Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

– Kyl­lä Suo­mi pys­tyi­si noi­ta niin sa­not­tu­ja kak­kos­ko­rin jouk­ku­ei­ta vas­taan pe­laa­maan ta­sa­ver­tai­ses­ti, sa­noo Rami Nie­mi­nen, joka on FC Jaz­zin myyn­ti­hom­mis­sa.

Kak­kos­ko­rin mais­ta hän nos­taa esiin muun mu­as­sa Slo­ve­ni­an ja Itä­val­lan. Kun men­nään Top5 -mai­hin, tai­to­e­ro Suo­men tap­pi­ok­si on sel­keä.

Fu­tis­kan­sa tun­tee Nie­mi­sen Jaz­zin me­nes­tys­vuo­sien top­pa­ri­na. Vyöl­lä on kaik­ki­aan 459 pää­sar­ja­ot­te­lua ja 14 A-maa­ot­te­lua. Hä­nel­lä on­kin pers­pek­tii­viä ja osaa­mis­ta ar­vi­oi­da suo­ma­lai­sen jal­ka­pal­lon ti­laa. Nie­mi­sen mu­kaan suo­ma­lai­nen jal­ka­pal­loi­lu on men­nyt eteen­päin vä­hän joka ta­sol­la vii­me vuo­si­na. Maa­jouk­kue ky­ke­nee pi­tä­mään pal­loa, an­ta­maan ly­hyi­tä, no­pei­ta syöt­tö­jä jne.

– Se mis­sä jääm­me huip­pu­mai­ta eni­ten jäl­keen, on ti­lan­ne­pe­laa­mi­ses­sa: yk­si yh­tä vas­taan, pää­pe­lis­sä ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa tai­dos­sa. Myös eri­kois­ti­lan­teis­sa on pa­ran­ta­mi­sen va­raa, niin omas­sa pääs­sä kuin vas­tus­ta­jan maa­lin edes­sä.

Nie­mi­nen nä­kee tä­hän sel­ke­än syyn. Maa­jouk­ku­ees­sa ei juu­ri ole pe­laa­jia Eu­roo­pan huip­pu­seu­rois­ta.

Tai­to­e­roa Suo­mi ku­roo kiin­ni jouk­ku­e­pe­laa­mi­ses­sa. Hä­nen mie­les­tään pää­val­men­ta­ja Mark­ku Ka­ner­va on ky­en­nyt ra­ken­ta­maan Huuh­ka­jis­ta yh­te­näi­sen ryh­män, jol­la on myös pe­lil­li­nen iden­ti­teet­ti. On­gel­ma on sii­nä, et­tä yk­sit­täi­set pe­laa­jien köm­mäh­dyk­set ovat tuot­ta­neet tap­pi­oi­ta tär­keis­sä pe­leis­sä. Sik­si Suo­mi ei ky­en­nyt uu­si­maan edel­lis­ker­ran temp­pua: pe­laa­maan EM-ki­so­jen lop­pu­tur­nauk­ses­sa.

Ka­ner­van jat­ko­pes­ti Huuh­ka­jien pe­rä­si­meen oli Nie­mi­sen mie­les­tä ihan oi­kea pää­tös.

– Rive on osaa­va val­men­ta­ja. En las­ke hä­nen syyk­seen har­mit­ta­via tap­pi­oi­ta kar­sin­ta­pe­leis­sä. Jos jää esi­mer­kik­si pää­pe­lis­sä toi­sek­si, ei sii­tä oi­kein voi val­men­ta­jaa syyt­tää. Tai huk­kaa var­man pai­kan.

Nie­mi­sen mie­les­tä maa­ot­te­luis­sa pi­tää ky­e­tä te­ke­mään osu­mia niis­tä muu­ta­mis­ta pai­kois­ta, joi­ta lä­hes joka pe­lis­sä tu­lee. Jos ne mis­saa, niin huo­nos­ti käy.

Suo­men maa­jouk­ku­ees­sa on me­nos­sa mur­ros­kau­si mo­nes­sa suh­tees­sa. Val­men­nus­joh­to Ka­ner­van ym­pä­ril­lä vaih­tui ja nuo­ria aje­taan nyt Suo­mi-pai­taan si­sään. Oli­ver Ant­man, Da­niel Hå­kans, Ur­ho Nis­si­lä, Il­ma­ri Nis­ka­nen. Sii­nä ni­miä, joi­den par­taat päi­vät ovat vie­lä edes­sä. Val­men­nus­joh­don uu­det ni­met ovat Timo Sparv, Jani Hon­ka­vaa­ra ja Tee­mu Tai­nio.

– Pi­dän vaih­dos­ta hy­vä­nä. Uu­det mie­het tuo­vat var­mas­ti myös uut­ta val­men­ta­mi­seen ja pe­laa­mi­seen, poh­tii Nie­mi­nen.

Huuh­ka­jien pe­rä­si­meen haki pe­rä­ti 15 val­men­ta­jaa, jois­ta osa ul­ko­maa­lai­sia.

– Pidä Ka­ner­van etu­na sitä, et­tä hän tun­tee pe­laa­jat lä­pi­ko­tai­sin ja maam­me fu­tik­sen yli­pää­tään. Hän osaa myös ra­ken­taa pe­li­ta­van, joka so­pii juu­ri meil­le par­hai­ten jouk­ku­ee­na ja yk­si­löi­nä.

Suo­men pää­sar­jas­sa Veik­kaus­lii­gas­sa voi­daan näh­dä myön­teis­tä ke­hi­tys­tä. Esi­mer­kik­si olo­suh­teet ovat pa­ran­tu­neet Sei­nä­jo­el­la, Vaa­sas­sa, Tu­rus­sa ja Tam­pe­reel­la. Olo­suh­teet ovat kun­nos­sa myös Tu­rus­sa ja Hel­sin­gis­sä.

– Olo­suh­tei­den pa­ran­tu­mi­nen nä­kyy myös ylei­sö­mää­rien kas­vu­na. Ku­lu­val­la kau­del­la voi­daan hy­vin­kin rik­koa kaik­ki ai­kai­sem­mat en­nä­tyk­set, ar­vi­oi Nie­mi­nen.

Tam­pe­reel­la on näh­ty oli 7 000 hen­gen ylei­sö­jä, HJK:n ko­ti­pe­le­jä on seu­ran­nut kes­ki­mää­rin yli 6 000 kat­so­jaa.