Ari An­te­roi­nen / STT

Rau­mal­la näh­tiin per­jan­tai­na vä­ri­käs ot­te­lu, kun lii­gan kär­ki­jouk­ku­eet Luk­ko ja Il­ves löi­vät yh­teen. Ot­te­lus­sa näh­tiin ali­voi­ma­maa­li ja yli­voi­ma­maa­li, hy­lät­ty maa­li, jo­ku­nen sään­tö­jen ra­ja­mail­la ol­lut tak­laus ja maa­li­vah­tien huip­pu­tor­jun­to­ja sii­nä kuin uh­ka­roh­kei­ta seik­kai­lu­ja­kin. Kum­pi­kin jouk­kue ajoi myös var­sin rai­lak­kaas­ti vas­tus­ta­jan maa­lil­le.

Voi­si to­de­ta, et­tä viih­de­ar­vo oli koh­dil­laan.

Luk­ko nap­pa­si 4–1-voi­ton ja nou­si sar­ja­tau­lu­kos­sa Il­vek­sen ohi kär­ki­paik­ka­tais­tos­sa. Mo­lem­mil­la on 51 pis­tet­tä.

Lu­kon te­ho­mie­hiä oli­vat Ju­lius Mat­ti­la (1+1) ja Li­nus Ny­man (0+2). Josh Kest­ner teki vah­van pa­luun ko­koon­pa­noon teh­den yh­den hy­väk­sy­tyn ja yh­den hy­lä­tyn osu­man.

–  Pal­jon oli ta­pah­tu­mia, myön­si Ju­lius Mat­ti­la­kin.

–  Ko­ko­nai­suu­teen olen tyy­ty­väi­nen, kun kär­ki­kamp­pai­lus­sa pääs­te­tään vain yk­si omiin ja teh­dään it­se nel­jä.

Ali­voi­ma­o­su­mas­taan Mat­ti­la to­te­si, et­tä Tar­mo Reu­na­nen an­toi hy­vän syö­tön.

–  Sii­nä oli tu­los­sa oras­ta­va kak­si vas­taan yk­si -hyök­käys. Pak­ki an­toi ai­ka hy­vin ti­laa, jo­ten pää­tin lau­koa it­se.