Vii­me vuon­na Po­rin ra­vit toi­vat en­sim­mäi­sen ker­ran kent­tä­rat­sas­tuk­sen maas­to­ko­keen ra­vi­ra­dan mil­jöö­seen, kau­pun­gin lä­hei­syy­teen. On­nis­tu­nut ta­pah­tu­ma saa nyt jat­koa, kun tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na ra­vi­ra­dal­la jär­jes­te­tään Pori Hor­se Show 2023 lau­an­tai­na 27.5. ja sun­nun­tai­na 28.5. kel­lo 11–16.

Kent­tä­kil­pai­lus­ta voi­daan jär­jes­tä­jien mu­kaan pu­hua he­vos­ten tri­ath­lo­ni­na. Se koos­tuu kol­mes­ta vai­hees­ta, kou­lu-, maas­to­es­te- ja ra­ta­es­te­ko­kees­ta.

Lau­an­tai­na 27.5 rat­sas­te­taan kou­lu­rat­sas­tus­koe, jos­sa tuo­ma­ris­to ar­vi­oi eri lii­ke­sar­jo­jen on­nis­tu­mis­ta ja rat­su­kon har­mo­ni­aa sekä yh­teis­työ­tä. Tä­män jäl­keen rat­su­kot suo­rit­ta­vat ra­ta­es­te­ko­keen, joka koos­tuu kym­men­kun­ta es­tet­tä si­säl­tä­väs­tä tes­tis­tä. Puo­mit ovat ke­vyi­tä ja ne pu­to­a­vat hel­pos­ti. Sun­nun­tai­na rat­sas­tet­ta­va vauh­di­kas maas­to­es­te­koe on haas­teel­li­sin ja pai­no­ar­vol­taan rat­kai­se­vin. Lau­an­tain pis­te­sal­do on poh­jal­la ja sii­hen li­sä­tään sit­ten maas­to­ra­dan es­teil­lä saa­dut vir­heet. Näi­tä voi­vat ol­la esi­mer­kik­si kiel­täy­ty­mi­set he­vo­sen py­säh­ty­es­sä ko­ko­naan tai men­nes­sä es­teen ohi. Myös enim­mäi­sa­jan yli­tys ai­heut­taa vir­hei­tä. Jos­kus rat­sas­ta­ja saat­taa pu­do­ta­kin, mis­tä seu­raa suo­ri­tuk­sen hyl­kää­mi­nen. Pori Hor­se Show’n toi­nen ta­pah­tu­ma on 28.6.–1.7.

Laji on maa­il­mal­la suo­sit­tu. Tou­ko­kuun alus­sa kil­pail­tiin Eng­lan­nin Bad­min­to­nis­sa maa­il­man isoin kent­tä­rat­sas­tus­kil­pai­lu. Pai­kan pääl­lä oli maas­to­ko­et­ta seu­raa­mas­sa 145 000 kat­so­jaa.