Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Haas­tei­ta tuo­vat inf­laa­tio, pal­kan­ko­ro­tuk­set ja hoi­ta­ja­mi­toi­tus. Ku­lu­jen kas­vun kom­pen­soin­ti edel­lyt­tää poik­keuk­sel­li­sen suu­ria ko­ro­tuk­sia.

– Vuo­ro­kau­si­hin­nan on to­si­aan ko­hot­ta­va reip­paas­ti, sa­noo Dag­maa­ri­an ja Po­rin suo­ma­lai­sen pal­ve­lu­ko­din yrit­tä­jä Taru Mar­jaa­na Ant­ti­la.

Ant­ti­la on juu­ri täyt­tä­mäs­sä ko­ro­tu­seh­do­tus­taan, mut­ta ei ha­lua ker­toa ko­ro­tusp­ro­sent­tia tai eu­ro­mää­räis­tä ko­ro­tus­sum­maa.

– Kan­nat­ta­vuu­teen vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti myös täyt­tö­as­te. Jos se py­syy lä­hel­lä sa­taa, niin eu­ro­mää­ris­tä on var­mas­ti hel­pom­pi so­pia.

Ant­ti­la sa­noo, et­tei hän tie­dä, on­ko han­ki­lain­lain puo­les­ta mah­dol­lis­ta, mut­ta ta­lon­poi­kais­jär­jel­lä aja­tel­len oli­si jär­ke­vin­tä, et­tä nämä ny­kyi­set hoi­va­pai­kat pi­det­täi­siin mah­dol­li­sim­man täy­te­nä ja sii­tä saa­tai­siin jon­kin­lai­nen so­pi­mus. Kor­ke­as­ta täyt­tö­as­tees­ta­han hyö­tyi­si­vät kaik­ki osa­puo­let.

Vii­me vuo­si­na Ant­ti­lan yri­tyk­set ovat ol­leet tiu­kil­la, ku­ten vas­taa­vat alan yri­tyk­set muu­al­la­kin Suo­mes­sa. Ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta hei­ken­si vie­lä Po­rin kau­pun­gin kak­si vuot­ta sit­ten ke­säl­lä te­ke­mä te­hos­ta­mis­pää­tös. Yk­si­tyi­sil­tä pal­ve­lu­tuot­ta­jil­ta os­tet­tu­ja paik­ko­ja vä­hen­net­tiin. Ant­ti­lan yri­tyk­sis­sä 16 paik­kaa oli nel­jä kuu­kaut­ta täs­tä syys­tä tyh­jil­lään.

Kah­te­na edel­li­se­nä vuon­na tap­pi­ot ovat lä­hen­nel­leet 300 000 eu­roa vuo­des­sa. Lii­ke­vaih­toa yri­tys te­kee 2,5 mil­joo­naa eu­roa ja työl­lis­tää va­jaat 80 hen­keä vä­hän työ­ti­lan­tees­ta riip­pu­en.

Nyt­tem­min tap­pi­oi­ta on ki­rit­ty kiin­ni. Sii­hen on vai­kut­ta­nut juu­ri lä­hel­le sa­taa nou­se­va täyt­tö­as­te.

Alan kat­to­jär­jes­tö Ha­lin ti­las­to­jen mu­kaan hoi­van vuo­ro­kau­si­hin­ta on nous­sut kes­ki­mää­rin 2,5 pro­sent­tia vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na. Ko­ro­tus kat­taa noin vii­de­so­san kus­tan­nus­ten nou­sus­ta. Ha­lin jä­sen­ky­se­lyn mu­kaan hoi­va­ko­tien hen­ki­lös­tö­me­not ovat nous­seet 14 pro­sent­tia.

Po­ris­sa vuo­ro­kau­si­hin­taa nos­tet­tiin vii­mek­si 115 eu­ros­ta 130 eu­roon.

Dag­maa­ri­an ja Po­rin suo­ma­lai­sen pal­ve­lu­ko­din tu­lois­ta palk­koi­hin me­nee 80 pro­sent­tia. Suh­de mui­hin ku­lui­hin ei muu­tu, vaik­ka palk­ka­ku­lut nou­se­vat­kin reip­paas­ti. Inf­laa­tio nos­taa ruu­an hin­taa lä­hes vii­den­nek­sen. Ener­gi­an hin­ta nou­see vie­lä tup­las­ti enem­män.

Alun pe­rin Ant­ti­la neu­vot­te­li uu­des­ta so­pi­muk­ses­ta Po­rin pe­rus­tur­van kans­sa. Nyt­tem­min neu­vot­te­lut käy­dään hy­vin­voin­ti­a­lu­een edus­ta­jan kans­sa.

– Toi­vee­ni on, et­tä neu­vot­te­luis­sa jat­kuu sama hyvä hen­ki kuin Po­rin pe­rus­tur­van kans­sa. Eli huo­mi­oon ote­taan en­si vuon­na as­teit­tain voi­maan tu­le­va hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nou­su, pal­kan­ko­ro­tuk­set ja muut nous­seet kus­tan­nuk­set.

– Sa­mal­la oli­si hyvä pääs­tä so­puun sii­tä, et­tä ny­kyi­set yk­si­tyi­set pal­ve­lu­tar­jo­a­jat oli­si­vat etu­si­jal­la paik­ko­ja täy­tet­tä­es­sä.

Mi­toi­tuk­sen nos­to 0,7 hoi­ta­jaan hen­ki­löä koh­den ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­vas­sa on val­ta­kun­nal­li­ses­ti ai­heut­ta­nut suu­ria on­gel­mia työ­voi­ma­pu­lan ta­kia. Sik­si myös mi­toi­tuk­sen täy­tän­töön­pa­noa muu­tet­tiin as­teit­tain nou­se­vak­si niin, et­tä 0,7 täyt­tyy vas­ta en­si vuo­den lo­pus­sa.

– Ti­lan­ne on kiel­tä­mät­tä haas­ta­va ja sii­hen pi­tää re­a­goi­da jo nyt. Hy­viä am­mat­ti­tai­toi­sia hoi­ta­jia ei ole help­po rek­ry­toi­da. Ai­na­kin tois­tai­sek­si olem­me saa­neet pai­kat täy­tet­tyä ja us­kon niin käy­vän vas­ta­kin, sa­noo Taru Mar­jaa­na Ant­ti­la luot­ta­vai­se­na.

Neu­vot­te­lu­kump­pa­nin vaih­dut­tua Po­rin pe­rus­tur­vas­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eek­si Ant­ti­la toi­vei­na on tii­vis yh­tey­den­pi­to ja nä­ke­mys­ten vaih­to.

– Hyvä, tii­vis vuo­ro­pu­he­lu pa­ran­taa ym­mär­rys­tä mo­lem­min puo­lin ja luo edel­ly­tyk­siä hoi­va-alan ke­hit­tä­mi­ses­tä niin, et­tä tätä työ­tä voi­daan teh­dä pit­kä­jän­tei­ses­ti, hy­väl­lä laa­dul­la asi­ak­kai­den ja hei­tä hoi­ta­vien ih­mis­ten par­haak­si, Ant­ti­la pai­not­taa.