San­na Jääs­ke­läi­nen

Chan­ba­ra Pori -ur­hei­lu­seu­ra sai vii­me vii­kon­lop­pu­na har­joi­tus­lei­ril­leen mie­lui­sia vie­rai­ta, kun Po­rin rans­ka­lai­ses­ta ys­tä­vyys­kau­pun­gis­ta saa­pui vii­si Club Chan­ba­ra Mâco­nin edus­ta­jaa.

Chan­ba­ra on Eu­roo­pas­sa mel­ko har­vi­nai­nen, Ja­pa­nis­ta pe­räi­sin ole­va miek­kai­lu­la­ji. On­kin haus­ka sat­tu­ma, et­tä juu­ri ys­tä­vyys­kau­pun­gis­ta löy­tyi yh­teis­työ­kump­pa­ni.

Club Chan­ba­ra Mâco­nin pu­heen­joh­ta­ja Ha­rold Ni­va­ro­sa ker­too sel­vit­tä­neen­sä Rans­kan Bur­gun­dis­sa si­jait­se­van Mâco­nin ys­tä­vyys­kau­pun­git et­sies­sään so­pi­vaa jouk­ku­et­ta kump­pa­nik­si.

– Näin Po­rin ja löy­sin seu­ran so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta. Otin rei­lu kak­si vuot­ta sit­ten yh­teyt­tä ja ky­syin, ha­lu­ai­si­vat­ko po­ri­lai­set ta­va­ta mei­dät.

Chan­ba­ra Po­rin pu­heen­joh­ta­ja Tei­jo Reu­na­nen yl­lät­ti Ni­va­ro­san ker­to­mal­le, et­tä po­ri­lai­set oli­vat juu­ri tu­los­sa Rans­kaan la­jin tur­nauk­seen. Niin­pä jouk­ku­ei­den en­sim­mäi­nen ta­paa­mi­nen jär­jes­tyi no­pe­as­ti tou­ko­kui­ses­sa Pa­rii­sis­sa. Reu­na­nen ker­too, et­tä se oli Po­rin seu­ran en­sim­mäi­nen ul­ko­maan­mat­ka, joka hui­pen­tui mâco­ni­lais­ten ta­paa­mi­seen.

– Oli help­poa vas­ta­ta kyl­lä hei­dän ky­se­lyyn­sä ja ryh­tyä yh­teis­työ­hön.

Vii­me vii­kon har­joi­tus­lei­ri oli seu­roil­le jo nel­jäs ta­paa­mi­nen. Pa­rii­sin jäl­keen po­ri­lai­set ovat ol­leet Mâco­nis­sa tur­nauk­ses­sa ja mâco­ni­lai­set vie­rail­leet Po­ris­sa ker­ran ai­em­min­kin. Mik­si yh­teis­työ on seu­roil­le tär­ke­ää?

– Joka ker­ran saam­me toi­sil­tam­me pal­jon ide­oi­ta, Reu­na­nen sa­noo.

Mâco­nin seu­ran tu­le­va pu­heen­joh­ta­ja Léo Rod­ri­gu­ez on sa­maa miel­tä.

– Jat­ku­va vaih­to ja yh­teis­työ on he­del­mäl­lis­tä, ai­na nä­kee mi­ten voi tree­na­ta uu­sil­la ta­voil­la. La­jis­sa ke­hit­ty­mi­sen kan­nal­ta on tär­ke­ää saa­da uu­sia, eri­lai­sia vas­tus­ta­jia. Ja li­säk­si olem­me saa­neet uu­sia ys­tä­viä, hän sa­noo.

Yh­teis­työ­tä on har­joi­tet­tu myös on­li­ne-ki­so­jen mer­keis­sä. Nii­hin on saa­tu mu­kaan edus­ta­jia 11 eri maas­ta.

Kump­pa­ni­seu­ran et­si­mi­nen juu­ri ys­tä­vyys­kau­pun­gis­ta oli mo­lem­pien jouk­ku­ei­den mie­les­tä luon­nol­lis­ta. Kun side kau­pun­kien vä­lis­sä oli jo ole­mas­sa, on vie­rai­luil­la saa­tu oh­jel­maan mu­kaan myös mui­ta ta­ho­ja kuin oman seu­ran jä­se­niä.

– Em­me tule vain ur­hei­le­maan, vaan ta­paa­maan ys­tä­viä ja tu­tus­tu­maan kau­pun­kiin. Tun­tuu, et­tä olem­me kuin yh­tä per­het­tä, Ni­va­ro­sa ja Reu­na­nen sa­no­vat.

Po­rin ja Mâco­nin seu­ro­jen pu­heen­joh­ta­jat ovat jo suun­ni­tel­leet seu­raa­van siir­ron yh­teis­työn ken­täl­lä. He ni­mit­täin huo­ma­si­vat, et­tä Un­ka­rin ai­noa chan­ba­ra-seu­ra si­jait­see Ege­ris­sä, joka on sekä Po­rin et­tä Mâco­nin ys­tä­vyys­kau­pun­ki. Tar­koi­tus on seu­raa­vaan ta­paa­mi­seen saa­da mu­kaan myös un­ka­ri­lai­set. En­si vuon­na ta­paa­mi­nen on to­den­nä­köi­ses­ti Rans­kas­sa.