no­peus rat­kai­see pal­jon. On­ko se jopa tär­ke­äm­pää kuin au­ton suo­ri­tus­ky­ky?

– Kaik­ki tii­vis­tyy läh­töön. Se ei sal­li sa­da­so­sa­se­kun­nin nu­kah­dus­ta­kaan. Eli kyl­lä kus­kil­la on sit­ten­kin se suu­rin mer­ki­tys.

Tur­val­li­suus on kiih­dy­ty­sa­jois­sa­kin kes­ki­ös­sä. Döf­nä­sin me­no­pe­li kiih­tyy 1,5 se­kun­nis­sa sa­taan, huip­pu­no­peu­den nous­tes­sa 400 met­rin mat­kal­la mil­tei 270:een.

– Keli- ja ra­ta­o­lo­suh­teil­la, au­ton tek­nii­kal­la ja kus­kin tai­doil­la on oma tär­keä roo­lin­sa. Mi­kään moot­to­riur­hei­lu­la­ji ei ole täy­sin vaa­ra­ton. Vauh­tia ja vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta riit­tää myös mei­dän la­jis­sam­me. Au­ton tek­niik­kaan liit­tyy ai­na ris­ke­jä, mut­ta kus­kin ko­ke­mus, ris­kien mi­ni­moin­ti ja kil­pu­rin tur­va­ke­hik­ko an­ta­vat kui­ten­kin tar­vit­ta­vaa suo­jaa.

Au­tour­hei­lu ei ole tun­ne­tus­ti se kaik­kein hal­vin laji. Sam­po-Ro­sen­le­win mark­ki­noin­ti- ja alu­e­pääl­lik­kö­nä työs­ken­te­le­vä Döf­näs kil­pai­lee ns. bud­jet­ti­luo­kas­sa.

– Kus­tan­nuk­sia kui­ten­kin riit­tää ja ra­haa pa­laa. Pal­jon enem­män laji sil­ti an­taa. Ja on­nek­si mu­ka­na ovat myös hy­vät yh­teis­työ­kump­pa­nit, tii­vis­tää Döf­näs.